Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne zobowiązania 1 semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PCZ1-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne zobowiązania 1 semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02PR_U03, PR_U04 PR_U05, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K03, PR_K04

Skrócony opis:

Daje możliwość analizy studentowi stanów faktycznych z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności cz. ogólnej. Umożliwia prawidłową wykładnię norm prawa zobowiązań.

Pełny opis:

Wprowadzenie. Pojęcie zobowiązania. Dług a odpowiedzialność Świadczenie: rodzaje; Świadczenia pieniężne Wielość wierzycieli lub dłużników. Zobowiązania solidarne. Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Umowy: treść i forma. Zastrzeżenia umowne. Umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej Bezpodstawne wzbogacenie

Czyny niedozwolone Wykonanie zobowiązań

Skutki niewykonania zobowiązań Wygaśnięcie zobowiązań Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika

Status konsumenta i jego ochrona Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Zbieg roszczeń

Umowy regulujące przeniesienie praw: umowa sprzedaży, dostawy, zamiany, kontraktacji, darowizny

Umowy odnoszące się do używania rzeczy: Najem, dzierżawa, Użyczenie. Leasing

Umowy o świadczenie usług: umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane , zlecenia, agencyjna, komisu, przechowania, składu, przewozu i spedycji, umowa ubezpieczenia ( z uwzględnieniem reformy ubezpieczeń gospodarczych z 2003 r.), umowa o podróż.

Zabezpieczenie wierzytelności: poręczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa.

Przekaz i papiery wartościowe Umowy regulujące stosunki kredytowe Umowy alimentacyjne: renta i dożywocie Przyrzeczenie publiczne, umowa gry i zakładu. Ugoda: sądowa i pozasądowa.

Literatura:

literatura podstawowa:

A. Brzozowski i inni, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2019,

A Olejniczak., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca: M. Habdas, M. Fras, Kodeks cywilny. Komentarz (red.), Warszawa 2018- 2019; K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I i II, Warszawa 2005 (lub późniejsze); E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011; G. Bieniek, H. Ciepła, C. Żuławska, J. Gudowski, T. Wiśniewski, S. Dmowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I i II, Warszawa 2002 (lub wydania późniejsze); J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001; J. Rajski (red.),System Prawa Prywatnego. Tom 7. Część ogólna, Warszawa 2001,W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004 (lub późniejsze);

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01: Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych z zakresu prawa zobowiązań, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa zobowiązań do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03: Student analizuje rolę norm prawnych prawa zobowiązań w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04: Student ma wiedzę pozwalającą mu prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawa zobowiązań oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05: Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zobowiązań z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08: Student umie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa zobowiązań, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09: projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym możliwym do zastosowania w odniesieniu do prawa zobowiązań, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01: Student posiada zdolność uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa zobowiązań, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03: Student posiada zdolność do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04: Student nabył umiejętność określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams). Studenci korzystają z dostępu z wykorzystaniem kodu do zajęć, który został im przesłany poprzez pocztę USOS UKSW. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie kolokwium w systemie zdalnym.

PR_U01: Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych z zakresu prawa zobowiązań, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do interpretacji teksów z zakresu pr. zobowiązań, w szczególności cz. ogólnej

4) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do interpretacji tekstów pr. zobowiązań oraz źródeł prawa w kontekście konkretnych casusów

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu

PR_U02: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa zobowiązań do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do subsumpcji norm z zakresu pr. zobowiązań, w szczególności cz. ogólnej

4) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się zastosowania wiedzy teoretycznej pr. zobowiązań do konkretnych stanów faktycznych

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się przedmiotowego zakresu

PR_U03: Student analizuje rolę norm prawnych prawa zobowiązań w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do analizy norm z zakresu pr. zobowiązań, w szczególności cz. ogólnej

4) Student sprawnie analizuje rangę prawa zobowiązań w odniesieniu do życia społeczno-gospodarczego

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu

PR_U04: Student ma wiedzę pozwalającą mu prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawa zobowiązań oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do posługiwania się narzędziami informatycznymi w obszarze prawa zobowiązań

4) Student sprawnie posługuje się narzędziami dostępnymi i rozumie metodologię tworzenia norm prawa zobowiązań

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się przedmiotowego zakresu

PR_U05: Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zobowiązań z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada zadowalającą wiedzę w odniesieniu do umiejętności znalezienia korelacji pomiędzy zachodzącymi zjawiskami gospodarczymi a regulacją prawa zobowiązań

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w przedmiotowym zakresie

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu

PR_U08: Student umie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa zobowiązań, , posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada zadowalającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w odniesieniu do umiejętności konstruowania projektu aktu prawnego

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w przedmiotowym zakresie

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu

PR_U09: projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym możliwym do zastosowania w odniesieniu do prawa zobowiązań, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania wystąpienia w jęz. polskim nt. zagadnienia pr. zobowiązań

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w przedmiotowym zakresie, w tym zdolność przygotowania informacji prawniczej w języku obcym nt. podstawowych zagadnień prawa zobowiązań.

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu

PR_K01: Student posiada zdolność uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa zobowiązań, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w zakresie pr. zobowiązań

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w przedmiotowym zakresie, w tym zdolność aktualizacji swojej wiedzy o stanie prawnym w zakresie pr.zobowiązań

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu

PR_K03: Student posiada zdolność do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

2) Student nie posiada zdolności w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada umiejętność pracy w grupie

4) Student posiadł umiejętność w przedmiotowym zakresie, w tym zdolność współpracy przy przygotowywaniu wystąpień, czy analiz prawniczych

5)Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu

PR_K04: Student nabył umiejętność określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

2) Student nie posiada zdolności w przedmiotowym zakresie

3)Student posiada zadowalającą umiejętność pracy w grupie nad konkretnymi casusami

4) Student posiadł umiejętność w przedmiotowym zakresie, w tym zdolność współpracy i uwzględniania poglądów innych współpracowników/ studentów przy rozwiązywaniu case studies.

5)Student posiada pogłębioną wiedzę w danym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)