Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-MON-zamP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Monografy i konwersatoria PN
Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych oraz stosowania trybów ujętych w ustawie z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Pojęcie zamówień publicznych. Historia regulacji. Źródła prawa.

2. Ustawa PZP z 11 września 2019 r. - Zakres przedmiotowy i podmiotowy PZP. Wyłączenie obowiązku stosowania.

3. Zasady udzielania zamówień.

4. Zamawiający i wykonawcy.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - przygotowanie, ogłoszenie, warunki zamówienia, przebieg w poszczególnych trybach, składanie ofert, ich otwarcie, badanie i ocena, wybór najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku postępowania, unieważnienie postępowania.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

7. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych (Umowa ramowa, Dynamiczny system zakupów, Konkurs)

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.

9. Instytucjonalny system ZP: Prezes UZP, inne instytucje.

10. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skargi).

11. Kontrola ZP i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

Literatura:

Komentarz do Prawa zamówień publicznych, red. H. Nowak, M. Winiarz dostępny pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp

Polecane podczas zajęć dodatkowe artykuły naukowe oraz materiały na stronie UZP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3azbQUPGgmBmd-x-HDDoz9jEhY3ZelYqBu5EOkBIVIGsI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=894dee1e-ee17-4f9f-97f0-bcdea7d2913a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)