Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PPRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01, PR_W02

PR_W04, PR_W06

PR_W07, PR_W08

PR_W09

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu stanowią metody wyznaczania prawa właściwego dla stosunków prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

Pełny opis:

Otwarcie granic w obrębie państw UE, ułatwienia w przemieszczaniu się między obszarami różnych państw także spoza obszaru europejskiego, ograniczenie barier stwarzanych ze strony poszczególnych rynków pracy a także rozwój nowych technologii komunikacyjnych skutkowały w ostatnich dziesięcioleciach wzmożeniem na nieznaną dotychczas skalę międzynarodowego ruchu osobowego oraz międzynarodowej wymiany dóbr i usług. Mechanizmy te stanowią podstawowe źródło występowania sytuacji życiowych z elementem obcym oraz towarzyszących im stosunków cywilnoprawnych. Ich prawidłowa ocena wymaga w pierwszej kolejności ustalenia prawa dla niej właściwego. Celowi temu służy specjalny zespół norm kolizyjnych, których funkcją jest rozgraniczanie w przestrzeni, w odniesieniu do poszczególnych sytuacji życiowych z zakresu stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy sfer działania systemów prawnych różnych państw, poprzez wskazanie, który z nich należy stosować. Innymi słowy określają one jakie prawo znajdzie zastosowanie do oceny danej sytuacji życiowej i to nie tylko na użytek wynikłego na jej tle sporu, ale też wyznaczenia powinnego postępowania stron. Celem wykładu jest zarówno omówienie instytucji ogólnych prawa prywatnego międzynarodowego jak i charakterystyka metod wyznaczania prawa właściwego dla poszczególnych kategorii stosunków. Zagadnienia teoretyczne stanowiące przedmiot zajęć, przedstawione zostaną w powiązaniu z przykładami konkretnych sytuacji życiowych, na tle których mogą w praktyce się pojawiać. Omówieniu norm kolizyjnych, miarodajnych dla poszczególnych kategorii stosunków, będą towarzyszyły przykłady ich zastosowania zarówno o charakterze modelowym jak i zaczerpnięte z praktyki orzeczniczej sądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 15, Warszawa 2020.

2. M. Świerczyński, M. Zachariasiewicz, Ł. Żarnowiec, Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami, Warszawa 2012.

3. J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

M. Pazdan (red.), System prawa prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe, T. 20A, 20B, 20C, Warszawa 2014.

M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Zna charakter i znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa. Potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwe dla prawa prywatnego międzynarodowego.

EK2 - Zna źródła i charakter norm prawa prywatnego

międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym

EK3 - Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowanie instytucji prawnych prawa prywatnego międzynarodowego a także relacje między tymi instytucjami.

EK4 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

prawa prywatnego międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

EK5 - Zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

EK6 - zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod

i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

EK7 - rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Opis ECTS:

Udział w wykładzie/Praca na platformie e-learningowej- 16 h

Lektura zadanej literatury i udostępnionych na platformie e-learningowej materiałów - 14 h

Przygotowanie do egzaminu - 20 h

Liczba ECTS: 50h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin pisemny (test), egzamin ustny.

EK1 - Zna charakter i znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa. Potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwe dla prawa prywatnego międzynarodowego.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie ma wiedzy na temat charakteru i znaczenia prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relacji do innych gałęzi prawa. Nie potrafi definiować pojęć i instytucji właściwych dla prawa prywatnego międzynarodowego.

Na ocenę 3 (dst) - Student posiada zadowalającą wiedzę na temat na temat charakteru i znaczenia prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relacji do innych gałęzi prawa. Potrafi w podstawowym zakresie definiować pojęcia i instytucje właściwe dla prawa prywatnego międzynarodowego.

Na ocenę 4 (db) - Student cechuje się dobrym poziomem wiedzy na temat charakteru i znaczenia prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relacji do innych gałęzi prawa. Potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwe dla prawa prywatnego międzynarodowego.

Na ocenę 5 (bdb) - Student bardzo dobrze orientuje się w charakterze i znaczeniu prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relacji do innych gałęzi prawa. Potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia i instytucje właściwe dla prawa prywatnego międzynarodowego.

EK2 - Zna źródła i charakter norm prawa prywatnego międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna źródeł i charakteru norm prawa prywatnego międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3 (dst) - Student w zadowalającym stopniu zna i rozumie źródła i charakter norm prawa prywatnego międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4 (db) - Student dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa prywatnego międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5 (bdb) - Student bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa prywatnego międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym

EK3 - Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowanie instytucji prawnych prawa prywatnego międzynarodowego a także relacje między tymi instytucjami.

Na ocenę 2 (ndst) - Nie zna lub nie rozumie struktury, sposobu powstawania oraz funkcjonowania instytucji prawnych prawa prywatnego międzynarodowego

Na ocenę 3 (dst) - W podstawowym zakresie posiadł znajomość struktury, sposobu powstawania oraz funkcjonowania instytucji prawnych prawa prywatnego międzynarodowego.

Na ocenę 4 (db) - Posiadł na dobrym poziomie znajomość struktury, sposobu powstawania oraz funkcjonowania instytucji prawnych prawa prywatnego międzynarodowego.

Na ocenę 5 (bdb) - Posiadł bardzo dobrą znajomość struktury, sposobu powstawania oraz funkcjonowania instytucji prawnych prawa prywatnego międzynarodowego.

EK4 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

prawa prywatnego międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie posiada pogłębionej wiedzy na temat klasyfikowania systemów prawa prywatnego międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 3 (dst) - Student w zadowalającym stopniu posiadł wiedzę na temat klasyfikowania systemów prawa prywatnego międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna w dostatecznym zakresie technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 4 (db) - Student dobrze opanował wiedzę na temat klasyfikowania systemów prawa prywatnego międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz dobrze zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 5 (bdb) - Student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat klasyfikowania systemów prawa prywatnego międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz dobrze zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

EK5 - Zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

Na ocenę 2 (ndst) - Nie zna metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

Na ocenę 3 (dst) - W podstawowym zakresie zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

Na ocenę 4 (db) - Dobrze zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

EK6 - zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod

i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 2 (ndst) - Nie zna zasad stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 3 (dst) - W podstawowym zakresie zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 4 (db) - Dobrze zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Na ocenę 5 (bdb) - Bardzo dobrze zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących .

EK7 - rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2 (ndst) - nie rozumie procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3 (dst) - W podstawowym zakresie rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4 (db) - Dobrze rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5 (bdb) - Bardzo dobrze rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym.

Warunki zaliczenia przed sesją egzaminacyjną:

na ocenę dst - zaliczenie testu w Moodle (zerówka styczeń)

na ocenę db - bdb - aktywność na zajęciach oraz zaliczenie tekstu (j.w.)

studenci, którzy nie mogą brać udziału w zajęciach (np. ERASMUS) - case study oraz zaliczenie testu w Moodle (zerówka styczeń)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

EK1 - Zna charakter i znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa. Potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwe dla prawa prywatnego międzynarodowego.

EK2 - Zna źródła i charakter norm prawa prywatnego

międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym

EK3 - Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz funkcjonowanie instytucji prawnych prawa prywatnego międzynarodowego a także relacje między tymi instytucjami.

EK4 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

prawa prywatnego międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

EK5 - Zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

EK6 - zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod

i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

EK7 - rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym


Opis ECTS:

Udział w wykładzie/Praca na platformie e-learningowej- 16 h

Lektura zadanej literatury i udostępnionych na platformie e-learningowej materiałów - 14 h

Przygotowanie do egzaminu - 20 h


Liczba ECTS: 50h/25 = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu stanowią metody wyznaczania prawa właściwego dla stosunków prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

Pełny opis:

Otwarcie granic w obrębie państw UE, ułatwienia w przemieszczaniu się między obszarami różnych państw także spoza obszaru europejskiego, ograniczenie barier stwarzanych ze strony poszczególnych rynków pracy a także rozwój nowych technologii komunikacyjnych skutkowały w ostatnich dziesięcioleciach wzmożeniem na nieznaną dotychczas skalę międzynarodowego ruchu osobowego oraz międzynarodowej wymiany dóbr i usług. Mechanizmy te stanowią podstawowe źródło występowania sytuacji życiowych z elementem obcym oraz towarzyszących im stosunków cywilnoprawnych. Ich prawidłowa ocena wymaga w pierwszej kolejności ustalenia prawa dla niej właściwego. Celowi temu służy specjalny zespół norm kolizyjnych, których funkcją jest rozgraniczanie w przestrzeni, w odniesieniu do poszczególnych sytuacji życiowych z zakresu stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy sfer działania systemów prawnych różnych państw, poprzez wskazanie, który z nich należy stosować. Innymi słowy określają one jakie prawo znajdzie zastosowanie do oceny danej sytuacji życiowej i to nie tylko na użytek wynikłego na jej tle sporu, ale też wyznaczenia powinnego postępowania stron. Celem wykładu jest zarówno omówienie instytucji ogólnych prawa prywatnego międzynarodowego jak i charakterystyka metod wyznaczania prawa właściwego dla poszczególnych kategorii stosunków. Zagadnienia teoretyczne stanowiące przedmiot zajęć, przedstawione zostaną w powiązaniu z przykładami konkretnych sytuacji życiowych, na tle których mogą w praktyce się pojawiać. Omówieniu norm kolizyjnych, miarodajnych dla poszczególnych kategorii stosunków, będą towarzyszyły przykłady ich zastosowania zarówno o charakterze modelowym jak i zaczerpnięte z praktyki orzeczniczej sądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 15, Warszawa 2020.

2. M. Świerczyński, M. Zachariasiewicz, Ł. Żarnowiec, Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami, Warszawa 2012.

3. J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

M. Pazdan (red.), System prawa prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe, T. 20A, 20B, 20C, Warszawa 2014.

M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)