Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie w wymiarze 1 miesiąca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PRAKTYKI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie w wymiarze 1 miesiąca
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Praktyki
Strona przedmiotu: http://www.praktykiuksw.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U06

PR_U08

Kompetencje

PR_K01

PR_K02

PR_K03

PR_K04

PR_K05


Skrócony opis:

Praktyki studenckie służą sprawdzeniu umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej podczas pełnego procesu kształcenia. Pozwalają zweryfikować sprawność łączenia wiedzy dotyczącej różnych dziedzin prawa. Pozwalają utrwalić zachowania służące sprawnemu wykonywaniu zawodów prawniczych.

Pełny opis:

Realizacja praktyk studenckich opiera się przede wszystkim na realizacji tematów mających na celu:

1. Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji.

2. Zapoznanie studenta z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka.

3. Zapoznanie studenta z zasadami prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania dokumentów, obiegiem dokumentacji oraz archiwizacją akt.

4. Uczestnictwo w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka.

5. Wykonywanie przez studenta innych zadań techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

6. Zapoznanie studenta z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę.

7. Zapoznanie studenta z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji.

8. Poznanie praktycznego zastosowania przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności.

9. Zapoznanie się z zasadami przygotowywania projektów pism i rozstrzygnięć, zapoznanie się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy.

10. Uczestniczenie w rozprawach lub innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka.

11. Wykonywanie innych zadań merytorycznych uznanych przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę.

Literatura:

Nie dotyczy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Zna i rozumie strukturę i sposób funkcjonowania

instytucji prawnych lub prywatnych podmiotów stosujących prawo w

systemie prawa polskiego oraz ich relacje do instytucji prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności potrafi klasyfikować stosunki prawne i relacje między nimi w praktyce

EK2: Zna i potrafi dokonywać wykładni teksów prawnych, także w oparciu o orzecznictwo i poglądy doktryny na potrzeby rozwiązywania spraw w ramach pracy u podmiotu przyjmującego na praktykę

EK3: Ma wiedzę o procedurach rozstrzygania spraw prawnych i potrafi wykorzystywać instrumenty prawne charakterystyczne w pracy podmiotu przyjmującego na praktykę

EK4: Potrafi sporządzać opinie, dokumenty lub pisma właściwe w pracy podmiotu przyjmującego na praktykę w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności

EK5: Potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu normatywnego albo aktu stosowania prawa w zależności od właściwości działalności podmiotu przyjmującego na praktykę

EK6: Potrafi dokonać analizy problemu prawnego i zaproponować do niego odpowiednie rozwiązanie

Opis ECTS:

Praca własna studenta: 160 godz.

Konsultacje, rozmowa podsumowująca praktyki: 2 godz.

Liczba ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, analiza opinii o praktykancie, odpowiedź ustna.

--------------------------------------------------------------

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, analiza opinii o praktykancie, odpowiedź ustna.

---------------------------------------------------------------

Zaliczenie praktyki następuje na podstawie dokumentacji z praktyk przedstawionej przez studenta.

Zaliczenie może poprzedzić merytoryczna rozmowa z praktykantem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mikos-Sitek, Marcin Rau, Elżbieta Szczepanowska
Prowadzący grup: Agnieszka Mikos-Sitek, Marcin Rau, Elżbieta Szczepanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rau
Prowadzący grup: Marcin Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rau
Prowadzący grup: Marcin Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)