Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-MON-pt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo turystyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Monografy i konwersatoria PN
Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02,PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje regulacje prywatno- i publicznoprawne dotyczące szeroko rozumianej turystyki.

Pełny opis:

Pojęcie turystyki i prawa turystycznego. Źródła prawa turystycznego: prawo międzynarodowe, prawo unijne, prawo krajowe.

2. Światowa Organizacja Turystyki.

3. Pojęcia przedsiębiorcy turystycznego, organizatora turystyki, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego, dostawcy usług turystycznych. Zasady rejestracji.

4. Ochrona podróżnego w sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

5. Umowa o udział w imprezie turystycznej.

6. Usługi hotelarskie.

7. Usługi przewodnickie i usługi pilotażowe.

8. Umowa przewozu osób i bagażu.

9. Organizacje turystyczne i niosące pomoc turystom (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polska Organizacja Turystyczna, GOPR, TOPR)

10. Turystyka na obszarach chronionych, w tym w parkach narodowych.

11. Szlaki turystyczne (pojęcie, zasady wytyczania i oznakowania).

Literatura:

Prawo turystyki. Podręcznik, D. Borek, H.Zawistowska (red.), Gdańsk 2021

oraz

• SPP T. 7, red. Rajski, w szczególności M. Nesterowicz, Rozdział XVII. Umowa o podróż, Rozdział XVIII. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, M. Stec, Rozdział XV. Umowa przewozu

• SPH T. 5c red. Stec 2020, w szczególności M. Stec, Rozdział 18. Umowy w działalności transportowo-logistycznej, Rozdział 19. Umowy w działalności turystycznej

• Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, P. Cybula (red.), Kraków 2018

• Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 2007

• Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Lex/el.2011

• Artykuły z czasopisma Folia turistica

• Strona https://prawoturystyczne.com/

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_vlZS3epOo7WI-5hQLbSMLSJTKSgGf1hwAmgBX7rQj01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c25bae93-e703-447d-be93-b3e14f64106d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)