Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-U2-Zp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W06

PR_W09

PR_U03

PR_U08

PR_K03

PR_K05

Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie studentów z problematyką zamówień publicznych - zrozumienie celu regulacji oraz podstawowych zasad jej funkcjonowania.

Pełny opis:

Zamówienia publiczne - źródła prawa.

Zasady udzielania zamówień publicznych (m.in. równości przedsiębiorców, jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji).

Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień publicznych.

Sposób przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – ćwiczenia praktyczne - przygotowanie SIWZ przez studentów.

Charakterystyka poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Umowa o zamówienia publiczne – analiza wzorów umów.

Zasady postepowania odwoławczego.

Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Literatura:

1. J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, Opublikowano: WKP 2018.

2. J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko, Prawo zamówień publicznych w praktyce, WKP 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna

technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W09 - ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym.

PR_U03 - posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych

prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn

i przebiegu zjawisk społecznych.

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu

stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie

studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi.

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych,

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

PR_K05 - prawidłowo łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością i przedsiębiorczością.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa testy - test początkowy sprawdzający wstępnie wiedzę studentów oraz test końcowy wskazujący pogłębienie wiedzy studentów z zakresu zamówień publicznych.

W ramach zajęć sporządzenie SIWZ.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)