Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4WS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W02

Umiejętności:

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

Kompetencje społeczne

PR_K01

PR_K02

PR_K03


Skrócony opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej. Na zajęciach omawiane są wymagania metodologiczne stawiane pracom dyplomowym oraz efekty pracy magistrantów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PR_W02: student zna i rozumie systematykę aktów prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich

Umiejętności:

PR_U02: student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych przypadków

PR_U07: student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w zakresie prawa rodzinnego i prawa nieletnich, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych

PR_U08: student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa rodzinnego i prawa nieletnich, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09: student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w zakresie prawa rodzinnego i prawa nieletnich

Kompetencje społeczne:

PR_K01: student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

PR_K02: student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym i prawie nieletnich

PR_K03: student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych związanych z problematyką prawa rodzinnego i prawa nieletnich

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 30h

Lektura zadanej literatury: 70h

Przygotowanie prac pisemnych: 100h

Suma godzin: 200 = 8 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Stojanowska
Prowadzący grup: Wanda Stojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Stojanowska
Prowadzący grup: Wanda Stojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Stojanowska
Prowadzący grup: Wanda Stojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Stojanowska
Prowadzący grup: Wanda Stojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)