Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i filozofia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-TiFP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i filozofia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Różnorodność poglądów na istotę prawa: kryteria podziałów filozofii prawa.

2. Pozytywistyczne a niepozytystyczne (naturalistyczne) filozofie prawa.

3. Filozofia prawa w ujęciu G.Radbrucha: informacja o życiorysie, formuła Radbrucha, "państwo stanu wyjątkowego" w ujęciu G.Radbrucha, przykłady arbitralnego stanowienia i stosowania prawa wymieniane przez G.Radbrucha, pojęcie sprawiedliwości.

4. Twardy a miękki (wyrafinowany) pozytywizm prawniczy.

5. Filozofia prawa w ujęciu H.Harta: prawo jako system reguł, krytyka twardego pozytywizmu prawniczego w wymiarze naukowym na przykładzie "paradoksu Bandyty", wewnętrzny i zewnętrzny punkt widzenia, specyfika rozwiązywania "trudnego przypadku" na gruncie kultury common-law w ujęciu H.Harta;

6. Integralna teoria prawa R.Dworkina: życiorys R.Dworkina, podział wypowiedzi normatywnych wg. R.Dworkina, trudne przypadki w ujęciu R.Dworkina, "wyjście na moralność" w ujęciu R.Dworkina.

7. Ocena aplikowalności koncepcji H.Harta i R.Dworkina do kultury prawa stanowionego: uwarunkowania kultury common-law, precedensowy model stosowania prawa a modele: subsumcyjne i decyzyjne.

8. Precedens a wykładnia: precedens de iure i de facto, "myślenie precedensowe" a myślenie multicentryczne, koncepcja wielokrotnych ugruntowań.

9. Rozwój pozytywistycznej koncepcji prawa po II wojnie światowej.

10. Autopojeza i autarkiczność prawa.

11. Teoria argumentacji R.Alexego i dyskursywno-argumentacyjna filozofia prawa.

12. Stosowanie prawa i wykładnia operatywna: modele, pojęcia, kazusy wybrane przez prowadzącego ćwiczenia.

Literatura:

Teksty źródłowe:

1` G.Radbruch - 5 minut filozofii prawa i Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo

2` H.Hart - Pojęcie prawa (fragmenty)

3` R.Dworkin - Biorąc prawa poważnie (fragment)

4` R.Aleksy - W obronie niepozytywistycznej koncepcji prawa

5` T.Barankiewicz - Inkluzywny pozytywizm prawniczy (geneza, rozwój, główne idee)

6` L.Morawski - Precedens a wykładnia (konieczne uchwycenie zmian w kompetencjach TK, ktore dokonały się od czasu publikacji artykułu, tekst wprowadza do specyfiki "precedensowości" w euroatlantyckich kulturach prawnych)

7` L.Leszczyński - Precedens w porządku prawa stanowionego i A.Kotowski, Myslenie precedensowe jako formuła precedensu w kulturze prawa stanowionego (dwa artykuły z jednej monografii)

8` L.Leszczyński - Wykładnia operatywna (podstawowe własciwości)

Teksty dodatkowe (do wyboru przez prowadzącego):

1` M.Zirk-Sadowski - Sposoby uczestniczenia prawników w kulturze

2` M.Korycka-Zirk, Reguły prawne jako istota pojęcia prawa w ujęciu H.L.A. Harta

3` G.Teubner - Sprawiedliwość alienująca

4` A.Kotowski - Model stosowania prawa w znowelizowanej procedurze karnej - próba analizy teoretycznej (w szczególności chodzi o omówienie modeli stosowania prawa od pkt-u 3-go opracowania, s.13)

5` A.Kotowski - Operatywna wykładnia prawa w warunkach multicentryzmu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk, Aneta Jakubiak-Mirończuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Natalia Dzięcielska, Aneta Jakubiak-Mirończuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)