Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-MŚ-IV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02; PR_U07; PR_U08; PR_U09; PR_K01; PR_K02; PR_K03;


Skrócony opis:

Poziom zaawansowany

cele przedmiotu:

Cele seminarium obejmują: zapoznanie z zasadami przygotowania i redagowania pracy, omówienie aktualnych problemów prawnych, wybór problemów badawczych - tematów prac, monitorowanie realizacji badań i pisania prac.

Pełny opis:

treści merytoryczne:

Obszar tematyczny prac magisterskich realizowanych w ramach seminarium obejmuje zagadnienia prawa cywilnego, szczególnie prawa zobowiązań i prawa własności intelektualnej.

metody oceny:

Wypełnianie zaplanowanego harmonogramu pracy, której finalizacją będzie obrona pracy magisterskiej.

Literatura:

Zależnie od tematu pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

M. Świerczyński, Objaśnienia do art. 55 - 57, w: Doręczenia elektroniczne. Komentarz (red. Wilbrandt-Gotowicz), Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-275-3.

M. Świerczyński, Objaśnienia do art. 56 – 65(1) kodeksu cywilnego, w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. M. Załucki), w serii: Komentarze Kompaktowe Becka, Warszawa 2020, wyd. 2.

M. Świerczyński, Objaśnienia do art. 56 – 65(1) kodeksu cywilnego, w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. M. Załucki), w serii: Komentarze Kompaktowe Becka, Warszawa 2019, wyd. 1.

M. Świerczyński, Objaśnienia do wybranych przepisów ustawy PPM, rozp. Rzym I oraz Rzym II, w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (red. M. Pazdan), ) w serii: Duże Komentarze Becka, Warszawa 2018, s. 95 - 105, 651-660, 893 – 1036.

M. Świerczyński, Objaśnienia do art. 7 - 16; 79 - 81 w: Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz (red. J. Gołaczyński) w serii: Krótkie Komentarze Becka, Warszawa 2015, s. 34 - 107, 315 - 321.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U02 - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt umowy w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 - posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 - rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

OPIS ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3 (75h)

Udział w seminarium: 30h

Samodzielne przygotowywanie pracy pisemnej: 10h

Czytanie zalecanej literatury: 35h

Metody i kryteria oceniania:

PR_U02 - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na NZAL: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na NZAL: nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych w języku polskim i obcym

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i

obcym

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt umowy w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na NZAL: nie potrafi sporządzić podstawowej umowy prawa cywilnego

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym sporządzać podstawową umowę prawa cywilnego

PR_U09 - posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na NZAL: nie posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i

języku obcym stosowane w różnych dziedzinach prawa cywilnego

PR_K01 - rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na NZAL: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu

prawa cywilnego

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z

zakresu prawa cywilnego

PR_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na NZAL: nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym identyfikować rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem

zawodów prawniczych

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Na NZAL: nie potrafi współdziałać i pracować w grupie

Na ZAL: potrafi w stopniu zaawansowanym współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć

w przygotowaniu projektów społecznych

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na NZAL: nie ma wiedzy na temat pochodzenia i charakteru norm prawa cywilnego w aspekcie historycznym i

współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ZAL: ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa cywilnego w aspekcie historycznym i

współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- prezentacja,

- studium przypadku,

- praca pisemna

- analiza tekstów aktów normatywnych

- praca w grupach

- studium przypadku

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- sprawdzanie zadanych prac pisemnych na ocenę

- seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)