Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4JZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02;

PR_U02;

PR_U07;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K02;

PR_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: przygotowanie uczestników do pisania prac o charakterze naukowym

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wybór tematu pracy; gromadzenie literatury przedmiotu; praca na tekstach źródłowych; sporządzanie planu pracy; sporządzanie przypisów oraz bibliografii; sporządzanie wstępu i zakończenia

Literatura:

Literatura podstawowa: Teksty źródłowe – wybrane zagadnienia z Corpus Iuris Civilis.

Literatura uzupełniająca: dobierana zgodnie z tematami prac dyplomowych seminarzystów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02 student zna i rozumie źródła i charakter regulacji prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i widzi powiązania z prawem współczesnym.

PR_U02 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzymskiego do opisu, analizy i rozwiązywania problemów prawnych poruszanych w tekstach źródłowych.

PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim, używając języka stosowanego w nauce prawa rzymskiego, a także potrafi samodzielnie sformułować temat i ułożyć plan pracy dyplomowej ujmując zagadnienie w sposób dogmatyczny, porównawczy lub historyczny.

PR_U08 student potrafi określić treść aktu prawa rzymskiego na podstawie samodzielnie zebranych tekstów źródłowych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

PR_U09 student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim, ujmując zagadnienie w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

PR_K01 student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i regulacji z zakresu prawa rzymskiego, w tym śledzenia zmian w doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PR_K02 student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych, a zwłaszcza stosować normy etyczne w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej.

PR_K03 student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta przygotowanie do zajęć 140

Konsultacje 30

SUMA GODZIN 200

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

PR_W02 student nie zna i nie rozumie źródeł ani charakteru regulacji prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i nie widzi powiązań z prawem współczesnym.

PR_U02 student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do opisu, analizy i rozwiązywania problemów prawnych poruszanych w tekstach źródłowych.

PR_U07 student nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych w języku polskim, używając języka stosowanego w nauce prawa rzymskiego, ani nie potrafi sformułować tematu ani ułożyć planu pracy dyplomowej ujmując zagadnienie w sposób dogmatyczny, porównawczy lub historyczny.

PR_U08 nie student potrafi określić treści aktu prawa rzymskiego na podstawie zebranych tekstów źródłowych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

PR_U09 student nie potrafi projektować ani tworzyć wystąpień ustnych w języku polskim, ujmując zagadnienie w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

PR_K01 student nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i regulacji z zakresu prawa rzymskiego, ani tym śledzenia zmian w doktrynie ani nie jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

PR_K02 student nie jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych, a zwłaszcza do stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej.

PR_K03 student nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej żadnych ról ani uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Na ocenę 3:

PR_W02 student zna i rozumie źródła i charakter regulacji prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i widzi powiązania z prawem współczesnym.

PR_U02 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzymskiego do opisu, analizy i rozwiązywania problemów prawnych poruszanych w tekstach źródłowych w stopniu podstawowym.

PR_U07 student z pomocą potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim, używając języka stosowanego w nauce prawa rzymskiego, a także potrafi sformułować temat i ułożyć plan pracy dyplomowej ujmując zagadnienie w sposób dogmatyczny, porównawczy lub historyczny;

PR_U08 student potrafi określić treść aktu prawa rzymskiego na podstawie wskazanych tekstów źródłowych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

PR_U09 student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim, ujmując zagadnienie w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

PR_K01 student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i regulacji z zakresu prawa rzymskiego, w tym śledzenia zmian w doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

PR_K02 student jest gotów w stopniu podstawowym do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych, a zwłaszcza stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej;

PR_K03 student jest gotów w stopniu podstawowym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej pewnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Na ocenę 4 student:

PR_W02 student dobrze zna i rozumie źródła i charakter regulacji prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i widzi powiązania z prawem współczesnym.

PR_U02 student potrafi dobrze wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzymskiego do samodzielnego opisu, analizy i rozwiązywania problemów prawnych poruszanych w tekstach źródłowych;

PR_U07 student potrafi samodzielnie projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim, używając języka stosowanego w nauce prawa rzymskiego, a także potrafi samodzielnie sformułować temat i ułożyć plan pracy dyplomowej ujmując zagadnienie w sposób dogmatyczny, porównawczy lub historyczny;

PR_U08 student potrafi określić treść aktu prawa rzymskiego na podstawie samodzielnie zebranych tekstów źródłowych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

PR_U09 student potrafi dobrze projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim, ujmując zagadnienie w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

PR_K01 student jest gotów do ciągłego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i regulacji z zakresu prawa rzymskiego, w tym śledzenia zmian w doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

PR_K02 student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych, a zwłaszcza stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej;

PR_K03 student jest gotów i chętnie pracuje w grupie, współdziała i przyjmuje w niej różne role oraz jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Na ocenę 5:

PR_W02 student bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter regulacji prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i samodzielnie znajduje powiązania z prawem współczesnym.

PR_U02 student potrafi bardzo dobrze wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzymskiego do opisu, analizy i rozwiązywania problemów prawnych poruszanych w tekstach źródłowych.

PR_U07 student potrafi bardzo dobrze projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim, używając języka stosowanego w nauce prawa rzymskiego, a także potrafi samodzielnie sformułować temat i ułożyć plan pracy dyplomowej ujmując zagadnienie w sposób dogmatyczny, porównawczy lub historyczny.

PR_U08 student potrafi bardzo dobrze określić treść aktu prawa rzymskiego na podstawie samodzielnie zebranych tekstów źródłowych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

PR_U09 student potrafi bardzo dobrze projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim, ujmując zagadnienie w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym;

PR_K01 student jest gotów do nieprzerwanego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i regulacji z zakresu prawa rzymskiego, w tym śledzenia zmian w doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

PR_K02 student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych, a zwłaszcza stosować normy etyczne w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej;

PR_K03 student jest gotów i bardzo chętnie pracuje w grupie, współdziała i przyjmuje w niej różnorodne role oraz jest gotów do efektywnego uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa: Teksty źródłowe – wybrane zagadnienia z Corpus Iuris Civilis.

Literatura uzupełniająca: dobierana zgodnie z tematami prac dyplomowych seminarzystów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)