Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tajemnice prawnie chronione

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-TPChr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tajemnice prawnie chronione
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł z zakresu informatyczno-prawnego
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02, PR_U04

Skrócony opis:

Podczas warsztatów poddane analizie zostaną wybrane tajemnice prawnie chronione na tle zasady jawności. Podczas zajęć omówione zostaną podstawy prawne obowiązku zachowania tajemnicy, wartości chronione tajemnicą, zakres przedmiotowy, okres ochronny, podmiot chroniony tajemnicą i jego uprawnienia w zakresie dysponowania przedmiotem ochrony, podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy, podmiot uprawniony do uzyskania dostępu do informacji chronionych, zakres związania tajemnicą i obowiązki podmiotu uprawnionego do uzyskania dostępu do informacji chronionych, kryteria dostępu do informacji objętych tajemnicą, podmioty sprawujące kontrolę nad zachowaniem tajemnicy, podmiot, który może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy, sankcje za nieuprawnione ujawnienie informacji podlegających ochronie, sposób wprowadzania niedostępności informacji, relacje z innymi tajemnicami.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Jawność i jej ograniczenia - podstawy konstytucyjne

2. Jawność i jej ograniczenia w prawie UE

3. Struktura regulacji tajemnic prawnie chronionych

4. Ochrona informacji niejawnych.

5. Ochrona prywatności i danych osobowych

6. Jawność i ograniczenia jawności postępowań

7. Tajemnice zawodów prawniczych

8. Tajemnice zawodów medycznych

9. Tajemnice związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

10. Tajemnice w sektorze finansów i bankowości

11. Inne wybrane tajemnice prawnie chronione

12. Karnoprawna ochrona tajemnic

Literatura:

1. G. Szpor (red.), A. Gryszczyńska (red.), Leksykon tajemnic, C.H.Beck, Warszawa 2016 r.

2. A. Gryszczyńska (red. ), Struktura tajemnic, Tom VI serii Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, Warszawa 2016 r. (wydanie II), C.H.Beck

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent potrafi:

PR_U01: posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02: wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U04: prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do wykładu: 30 h

lektura polecanych publikacji: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

Liczba ECTS = 4

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru. Prezentacje na zadane tematy przygotowane indywidualnie przez studentów. Aktywność podczas zajęć.

50-60% procent prawidłowych odpowiedzi – ocena dostateczna

60-70% - ocena dostateczna plus

70-80% - ocena dobra

80-90% - ocena dobra plus

90-100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gryszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas warsztatów poddane analizie zostaną wybrane tajemnice prawnie chronione na tle zasady jawności. Podczas zajęć omówione zostaną podstawy prawne obowiązku zachowania tajemnicy, wartości chronione tajemnicą, zakres przedmiotowy, okres ochronny, podmiot chroniony tajemnicą i jego uprawnienia w zakresie dysponowania przedmiotem ochrony, podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy, podmiot uprawniony do uzyskania dostępu do informacji chronionych, zakres związania tajemnicą i obowiązki podmiotu uprawnionego do uzyskania dostępu do informacji chronionych, kryteria dostępu do informacji objętych tajemnicą, podmioty sprawujące kontrolę nad zachowaniem tajemnicy, podmiot, który może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy, sankcje za nieuprawnione ujawnienie informacji podlegających ochronie, sposób wprowadzania niedostępności informacji, relacje z innymi tajemnicami.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Jawność i jej ograniczenia - podstawy konstytucyjne

2. Jawność i jej ograniczenia w prawie UE

3. Struktura regulacji tajemnic prawnie chronionych

4. Ochrona informacji niejawnych.

5. Ochrona prywatności i danych osobowych

6. Jawność i ograniczenia jawności postępowań

7. Tajemnice zawodów prawniczych

8. Tajemnice zawodów medycznych

9. Tajemnice związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

10. Tajemnice w sektorze finansów i bankowości

11. Inne wybrane tajemnice prawnie chronione

12. Karnoprawna ochrona tajemnic

Literatura:

1. G. Szpor (red.), A. Gryszczyńska (red.), Leksykon tajemnic, C.H.Beck, Warszawa 2016 r.

2. A. Gryszczyńska (red. ), Struktura tajemnic, Tom VI serii Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, Warszawa 2016 r. (wydanie II), C.H.Beck

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gryszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas warsztatów poddane analizie zostaną wybrane tajemnice prawnie chronione na tle zasady jawności. Podczas zajęć omówione zostaną podstawy prawne obowiązku zachowania tajemnicy, wartości chronione tajemnicą, zakres przedmiotowy, okres ochronny, podmiot chroniony tajemnicą i jego uprawnienia w zakresie dysponowania przedmiotem ochrony, podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy, podmiot uprawniony do uzyskania dostępu do informacji chronionych, zakres związania tajemnicą i obowiązki podmiotu uprawnionego do uzyskania dostępu do informacji chronionych, kryteria dostępu do informacji objętych tajemnicą, podmioty sprawujące kontrolę nad zachowaniem tajemnicy, podmiot, który może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy, sankcje za nieuprawnione ujawnienie informacji podlegających ochronie, sposób wprowadzania niedostępności informacji, relacje z innymi tajemnicami.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Jawność i jej ograniczenia - podstawy konstytucyjne

2. Jawność i jej ograniczenia w prawie UE

3. Struktura regulacji tajemnic prawnie chronionych

4. Ochrona informacji niejawnych.

5. Ochrona prywatności i danych osobowych

6. Jawność i ograniczenia jawności postępowań

7. Tajemnice zawodów prawniczych

8. Tajemnice zawodów medycznych

9. Tajemnice związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

10. Tajemnice w sektorze finansów i bankowości

11. Inne wybrane tajemnice prawnie chronione

12. Karnoprawna ochrona tajemnic

Literatura:

1. G. Szpor (red.), A. Gryszczyńska (red.), Leksykon tajemnic, C.H.Beck, Warszawa 2016 r.

2. A. Gryszczyńska (red. ), Struktura tajemnic, Tom VI serii Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, Warszawa 2016 r. (wydanie II), C.H.Beck

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Agnieszka Gryszczyńska
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas warsztatów poddane analizie zostaną wybrane tajemnice prawnie chronione na tle zasady jawności. Podczas zajęć omówione zostaną podstawy prawne obowiązku zachowania tajemnicy, wartości chronione tajemnicą, zakres przedmiotowy, okres ochronny, podmiot chroniony tajemnicą i jego uprawnienia w zakresie dysponowania przedmiotem ochrony, podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy, podmiot uprawniony do uzyskania dostępu do informacji chronionych, zakres związania tajemnicą i obowiązki podmiotu uprawnionego do uzyskania dostępu do informacji chronionych, kryteria dostępu do informacji objętych tajemnicą, podmioty sprawujące kontrolę nad zachowaniem tajemnicy, podmiot, który może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy, sankcje za nieuprawnione ujawnienie informacji podlegających ochronie, sposób wprowadzania niedostępności informacji, relacje z innymi tajemnicami.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Jawność i jej ograniczenia - podstawy konstytucyjne

2. Jawność i jej ograniczenia w prawie UE

3. Struktura regulacji tajemnic prawnie chronionych

4. Ochrona informacji niejawnych.

5. Ochrona prywatności i danych osobowych

6. Jawność i ograniczenia jawności postępowań

7. Tajemnice zawodów prawniczych

8. Tajemnice zawodów medycznych

9. Tajemnice związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

10. Tajemnice w sektorze finansów i bankowości

11. Inne wybrane tajemnice prawnie chronione

12. Karnoprawna ochrona tajemnic

Literatura:

1. G. Szpor (red.), A. Gryszczyńska (red.), Leksykon tajemnic, C.H.Beck, Warszawa 2016 r.

2. A. Gryszczyńska (red. ), Struktura tajemnic, Tom VI serii Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, Warszawa 2016 r. (wydanie II), C.H.Beck

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska, Agnieszka Gryszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)