Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzeczowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PCRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzeczowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09


Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów niezbędnego minimum wiedzy z zakresu prawa rzeczowego i rzetelnego przyswojenia sobie wiadomości z zakresu tej gałęzi prawa. Przyświeca temu zamiar ujęcia złożonej problematyki w takim zakresie, jaki w najwyższym stopniu ułatwi ich przyswojenie

Prawo rzeczowe należy do podstawowego kanonu przedmiotów cywilistycznych

Omawianie poszczególnych instytucji prawa cywilnego odbywa się każdorazowo przez odwoływanie się i omawianie konkretnych rozwiązań ustawowych, co ma na celu pokazanie i uzmysłowienie studentom, że stanowią one pewien zwarty system, nie zaś jedynie zbiór przepisów prawnych

Sens przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań normatywnych staje się w pełni zrozumiały dopiero wówczas, gdy powiążemy go z normami zawartymi w innych działach prawa

Pełny opis:

1.wprowadzenie do przedmiotu

- treść prawa własności

- ustawowa definicja własności

- przestrzenne granice własności

2.prawo sąsiedzkie

- rozgraniczenie

- rozgraniczeniowa procedura administracyjna i sądowa

3.przeniesienie własności

- nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

4.księgi wieczyste

- postępowanie wieczystoksięgowe

5.zasiedzenie i przemilczenie

6.inne przypadku nabycia własności

- porzucenie i zrzeczenie się własności

- znalezienie rzeczy

- nabycie pożytków

- połączenie

- pomieszanie

- przypadki szczególne

- rzecz zbiorowa

7.współwłasność

- definicja i istota współwłasności

- współwłasność przy odrębnej własności lokali

8.zarząd rzeczą wspólną

- zniesienie współwłasności

9.ochrona własności

- windykacja

- roszczenia negatoryjne

- roszczenia uzupełniające

- prawo wykupu

10.prawa rzeczowe ograniczone

- wprowadzenie

- zasady ogólne

- zasada numerus clausus praw rzeczowych

11.użytkowanie wieczyste

- funkcja

- zakres

- instytucja

12.użytkowanie

13. służebności

- służebność drogi koniecznej

14.prawa zastawnicze

- zastaw

- zastaw rejestrowy

- hipoteka

15. posiadanie

- ochrona posiadania

- domniemania związane z posiadaniem

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo rzeczowe; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Warszawa 2007 (lub wydanie nowsze)

Prawo rzeczowe; E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck 2008 (lub wydanie nowsze)

Literatura uzupełniająca:

System prawa prywatnego, t. III i IV; Pod redakcją Z. Radwańskiego; Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarz do kodeksu cywilnego; Tom I; pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego; C.H.Beck, Warszawa 2006

Komentarz do kodeksu cywilnego; Część rzeczowa; Stanisław Rudnicki; Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005

Komentarz do kodeksu cywilnego; Pod redakcją E. Gniewka; Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1

student zna pojęcia właściwe dla prawa rzeczowego

EK2

student zna i rozumie strukturę instytucji z zakresu prawa rzeczowego

EK3

student posiada wiedzę na temat sposobów realizacji praw rzeczowych za pomocą instytucji przymusu państwowego lub przy pomocy własnej

EK4

student posiada pogłębioną wiedzę na temat stosunków prawnorzeczowych

EK5

student posiada wiedzę na temat stosowania norm prawa rzeczowego i ich wpływu na stosunki własnościowe w Polsce

Opis ETCS:

Udział w wykładzie: 30 h

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 55 h

Suma: 100 h

Liczba ETCS: 100/25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia jest egzamin ustny lub pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru

EK1

na ocenę 2 (ndst.)

student nie zna pojęć cywilistycznych, w szczególności z obrębu prawa rzeczowego

na ocenę 3 (dst.)

student zna podstawowe pojęcia właściwe prawu rzeczowemu

na ocenę 4 (db)

student zna wszystkie pojęcia właściwe prawu rzeczowemu

na ocenę 5 (bdb)

student zna biegle terminologię cywilistyczną, w tym pojęcia z obrębu prawa rzeczowego

EK2

na ocenę 2 (ndst.)

student nie zna instytucji właściwych prawu rzeczowemu

na ocenę 3 (dst.)

student zna instytucje właściwe prawu rzeczowemu, ale nie potrafi dobrze opisać ich struktury

na ocenę 4 (db)

student zna instytucje właściwe prawu rzeczowemu, potrafi opisać ich strukturę, ale ich do końca nie rozumie

na ocenę 5 (bdb)

student zna i rozumie wszystkie instytucje prawnorzeczowe

EK3

na ocenę 2 (ndst.)

student nie wie, jak egzekwuje się prawa rzeczowe

na ocenę 3 (dst.)

student posiada ograniczoną wiedzę na temat sposobów realizacji praw rzeczowych

na ocenę 4 (db)

student zna metody realizacji praw rzeczowych

na ocenę 5 (bdb)

student posiada rozległą wiedzę w przedmiocie metod i sposobów realizacji praw rzeczowych

EK4

na ocenę 2 (ndst.)

student nie posiada wiedzy na temat stosunków prawnorzeczowych

na ocenę 3 (dst.)

student posiada ograniczoną wiedzę na temat stosunków prawnorzeczowych

na ocenę 4 (db)

student posiada wiedzę na temat stosunków prawnorzeczowych

na ocenę 5 (bdb)

student posiada pogłębioną wiedzę na temat stosunków prawnorzeczowych

EK5

na ocenę 2 (ndst.)

student nie posiada wiedzy na temat stosowania norm prawa rzeczowego i ich wpływu na stosunki własnościowe w Polsce

na ocenę 3 (dst.)

student posiada ograniczoną wiedzę na temat stosowania norm prawa rzeczowego i ich wpływu na stosunki własnościowe w Polsce

na ocenę 4 (db)

student posiada wiedzę na temat stosowania norm prawa rzeczowego i ich wpływu na stosunki własnościowe w Polsce

na ocenę 5 (bdb)

student posiada pogłębioną wiedzę na temat stosowania norm prawa rzeczowego i ich wpływu na stosunki własnościowe w Polsce

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.