Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-U2-PPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_W03, PR_W04

Skrócony opis:

Znajomość podstawowych pojeć i zagadnień związanych z UE, wiedza o etapach integracji gospodarczej i prawnej w Europie, omówienie zasad na których opiera się PPM. Ugruntowana wiedza na temat instytucji funkcjonujących w ramach UE, zapoznanie się ze żródłami PPM oraz hierarchią tych żródeł, wiedza o prawodawstwie w Ukrainie oraz poznanie podstawowych zasad jakie muszą być zachowane przy stosowaniu PPM.

Prowadzący przedmiot/ zajęcia: Prof. dr.hab. Wolodymyr Kossak

Pełny opis:

Przedmiot i system prawa prywatnego międzynarodowego. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Podmioty stosunku prywatnego międzynarodowego. Normy kolizyjne w prawie prywatnym międzynarodowym. Statut kontraktu. Stosunki rodzinne w prawie prywatnym międzynarodowym. Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej. Arbitraż międzynarodowy. Międzynarodowe zobowiązania transportowe. Zakres statutu spadkowego.

Prowadzący przedmiot/ zajęcia: Prof. dr.hab. Wolodymyr Kossak

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo prywatne międzynarodowe, Kraków, 2012

2. Міжнародне приватне право. За ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля- 2-е видання.К.: Алерта, 2014.

3. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. (Polska)

4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2005 r. Prawo prywatne międzynarodowe. (Ukraina)

5. T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze.Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa, 2008

Literatura uzupełniająca:

1. K. Mironowicz, Konwencja haska z 1978 r. o prawie wlasciwym dla małżeńskich ustrojów majątkowych, KPP 2000, z 3

2. K. Starzyk (red), Gospodarcze sąsiedztwo Polski, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

w zakresie wiedzy:

Efekt 1 zna podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z PPM oraz właściwie stosuje terminologię charakterystyczną dla PPM

Efekt 2- ma podstawową wiedzę o genezie i ewolucji procesu integracji gospodarczej w Europie

Efekt 3-ma wiedzę na temat, żródeł prawa PPM, zna ogólne zasady stanowienia PPM i jego stosowania,

Efekt 4 ma ogólną wiedzę o rozwiązaniach instytucjinalnych UE, zna i rozumie sposoby funkcjonowania poszczególnych instytucji UE

Efekt 5-zna proces integracji prawa Ukrainy z prawem UE oraz ma wiedzę na temat skutków tej integracji

w zakresie umiejętności:

Efekt 6 – posiada umiejetność wskazania odpowiednich przepisów regulujących PPM

Efekt 7- umiejętnie korzysta z różnych żródeł PPM

Efekt 8-posiada zdolność do samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy w praktyce w zakresie kompetencji:

Efekt 9– ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności

Efekt 10– ma przekonanie o znaczeniu integracji gospodarczej w Europie

Efekt 11– ma świadomość dużej rangi przepisów PPM i ich wplywu na prawo wewnetrzne

Metody i kryteria oceniania:

W ramach wykładu mamy do czynienia z wykładem konwencjonalnym (tradycyjnym). Dydaktyka jest skoncentrowana na przedstawieniu rozwiązań z zakresu PPM. W ramach wykładu prezentowane są najnowsze poglądy doktryny odnoszące się do tych problemów. Studenci przed zajęciami informowani są o zakresie materiału do przygotowania omawianego na następnych zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)