Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-KGB-IV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09,

PR_K01, PR_K02, PR_K03,

Wymagania wstępne:

zaliczenie prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony praw człowieka

Skrócony opis:

Stała współpraca

- Omówienie spisów treści przez promotora i wymogów edytorskich pracy lic.; rozpoczęcie pracy nad pierwszym wybranym rozdziałem pracy lic.

- Przedstawienie na piśmie poprawionych spisów treści, opatrzone datą oraz podpisem; Wizyta w czytelni WPiA UKSW w ramach seminarium – godzina do ustalenia

- Omówienie doświadczeń studentów w zakresie przygotowywania pierwszego wybranego rozdziału pracy

- Przedłożenie na piśmie wybranego rozdziału do akceptacji promotora, opatrzone datą

- sukcesywne przedkładanie kolejnego materiału do akceptacji promotora

- akceptacja całości pracy

- APD

Pełny opis:

próbne prace pisemne na wskazany przez promotora temat

analiza baz piśmiennictwa

korzystanie z programów informacji prawnej

bazy open acces

wystąpienia publiczne

Literatura:

Konstytucja RP

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Warszawa 2018

A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018

M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, Toruń 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02 - analiza źródeł; PR_U02 - wykorzystanie wiedzy teoretycznej; PR_U07 - przygotowanie pracy pisemnej; PR_U08 - umiejętności informatyczne, PR_U09 - wystąpienia publiczne; obrona

PR_K01 - doskonalenie umiejętności analitycznych, PR_K02 - identyfikacja zagadnień problemowych, PR_K03 - praca w grupie,

punkty ECTS - 3

udział w spotkaniach seminarium

praca własna studenta

analiza materiałów źródłowych

wyszukiwanie materiałów

wystąpienia publiczne

Metody i kryteria oceniania:

stała kontrola postępów, w ramach pracy semestralnej przygotowanie pracy pisemnej oraz wystąpienie publiczne wraz z moderacja dyskusji, wraz z cyklem pytań kontrolnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w spotkaniach seminarium

praca własna studenta

analiza materiałów źródłowych

wyszukiwanie materiałów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

omówienie elementów wymaganych przy przygotowaniu pracy magisterskiej

Temat pracy: Aktualny i odpowiednio sprecyzowany.

Wstęp: Cel, zakres i znaczenie tematu.

Przegląd literatury: Analiza dotychczasowych badań i publikacji.

Metodologia: Opis wykorzystanej metody badawczej.

Część teoretyczna: Dogłębny przegląd pojęć, teorii i koncepcji.

Analiza praktyczna: Badanie konkretnych przypadków lub orzeczeń.

Wnioski: Główne wnioski z przeprowadzonych badań.

Bibliografia: Kompletna lista źródeł, sformatowana zgodnie z standardami.

Streszczenie: Krótkie podsumowanie pracy.

Źródła prawa: Cytowanie aktów prawnych i umów międzynarodowych.

Dodatkowo praca z głosem i oddechem w ramach wystąpienia publicznego i prezentowania tez

Pełny opis:

Praca z seminarzystami polegająca na wskazaniu:

Im lepiej zostanie zrozumiany temat pracy, tym większa pewność siebie podczas obrony będzie odczuwana. Dogłębna analiza tematu pracy pomoże w odpowiedziach na pytania komisji obrony.

Systematyczne spotkania z promotorem pracy przyczynią się do wyjaśnienia niejasności i przygotowania do potencjalnych pytań komisji obrony.

Należy dbać o przejrzystość i klarowność prezentacji. Unikanie zbyt złożonych slajdów jest zalecane. Praktyczne prezentowanie przed audytorium, takim jak rodzina czy przyjaciele, może podnieść pewność siebie.

Prezentacja pracy powinna być wielokrotnie powtórzona, by przyzwyczaić się do publicznego wystąpienia. Ćwiczenia przed lustrem, nagrywanie się czy prośby o opinie od innych mogą być pomocne.

Zaleca się naukę technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie, medytacja czy relaksacja mięśni, które mogą być pomocne w kontrolowaniu stresu i napięcia.

Zdrowy sen, zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna mogą wpłynąć korzystnie na kondycję psychiczną i fizyczną w dniu obrony.

Zbadanie typowych pytań zadawanych przez komisje obrony na danym wydziale i odpowiednie przygotowanie się do nich jest zalecane. Można poprosić promotora lub starszych kolegów o listę potencjalnych pytań.

Ważne jest unikanie odwlekania i wcześniejsze planowanie przygotowań. Upewnienie się, że wszystkie niezbędne materiały są przygotowane i spakowane na dzień obrony.

Staranie się o pozytywną perspektywę i zachowanie wiary w siebie jest kluczowe. Przypomnienie sobie o dotychczasowych osiągnięciach i sukcesach może dodatkowo podnieść pewność siebie.

Warto zapewnić sobie czas na relaks dzień przed obroną, aby być bardziej skoncentrowanym i wypoczętym w dniu obrony.

Literatura:

Szkutnik, Z. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań: Wydawnictwo

Poznańskie, 2005.

Jan Boć Jak-pisać-pracę-magisterską - dostęp http://kostecki.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/10/BOC-Jan_2006_Jak-pisa%c4%87-prac%c4%99-magistersk%c4%85-1.pdf

Radosław Zenderowski Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: . Warszawa: CeDeWu, 2017

Przewodnik dla piszących pracę naukową/ Mieczysław Ozorowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

Radosław Zenderowski. Praca magisterska:ak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa: "CeDeWu", 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)