Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PAiSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01; PR_W02; PR_W04; PR_W05

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu : założeniem jest przedstawienie ogólnej problematyki postępowania administracyjnego ogólnego, sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego w celu przygotowania do praktycznego stosowania prawa administracyjnego na poziomie podstawowym. Zajęcia mają umożliwić studentom zrozumienie procedur właściwych działaniu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów kpa. W podstawowym zakresie ma także zapoznać ich z problematyką postępowania, sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego w administracji.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Działy prawa administracyjnego i rodzaje procedur administracyjnych -1/2 godz.

2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego (rodzaje postępowań regulowanych kpa, zakres

podmiotowy, przedmiotowy, wyłączenia) - 2 godz.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Ich charakter prawny, omówienie poszczególnych zasad i ich gwarancji

- 2 godz.

4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej (właściwość i wyłączenie, skutki naruszenia tych przepisów) -

3 godz.

5. Strona postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony. Pojęcie i pozycja prawna - 2 godz.

6. Wszczęcie postępowania administracyjnego i terminy załatwiania spraw administracyjnych - 1 godz.

7. Czynności techniczno-procesowe - 2 godz.

8. Postępowanie wyjaśniające, jego zasady i formy - 2 godz.

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym - 2 godz.

10. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji. Charakter prawny odwołania, zażalenia i wniosku o ponowne

rozpatrzenie sprawy. Postępowanie odwoławcze. Rodzaje rozstrzygnięć - 2 godz.

11. Wznowienie postępowania administracyjnego. Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 3 godz.

12. Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia). Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 3 godz.

13. Uchylenie i zmiana decyzji (art. 154, art. 155 i art. 161 k.p.a.) oraz stwierdzenie jej wygaśnięcia (art. 162 k.p.a.) - 2 godz.

14. Podstawowe założenia postępowań uproszczonych: w sprawie wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg i

wniosków - 2 godz.

15. Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej. Zakres egzekucji, środki

egzekucyjne, środki prawne w egzekucji administracyjnej - 4 godz.

16. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego w Polsce - 1/2 godz.

17. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej - 1 godz.

18. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego (WSA, NSA, strony i inni uczestnicy) - 2 godz.

19. Przesłanki dopuszczalności skargi sądowoadministracyjnej - 2 godz.

20. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego - 2 godz.

21. Orzeczenia sądu administracyjnego - 3 godz.

22. Środki służące wzruszaniu orzeczeń sądów administracyjnych (skarga kasacyjna, zażalenie, skarga o wznowienie

postępowania i unieważnienie orzeczenia prawomocnego) - 2 godz.

Egzekucja administracyjna

23. Organ egzekucyjny

24. Organy uprawnione do prowadzenia egzekucji należności pieniężnych

25. Organy właściwe w sprawach egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

26. Organ egzekucyjny a organ rekwizycyjny

27. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym

28. Zobowiązany w egzekucji administracyjnej

29. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

30. Umorzenie postępowania egzekucyjnego (obligo/fakultat) w jakiej formie umarzamy

31. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych

32. Wstrzymanie post. Egzekucyjnego

33. Wstrzymanie egzekucji

34. Odstąpienie od egzekucji

35. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

36. Podstawy prawne zarzutu

37. Zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym

38. Skarga na czynności organu egzekucyjnego

39. Skarga na bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

40. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

41. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

42. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013; M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010).

Literatura uzupełniająca: (1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013, 2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2012; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2011).

Literatura dostępna w bibliotece WPiA UKSW.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619).

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

EK 1: zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli

EK 2: charakteryzuje regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

EK3: zna i rozumie podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego

EK4: ma wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce

EK5: omawia zasady, instytucje i przebieg postępowania sądowoadministracyjnego

udział studenta w zajęciach: 32 h

konsultacje z prowadzącym zajęcia: 20 h

przygotowanie do egzaminu: 48 h

SUMA GODZIN 100/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

EK1 - wykład problemowy i wykład konwencjonalny

EK2 - wykład problemowy i wykład konwencjonalny

EK3 - wykład problemowy i wykład konwencjonalny

EK4 - wykład problemowy i wykład konwencjonalny

Weryfikacja efektów kształcenia:

EK1 - egzamin ustny (3-5 pytań)

EK2 - egzamin ustny (3-5 pytań)

EK3 - egzamin ustny (3-5 pytań)

EK4 - egzamin ustny (3-5 pytań)

EK5 - egzamin ustny (3-5 pytań)

Sesja poprawkowa:

Weryfikacja efektów kształcenia:

EK1 - egzamin pisemny (10-15 pytań)

EK2 - egzamin pisemny (10-15 pytań)

EK3 - egzamin pisemny (10-15 pytań)

EK4 - egzamin pisemny (10-15 pytań)

EK5 - egzamin pisemny (10-15 pytań)

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie zna i nie rozumie procedur właściwych działalności administracji publicznej i jej kontroli

EK 2: nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

EK 3: nie zna i nie rozumie podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

EK 4: nie ma wiedzy na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (nie potrafi opisać modelu sądownictwa

administracyjnego w Polsce ani wskazać regulacji prawnych w tym zakresie)

EK 5: nie potrafi omówić zasad, instytucji i przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego

Na ocenę dst. (3):

EK 1: zna procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (wymienia procedury i dotyczące ich akty

normatywne)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania

administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności

materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

EK 3: charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres stosowania egzekucji,

zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

EK 4: ma dostateczną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów

administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania oraz akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego)

EK 5: omawia zasady, podstawowe instytucje i przebieg postępowania sądowoadministracyjnego (zagadnienia dotyczące

zakresu właściwości, podmiotów postępowania, pism, trybów postępowania, rozstrzygnięć itp.)

Na ocenę db. (4):

EK 1: dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi

wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego

postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów

postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów

postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji,

zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak

również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

EK 4: ma ugruntowaną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów

administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, jak

również organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.)

EK 5: w zasadzie prawidłowo omawia zasady, podstawowe, jak i bardziej złożone instytucje i przebieg postępowania

sądowoadministracyjnego (zagadnienia dotyczące zakresu właściwości, podmiotów postępowania, pism, trybów

postępowania, rozstrzygnięć, jak również zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia)

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić

procedury, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

EK 2: prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania

administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności

materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady,

podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również

środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

EK 4: ma ugruntowaną i wyczerpującą wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać

rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa

administracyjnego, organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp., jak również ocenić model polskiego

sądownictwa administracyjnego)

EK 5: prawidłowo omawia zasady, podstawowe, jak i bardziej złożone instytucje i przebieg postępowania

sądowoadministracyjnego (zagadnienia dotyczące zakresu właściwości, podmiotów postępowania, pism, trybów

postępowania, rozstrzygnięć, jak również zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia), rozumiejąc relacje między

poszczególnymi instytucjami

Praktyki zawodowe:

wskazane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)