Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

seminarium magisterskie V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-KGB-V
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: seminarium magisterskie V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 26.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09,

PR_K01, PR_K02, PR_K03,


Wymagania wstępne:

zaliczenie prawa międzynarodowego publicznego i ochrony praw człowieka

Skrócony opis:

- Przedstawienie oczekiwań wobec promotora

- Wstępne przedstawienie obszarów problemowych, którymi chce zająć się seminarzysta

- Propozycja konkretnych tematów, na piśmie dla promotora z krótkim opisem, co będzie zawierać praca, opatrzone datą oraz podpisem

- Akceptacja lub modyfikacja zaproponowanych tematów

- Omówienie dostępnych on-line baz z czasopismami oraz monografiami

- Przedstawienie 3 artykułów oraz 2 książek, które będą stanowiły podstawę do przygotowania pracy oraz min. 3 orzeczeń sądów krajowych lub ETPC dotyczących wybranego przez seminarzystę zagadnienia; analiza bibliografii danego tematu

- Omówienie aktualnych problemów związanych z przygotowaniem pracy

- Ostatni termin na ewentualne modyfikację tematu

- Przedstawienie na piśmie ramowego spisu treści pracy licencjackiej, opatrzone datą oraz podpisem

- stała weryfikacja projektu pracy dyplomowej

Pełny opis:

Stała współpraca

- Omówienie spisów treści przez promotora i wymogów edytorskich pracy lic.; rozpoczęcie pracy nad pierwszym wybranym rozdziałem pracy lic.

- Przedstawienie na piśmie poprawionych spisów treści, opatrzone datą oraz podpisem; Wizyta w czytelni WPiA UKSW w ramach seminarium – godzina do ustalenia

- Omówienie doświadczeń studentów w zakresie przygotowywania pierwszego wybranego rozdziału pracy

- Przedłożenie na piśmie wybranego rozdziału do akceptacji promotora, opatrzone datą

- sukcesywne przedkładanie kolejnego materiału do akceptacji promotora

- akceptacja całości pracy

- APD

Literatura:

Konstytucja RP

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Warszawa 2018

A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018

M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, Toruń 2017

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa Człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

T. Jasudowicz, J. Bartosiewicz, R. Fordoński, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, Olsztyn 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02 - analiza źródeł; PR_U02 - wykorzystanie wiedzy teoretycznej; PR_U07 - przygotowanie pracy pisemnej; PR_U08 - umiejętności informatyczne, PR_U09 - wystąpienia publiczne; obrona

PR_K01 - doskonalenie umiejętności analitycznych, PR_K02 - identyfikacja zagadnień problemowych, PR_K03 - praca w grupie,

punkty ECTS - 8

udział w spotkaniach seminarium

praca własna studenta

analiza materiałów źródłowych

wyszukiwanie materiałów

Metody i kryteria oceniania:

stała analiza postępów studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Stała praca w zakresie przygotowania

udział w spotkaniach seminarium

praca własna studenta

analiza materiałów źródłowych

wyszukiwanie materiałów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej

ELEMENTY WYMAGANE

Temat pracy: Aktualny i odpowiednio sprecyzowany.

Wstęp: Cel, zakres i znaczenie tematu.

Przegląd literatury: Analiza dotychczasowych badań i publikacji.

Metodologia: Opis wykorzystanej metody badawczej.

Część teoretyczna: Dogłębny przegląd pojęć, teorii i koncepcji.

Analiza praktyczna: Badanie konkretnych przypadków lub orzeczeń.

Wnioski: Główne wnioski z przeprowadzonych badań.

Bibliografia: Kompletna lista źródeł, sformatowana zgodnie z standardami.

Streszczenie: Krótkie podsumowanie pracy.

Źródła prawa: Cytowanie aktów prawnych i umów międzynarodowych oraz orzecznictwa sądów i trybunałów międzynarodowych.

Pełny opis:

Temat ustalony z promotorem powinien być związany z prawem międzynarodowym i/lub prawami człowieka. Powinien być on aktualny, istotny i odpowiednio sprecyzowany.

Wstęp: W wstępie powinno się przedstawić cel pracy, jej zakres oraz znaczenie tematu.

Przegląd literatury: Należy dokładnie przeanalizować i przedstawić dotychczasowe badania i publikacje związane z wybranym tematem, uwzględniając zarówno polskie, jak i międzynarodowe źródła.

Metodologia: Należy opisać metodę badawczą, jaką zostanie zastosowana w pracy (np. analiza dokumentów, badania prawne, studia przypadków itp.).

Część teoretyczna: Ta część powinna zawierać dogłębny przegląd literatury, definicje pojęć, teorie oraz koncepcje związane z prawem międzynarodowym i/lub prawami człowieka.

Analiza praktyczna: W tej części pracy należy dokonać analizy konkretnych przypadków, orzeczeń, wydarzeń lub sytuacji związanych z wybranym tematem, wykorzystując wcześniej przedstawioną metodologię.

Wnioski: Należy przedstawić główne wnioski z przeprowadzonych badań oraz ich znaczenie i implikacje dla prawa międzynarodowego i/lub praw człowieka.

Bibliografia: Kompletna lista źródeł i literatury wykorzystanej w pracy, sformatowana zgodnie z przyjętymi standardami.

Streszczenie: Krótkie streszczenie pracy, zawierające główne punkty i wnioski.

Źródła prawa: Przytaczanie odpowiednich aktów prawnych, umów międzynarodowych, orzeczeń sądowych oraz innych dokumentów prawa międzynarodowego i praw człowieka.

Ponadto, ważne jest, aby praca magisterska była napisana w sposób jasny, zrozumiały i poprawny językowo. Należy również pamiętać o przestrzeganiu zasad etyki akademickiej, unikaniu plagiatu oraz odpowiednim cytowaniu źródeł.

Literatura:

Szkutnik, Z. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań: Wydawnictwo

Poznańskie, 2005.

Jan Boć Jak-pisać-pracę-magisterską - dostęp http://kostecki.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/10/BOC-Jan_2006_Jak-pisa%c4%87-prac%c4%99-magistersk%c4%85-1.pdf

Radosław Zenderowski Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: . Warszawa: CeDeWu, 2017

Przewodnik dla piszących pracę naukową/ Mieczysław Ozorowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

Radosław Zenderowski. Praca magisterska:ak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa: "CeDeWu", 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)