Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PAiSA-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne:

PR_K01;

PR_K02;

PR_K03;

PR_K04


Umiejętności:

PR_U01;

PR_U02;

PR_U06;

PR_U08

Pełny opis:

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

3. Organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

4. Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego

5. Przebieg postępowania administracyjnego

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

7. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji

8. Weryfikacja decyzji i postanowień w wewnątrzadministracyjnych trybach

nadzwyczajnych;

9. Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym;

10. Postępowania uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego

11. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego w Polsce

12. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej

13. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego (WSA, NSA, strony i inni uczestnicy)

14. Przesłanki dopuszczalności skargi sądowoadministracyjnej

15. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego

16. Orzeczenia sądu administracyjnego

17. Środki służące wzruszaniu orzeczeń sądów administracyjnych (skarga kasacyjna, zażalenie, skarga o wznowienie postępowania i unieważnienie orzeczenia prawomocnego)

18. Podstawowe pojęcia i instytucje postępowania egzekucyjnego (zakres egzekucji, podmioty, środki egzekucyjne, środki prawne)

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013; M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010).

Literatura uzupełniająca: (1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013, 2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2012; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2011).

Literatura dostępna w bibliotece WPiA UKSW.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619).

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencje społeczne:

EK1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, chętnie podejmuje się działań zmierzających w tym celu.

EK2: pracuje samodzielnie oraz współdziała w grupie rozwiązując zadania związane ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

EK3: jest zorientowany na identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego przez pracowników administracji i reprezentantów zawodów prawniczych, łącząc zdobytą wiedzę z zasadami etycznymi.

Umiejętności:

EK4: klasyfikuje, analizuje i interpretuje (zgodnie z zasadami logicznego myślenia i rozumowania) regulacje prawne w zakresie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

EK5: rozwiązuje konkretne problemy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

EK6: dobiera formę aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności i sporządza projekt decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

EK7: potrafi skorzystać z odpowiednich do zadanych okoliczności środków prawnych przysługujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Opis ECTS:

Udział studenta w ćwiczeniach: 45h

Lektura literatury, przygotowanie do zajęć: 15h

Realizacja zadań domowych: 15h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 3 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)