Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo spadkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo spadkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09


Skrócony opis:

Informacje ogólne: podstawowe pojęcia; przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego,

Pojęcie i skład spadku.

Dziedziczenie – zagadnienia ogólne:

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie testamentowe:

Zachowek

Zarząd sukcesyjny

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; stwierdzenie nabycia spadku

Ochrona dziedziczenia; odpowiedzialność za długi spadkowe. Wspólność majątku spadkowego dział spadku. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach. Problematyka dziedziczenia gospodarstw rolnych

Międzyczasowe prawo spadkowe

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1.Informacje ogólne:

a)podstawowe pojęcia;

b)przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego, jego związek z innymi działami prawa cywilnego.

2.Pojęcie i skład spadku. Prawa i obowiązki nienależące do spadku.

3.Dziedziczenie ? zagadnienia ogólne:

a)pojęcie dziedziczenia;

b)powołanie do spadku;

c)problematyka podmiotowego prawa do dziedziczenia;

d)otwarcie spadku;

e)nabycie spadku w prawie polskim na tle rozwiązań znanych współczesnym systemom prawnym;

f)zdolność dziedziczenia z uwzględnieniem sytuacji prawnej dziecka poczętego;

g)niegodność dziedziczenia;

h)zrzeczenie się dziedziczenia na tle problematyki umów o spadek po osobie żyjącej.

4.Dziedziczenie ustawowe:

a)przesłanki dziedziczenia ustawowego w odniesieniu do całości i części spadku;

b)porządek dziedziczenia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej małżonka spadkodawcy, osoby przysposobionej, dzieci pozamałżeńskich (na tle rozważań historycznoprawnych);

c)instytucje prawne związane z dziedziczeniem ustawowym.

5. Dziedziczenie testamentowe:

a)pojęcie testamentu;

b)swoboda testowania;

c)przesłanki ważności testamentu w tym omówienie form testamentu wraz z przesłankami ich dopuszczalności oraz wymaganiami co do sposobu dopełnienia;

d)zagadnienie konwersji testamentu;

e)ważność testamentu a jego skuteczność;

f)wykładnia testamentu;

g)problematyka testamentów wspólnych;

h)odwołanie testamentu;

i)zakres dopuszczanej treści testamentu;

j)przykładowe rozrządzenia testamentowe;

k)zapis w prawie polskim na tle rozwiązań znanych innym systemom prawnym;

l)polecenie.

6. Prawne formy zabezpieczenia interesów najbliższych krewnych spadkodawcy:

a)system rezerwy a system zachowku;

b)charakter prawny i treść uprawnień z tytułu zachowku;

c)podmioty uprawnione do zachowku;

d)zobowiązani z tytułu zachowku z uwzględnieniem sytuacji prawnej osób obdarowanych;

e)sposób określenia wysokości zachowku;

f)wydziedziczenie;

g)pozycja prawna spadkobiercy;

h)oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

i)stwierdzenie nabycia spadku ? przesłanki, tryb, skutki;

j)ochrona dziedziczenia;

k)odpowiedzialność za długi spadkowe.

7. Zarząd sukcesyjny

8. Wspólność majątku spadkowego dział spadku.

9. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach.

10. Problematyka dziedziczenia gospodarstw rolnych na tle ustaw nowelizujących kodeks cywilny oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.01.2001r. (DZ.U. Nr 11, poz. 91).

11. Międzyczasowe prawo spadkowe.

12. Międzynarodowe prawo spadkowe. Przedstawienie zagadnień związanych z próbą ujednolicenia prawa spadkowego.

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA ? UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa spadkowego, dokonywanie wykładni prawa spadkowego, podstawowych czynności prawnych, zrozumienie roli prawa spadkowego w obrocie prawnym

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Posiada wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa spadkowego a także definiowania pojęć i instytucji prawnych z jego zakresu

EK2 Zna pochodzenie i charakter norm prawa spadkowego

EK3 Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również zachodzące między nimi relacje.

EK4 Klasyfikuje stosunki prawne w obrębie prawa spadkowego, identyfikuje zależności między nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

EK5 Posiada wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa spadkowego jako metody i narzędzia kształtowania stosunków majątkowych w społeczeństwie

EK6 Zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych z zakresu prawa spadkowego a także rządzących nimi reguł w aspekcie historycznym i współczesnym.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h;

Lektura zadanej literatury: 42h

Przygotowanie do egzaminu: 42h

Suma godzin: 100

Liczba ETCS: 100h/25 = 4ECTS

4

16

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Prowadzący grup: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Prowadzący grup: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Informacje ogólne: podstawowe pojęcia; przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego,

Pojęcie i skład spadku.

Dziedziczenie – zagadnienia ogólne:

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie testamentowe:

Zachowek

Zarząd sukcesyjny

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; stwierdzenie nabycia spadku

Ochrona dziedziczenia; odpowiedzialność za długi spadkowe. Wspólność majątku spadkowego dział spadku. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach. Problematyka dziedziczenia gospodarstw rolnych

Międzyczasowe prawo spadkowe

Pełny opis:

1.Informacje ogólne:

a)podstawowe pojęcia;

b)przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego, jego związek z innymi działami prawa cywilnego.

2.Pojęcie i skład spadku. Prawa i obowiązki nienależące do spadku.

3.Dziedziczenie ? zagadnienia ogólne:

a)pojęcie dziedziczenia;

b)powołanie do spadku;

c)problematyka podmiotowego prawa do dziedziczenia;

d)otwarcie spadku;

e)nabycie spadku w prawie polskim na tle rozwiązań znanych współczesnym systemom prawnym;

f)zdolność dziedziczenia z uwzględnieniem sytuacji prawnej dziecka poczętego;

g)niegodność dziedziczenia;

h)zrzeczenie się dziedziczenia na tle problematyki umów o spadek po osobie żyjącej.

4.Dziedziczenie ustawowe:

a)przesłanki dziedziczenia ustawowego w odniesieniu do całości i części spadku;

b)porządek dziedziczenia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej małżonka spadkodawcy, osoby przysposobionej, dzieci pozamałżeńskich (na tle rozważań historycznoprawnych);

c)instytucje prawne związane z dziedziczeniem ustawowym.

5. Dziedziczenie testamentowe:

a)pojęcie testamentu;

b)swoboda testowania;

c)przesłanki ważności testamentu w tym omówienie form testamentu wraz z przesłankami ich dopuszczalności oraz wymaganiami co do sposobu dopełnienia;

d)zagadnienie konwersji testamentu;

e)ważność testamentu a jego skuteczność;

f)wykładnia testamentu;

g)problematyka testamentów wspólnych;

h)odwołanie testamentu;

i)zakres dopuszczanej treści testamentu;

j)przykładowe rozrządzenia testamentowe;

k)zapis w prawie polskim na tle rozwiązań znanych innym systemom prawnym;

l)polecenie.

6. Prawne formy zabezpieczenia interesów najbliższych krewnych spadkodawcy:

a)system rezerwy a system zachowku;

b)charakter prawny i treść uprawnień z tytułu zachowku;

c)podmioty uprawnione do zachowku;

d)zobowiązani z tytułu zachowku z uwzględnieniem sytuacji prawnej osób obdarowanych;

e)sposób określenia wysokości zachowku;

f)wydziedziczenie;

g)pozycja prawna spadkobiercy;

h)oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

i)stwierdzenie nabycia spadku ? przesłanki, tryb, skutki;

j)ochrona dziedziczenia;

k)odpowiedzialność za długi spadkowe.

7. Zarząd sukcesyjny

8. Wspólność majątku spadkowego dział spadku.

9. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach.

10. Międzyczasowe prawo spadkowe

11. Fundacja rodzinna

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe. Wydanie 14, Warszawa 2022.

P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa:

P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2020.

K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Warszawa 2020;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła, Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Informacje ogólne: podstawowe pojęcia; przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego,

Pojęcie i skład spadku.

Dziedziczenie – zagadnienia ogólne:

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie testamentowe:

Zachowek

Zarząd sukcesyjny

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; stwierdzenie nabycia spadku

Ochrona dziedziczenia; odpowiedzialność za długi spadkowe. Wspólność majątku spadkowego dział spadku. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach. Problematyka dziedziczenia gospodarstw rolnych

Międzyczasowe prawo spadkowe

Pełny opis:

1.Informacje ogólne:

a)podstawowe pojęcia;

b)przedmiot, źródła, systematyka prawa spadkowego, jego związek z innymi działami prawa cywilnego.

2.Pojęcie i skład spadku. Prawa i obowiązki nienależące do spadku.

3.Dziedziczenie ? zagadnienia ogólne:

a)pojęcie dziedziczenia;

b)powołanie do spadku;

c)problematyka podmiotowego prawa do dziedziczenia;

d)otwarcie spadku;

e)nabycie spadku w prawie polskim na tle rozwiązań znanych współczesnym systemom prawnym;

f)zdolność dziedziczenia z uwzględnieniem sytuacji prawnej dziecka poczętego;

g)niegodność dziedziczenia;

h)zrzeczenie się dziedziczenia na tle problematyki umów o spadek po osobie żyjącej.

4.Dziedziczenie ustawowe:

a)przesłanki dziedziczenia ustawowego w odniesieniu do całości i części spadku;

b)porządek dziedziczenia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej małżonka spadkodawcy, osoby przysposobionej, dzieci pozamałżeńskich (na tle rozważań historycznoprawnych);

c)instytucje prawne związane z dziedziczeniem ustawowym.

5. Dziedziczenie testamentowe:

a)pojęcie testamentu;

b)swoboda testowania;

c)przesłanki ważności testamentu w tym omówienie form testamentu wraz z przesłankami ich dopuszczalności oraz wymaganiami co do sposobu dopełnienia;

d)zagadnienie konwersji testamentu;

e)ważność testamentu a jego skuteczność;

f)wykładnia testamentu;

g)problematyka testamentów wspólnych;

h)odwołanie testamentu;

i)zakres dopuszczanej treści testamentu;

j)przykładowe rozrządzenia testamentowe;

k)zapis w prawie polskim na tle rozwiązań znanych innym systemom prawnym;

l)polecenie.

6. Prawne formy zabezpieczenia interesów najbliższych krewnych spadkodawcy:

a)system rezerwy a system zachowku;

b)charakter prawny i treść uprawnień z tytułu zachowku;

c)podmioty uprawnione do zachowku;

d)zobowiązani z tytułu zachowku z uwzględnieniem sytuacji prawnej osób obdarowanych;

e)sposób określenia wysokości zachowku;

f)wydziedziczenie;

g)pozycja prawna spadkobiercy;

h)oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

i)stwierdzenie nabycia spadku ? przesłanki, tryb, skutki;

j)ochrona dziedziczenia;

k)odpowiedzialność za długi spadkowe.

7. Zarząd sukcesyjny

8. Wspólność majątku spadkowego dział spadku.

9. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach.

10. Międzyczasowe prawo spadkowe.

11. Fundacja rodzinna

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe. Wydanie 14, Warszawa 2022.

P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa:

P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2020.

K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Warszawa 2020;

K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 32, Warszawa 2024;

M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2023

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)