Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transgraniczne postępowanie dowodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-MON-TPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transgraniczne postępowanie dowodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W06Umiejętności:


PR_U02

PR_U07


Kompetencje społeczne


PR_K01

PR_K02Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności dowodowego.

Skrócony opis:

W ramach wykładów zostanę omówione regulacje odnoszące się do transgranicznego przeprowadzania dowodów.

Zajęcia będą przede wszystkim koncentrowały się na k.p.c. oraz ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione regulacje odnoszące się do transgranicznego przeprowadzania dowodów.

Zajęcia będą przede wszystkim koncentrowały się na k.p.c. oraz ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona).

Wykład zakłada aktywność studentów. Dotyczy to przede wszystkim znalezienia orzecznictwa odnoszącego się przedmiotu wykładu oraz sporządzenia wniosku o transgraniczne przeprowadzenie dowodu.

Literatura:

1. J. Ciszewski, Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE. Komentarz, Warszawa 2005

2. K. Weitz, Współpraca państw członkowskich UE w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, KPP 2005, nr 2

3. K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Lex/el. 2012.

4.J. Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, LEX/el. 2008.

5. J. Gołaczyński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2007

6. Study to support the preparation of an evaluation and impact assessment for the modernisation of the judicial cooperation in civil and commercial matters, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f2a4632a-d1b7-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PR_W02 - Student zna i rozumie normy prawa, w tym także międzynarodowego, związane z transgranicznym przeprowadzaniem dowodów

PR_W03 - Student posiada wiedzę na temat kształtowania regulacji odnoszących się do transgranicznego przeprowadzania dowodów

PR_W04 - Student zna instytucje prawne stosowane przy transgranicznym przeprowadzaniu dowodów

PR_W06 - Student ma wiedzę na temat zasad współdziałania instytucji przy transgranicznym przeprowadzaniu dowodów

Umiejętności:

PR_U02 - Student potrafi wykorzystać wiedze teoretyczną do opisu, analizy i rozwiązania konkretnych przypadków transgranicznego przeprowadzania dowodów.

PR_U07 - Student potrafi przygotować wniosek o transgraniczne przeprowadzenia dowodu na podstawie polskich i unijnych regulacji.

PR_U09 - Student potrafi projektować wystąpienie ustne dotyczące problematyki związanej z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w Polsce.

PR_K01 - Absolwent uzupełnia wiedzę w zakresie systemu prawno-organizacyjnego zapobiegania i zwalczania działalności zorganizowanych grup i związków przestępczych.

PR_K02 - Absolwent prawidłowo identyfikuje problemy związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w Polsce.

PR_K03 - Absolwent potrafi współpracować w zespole np. dochodzeniowo śledczym

Kompetencje społeczne

PR_K01 - Absolwent uzupełnia wiedzę z zakresu transgranicznego przeprowadzania dowodów.

PR_K02 - Absolwent prawidłowo identyfikuje problemy związane z transgranicznym przeprowadzaniem dowodów.

Metody i kryteria oceniania:

Student w ramach zaliczenia przygotowuje wniosek o transgraniczne przeprowadzenie dowodu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Manikowski
Prowadzący grup: Filip Manikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach wykładów zostanę omówione regulacje odnoszące się do transgranicznego przeprowadzania dowodów.

Zajęcia będą przede wszystkim koncentrowały się na k.p.c. oraz ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione regulacje odnoszące się do transgranicznego przeprowadzania dowodów.

Zajęcia będą przede wszystkim koncentrowały się na k.p.c. oraz ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona).

Wykład zakłada aktywność studentów. Dotyczy to przede wszystkim znalezienia orzecznictwa odnoszącego się przedmiotu wykładu oraz sporządzenia wniosku o transgraniczne przeprowadzenie dowodu.

Literatura:

1. J. Ciszewski, Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE. Komentarz, Warszawa 2005

2. K. Weitz, Współpraca państw członkowskich UE w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, KPP 2005, nr 2

3. K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Lex/el. 2012.

4.J. Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, LEX/el. 2008.

5. J. Gołaczyński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2007

6. Study to support the preparation of an evaluation and impact assessment for the modernisation of the judicial cooperation in civil and commercial matters, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f2a4632a-d1b7-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)