Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzeczowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PCRZ-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0429) Law, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo rzeczowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość części ogólnej prawa cywilnego

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat norm oraz instytucji prawnych prawa rzeczowego, ich znaczenia oraz sposobu stosowania w praktyce.

Pełny opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów niezbędnego minimum wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem norm prawnych i instytucji z zakresu prawa rzeczowego. Przyświeca temu zamiar ujęcia złożonej problematyki w takim zakresie, jaki w najwyższym stopniu ułatwi ich przyswojenie

Prawo rzeczowe należy do podstawowego kanonu przedmiotów cywilistycznych

Oparta na praktycznych przykładach analiza poszczególnych instytucji prawa cywilnego odbywa się każdorazowo przez odwoływanie się i omawianie konkretnych rozwiązań ustawowych, co ma na celu pokazanie i uzmysłowienie studentom, że stanowią one pewien zwarty system, nie zaś jedynie zbiór przepisów prawnych

Sens przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań normatywnych staje się w pełni zrozumiały dopiero wówczas, gdy powiążemy go z normami zawartymi w innych działach prawa

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo rzeczowe; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Warszawa 2022 (lub wydanie nowsze)

Prawo rzeczowe; E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck 2022 (lub wydanie nowsze)

Literatura uzupełniająca:

System prawa prywatnego, t. III i IV; Pod redakcją Z. Radwańskiego; Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarz do kodeksu cywilnego; Tom I; pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego; C.H.Beck, Warszawa 2020

Komentarz do kodeksu cywilnego; Część rzeczowa; Stanisław Rudnicki; Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2016

Komentarz do kodeksu cywilnego; Pod redakcją E. Gniewka i P. Machnikowskiego; Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2023

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PRU01 - Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa rzeczowego.

PR_U02 - Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych.

PR-U05 - Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U07 - Student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa rzeczowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U11 - Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem rożnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w obszarze problematyki prawa rzeczowego.

PR_K01 - Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa rzeczowego, w tym poprzez śledzenie zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 - Student zyskał umiejętność pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

PR_K04 - Student zdobył umiejętność określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym

samodzielnie lub w grupie z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Metody i kryteria oceniania:

Dla PRU01 -

na ocenę ndst - Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa rzeczowego.

na ocenę dst - Student potrafi w podstawowym stopniu posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa rzeczowego.

na ocenę db - Student potrafi dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa rzeczowego.

na ocenę bdb - Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych z zakresu prawa rzeczowego.

Dla PR_U02 -

na ocenę ndst - Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzeczowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych.

na ocenę dst - Student potrafi dostatecznym stopniu n wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych.

na ocenę db - Student potrafi dobrze wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych.

na ocenę bdb - Student potrafi bardzo dobrze wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych.

Dla PR-U05 -

Na ocenę ndst - Student nie potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę dst - Student potrafi dostatecznie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę db - Student potrafi dobrze wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę bdb - Student potrafi bardzo dobrze wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U07 -

Na ocenę ndst - Student nie potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa rzeczowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę dst - Student potrafi w wystarczającym stopniu projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa rzeczowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę db - Student potrafi w dobrym stopniu projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa rzeczowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę bdb - Student potrafi w bardzo dobrze projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa rzeczowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Dla PR_U11

na ocenę ndst - Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem rożnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w obszarze problematyki prawa rzeczowego.

na ocenę dst - Student potrafi dostatecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem rożnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w obszarze problematyki prawa rzeczowego.

na ocenę db - Student potrafi dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem rożnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w obszarze problematyki prawa rzeczowego.

na ocenę bdb - Student potrafi bardzo dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem rożnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w obszarze problematyki prawa rzeczowego.

PR_K01

Na ocenę ndst - Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa rzeczowego, w tym poprzez śledzenie zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę dst - Student dostatecznie potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa rzeczowego, w tym poprzez śledzenie zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę db - Student dobrze potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa rzeczowego, w tym poprzez śledzenie zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę brb - Student bardzo dobrze potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa rzeczowego, w tym poprzez śledzenie zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Dla PR_K03 -

na ocenę ndst - Student nie zyskał umiejętności pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

na ocenę dst - Student zyskał dostateczną umiejętność pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

na ocenę db - Student zyskał dobrą umiejętność pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

na ocenę bdb - Student zyskał bardzo dobrą umiejętność pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

Dla PR_K04 -

Na ocenę ndst - Student nie zdobył umiejętności określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym

samodzielnie lub w grupie z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę dst - Student zdobył podstawową umiejętność określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym

samodzielnie lub w grupie z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę db - Student zdobył dobrą umiejętność określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym

samodzielnie lub w grupie z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę bdb - Student zdobył bardzo dobrą umiejętność określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym

samodzielnie lub w grupie z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ETCS:

udział w ćwiczeniach: 16h

Lektura literatury przedmiotu: 14h

Przygotowanie do zaliczenia: 20h

Suma: 90

Liczba ETCS: 50/25 = 32ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)