Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PK-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/konstytucyjneuksw/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U05

PR_U07

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K03

PR_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych instytucji i pojęć z zakresu prawoznawstwa, znajomość podstawowych informacji dotyczących historii ustroju i prawa w Polsce i na świecie.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji ustrojowych. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać proste problemy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ustawodawczego. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, aby mógł samodzielnie dokonywać oceny rozstrzygnięć tego Trybunału.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, wyd. 11, Warszawa 2022; 2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 10, Warszawa 2023).

Literatura uzupełniająca (1. A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002; 2. J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999, 3. P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005; 4. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997; 5. K. Działocha, Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 27-36; 6. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008; 7. C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), „Państwo i Prawo” 2002, nr 11; 8. M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997; 9. M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997; 10. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; 11. J. Oniszczuk, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1999, nr 2/3; 12. M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4; 13. S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002; 14. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005; 15. P. Sarnecki, Kontrasygnata aktów prawnych Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2; 16. W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003; 17. A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006; 18. M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 definiuje i klasyfikuje pojęcia i instytucje prawa konstytucyjnego

EK2: zna i opisuje podstawowe elementy prawa wyborczego i referendalnego

EK3 wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi

EK4: omawia przebieg postępowania ustawodawczego

EK5: wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi

Opis ECTS

zajecia z wykładowca 16 h

lektura literatury i orzecznictwa 15 h

przygotowanie do kolokwiów 15 h

45h/16 = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1 definiuje i klasyfikuje pojęcia i instytucje prawa konstytucyjnego

na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych definicji konstytucji i nie wie, czym zajmuje się prawo konstytucyjne,nie umie zdefiniować określonych, konstytucyjnych organów władzy publicznej w zakresie uregulowanym Konstytucją,

na ocenę 3 (dst) zna podstawową definicję konstytucji i wie, czym zajmuje się prawo konstytucyjne, umie zdefiniować określone, konstytucyjne organy władzy publicznej w zakresie uregulowanym Konstytucją,

na ocenę 4 (db) zna różne definicje konstytucji i wie, jaka jest relacja prawa konstytucyjnego do innych gałęzi prawa,

na ocenę 5 (bdb) potrafi wskazać różnice między różnymi definicjami konstytucji,

EK2: zna i opisuje podstawowe elementy prawa wyborczego i referendalnego

na ocenę 2 (ndst) nie potrafi definiować podstawowych pojęć związanych z prawem wyborczym i referendalnym

na ocenę 3 (dst) potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z prawem wyborczym i referendalnym, w tym zasady (przymiotniki) wyborcze; zna rodzaje referendów

na ocenę 4 (db) potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z prawem wyborczym i referendalnym, w tym obszernie scharakteryzować zasady (przymiotniki) wyborcze w oparciu o poglądy doktryny; zna przepisy dotyczące przebiegu wyborów i referendów i

na ocenę 5 (bdb) posiada pogłębioną wiedzę w zakresie podstaw prawa wyborczego i referendalnego; opisuje podstawowe pojęcia, wykazując znajomość przepisów prawa, poglądów doktryny i orzecznictwa konstytucyjnego;

EK3 wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi

na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych pojęć z zakresu systemu źródeł prawa,nie umie wymienić katalogu źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, nie umie charakteryzować określonych aktów normatywnych w systemie źródeł prawa,

na ocenę 3 (dst) zna podstawowe pojęcia z zakresu systemu źródeł prawa,umie wymienić zasady polskiego systemu źródeł prawa, wie o dychotomicznym charakterze źródeł prawa, umie wymienić katalog źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, zna hierarchię źródeł prawa w Polsce,umie ogólnie scharakteryzować określone akty normatywne w systemie źródeł prawa,

na ocenę 4 (db) zna pojęcia z zakresu systemu źródeł prawa i relacje między nimi, zna ogólną charakterystykę poszczególnych aktów normatywnych w systemie źródeł prawa,zna podstawowe zasady ogłaszania aktów normatywnych,zna ogólne reguły dotyczące powstawania aktów prawa miejscowego, zna ogólnie procedury wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w trybie art. 89 i art. 90 Konstytucji,

na ocenę 5 (bdb) umie szczegółowo scharakteryzować akty normatywne w systemie źródeł prawa, umie wyjaśniać relację między poszczególnymi aktami normatywnymi w systemie źródeł prawa, zna orzecznictwo TK i poglądy doktryny na temat źródeł prawa, zna szczegółowo procedury wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w trybie art. 89 i art. 90 Konstytucji, ma wiedzę i umie przedstawić argumenty dotyczące pozycji umowy międzynarodowej oraz prawa UE oraz relacji tych aktów do Konstytucji,

EK4: omawia przebieg postępowania ustawodawczego

na ocenę 2 (ndst) nie jest w stanie w podstawowym zakresie omówić przebiegu postępowania ustawodawczego

na ocenę 3 (dst) umie wskazać podstawowe etapy postępowania ustawodawczego i je scharakteryzować

na ocenę 4 (db) umie omówić przebieg postępowania ustawodawczego, wykazując wiedzę teoretyczną oraz znajomość przepisów regulaminu Sejmu

na ocenę 5 (bdb) ma pogłębioną wiedzę na temat postępowania ustawodawczego, z uwzględnieniem orzecznictwa TK

EK5: wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi

na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych pojęć z zakresu systemu organów władzy publicznej w zakresie określonym Konstytucją, nie potrafi wskazać sposobu kreacji organów władzy publicznej, nie umie wymienić funkcji, zadań i kompetencje organu, nie potrafi wymienić środków oddziaływania organu na inne podmioty,

na ocenę 3 (dst) zna podstawowe pojęcia z zakresu systemu organów władzy publicznej w zakresie określonym Konstytucją,potrafi wskazać sposób kreacji organów władzy publicznej, umie wymienić funkcje, zadania i kompetencje organu, potrafi wymienić środki oddziaływania organu na inne podmioty,

na ocenę 4 (db) umie podać definicję poszczególnych organów władzy publicznej, w zakresie określonym Konstytucją i innymi aktami normatywnymi,zna pojęcia z zakresu systemu organów władzy publicznej w zakresie określonym Konstytucją i innymi aktami normatywnymi,umie wyjaśnić pozycje organu w systemie władzy publicznej oraz zasadzie podziału i równowagi władzy, umie określić relacje między danym organem a innymi podmiotami prawa,

na ocenę 5 (bdb) potrafi sformułować definicję poszczególnych organów władzy publicznej na podstawie przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny, zna poglądy orzecznictwa TK i doktryny dotyczące systemu organów władzy publicznej, ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania określonego organu władzy publicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Piotr Chybalski, Oskar Kida, Wioleta Wasil-Rusecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Gierach
Prowadzący grup: Piotr Chybalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Gierach
Prowadzący grup: Piotr Chybalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji ustrojowych. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać proste problemy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ustawodawczego. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, aby mógł samodzielnie dokonywać oceny rozstrzygnięć tego Trybunału.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, wyd. 11, Warszawa 2022; 2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 10, Warszawa 2023).

Literatura uzupełniająca (1. A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002; 2. J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999, 3. P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005; 4. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997; 5. K. Działocha, Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 27-36; 6. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008; 7. C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), „Państwo i Prawo” 2002, nr 11; 8. M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997; 9. M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997; 10. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; 11. J. Oniszczuk, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1999, nr 2/3; 12. M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4; 13. S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002; 14. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005; 15. P. Sarnecki, Kontrasygnata aktów prawnych Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2; 16. W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003; 17. A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006; 18. M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Gierach
Prowadzący grup: Piotr Chybalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)