Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mbnauk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł z zakresu prowadzenia badań naukowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02;

PR_U02;

PR_U07;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K02;

PR_K03.


Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Przedmiotem warsztatów jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających stosowanie metodologi badań naukowych w swoim późniejszym kształceniu oraz praktyce zawodowej. Przedstawieniem im pojęć kluczowych dla metodologi badań naukowych, różnorodnych ujęć badawczych w nauce prawa, stosowanych w niej metod i technik badawczych, jak również przedstawienie procesu badań naukowych oraz istoty projektu badawczego. Istotnym zagadnieniem jest też przedstawienie uczestnikom warsztatów praktycznego zastosowania metodologii badań naukowych w praktyce prawniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; 2. J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000; 3. W. W. Skarbek, Wybrane zagadnienia metodologi nauk społecznych, Piotrków Trybunalski 2013; 4. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012; 2. R. K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Warszawa 2015; 3. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2021; 4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2021; 5. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013; 6. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PR_W02:

Umiejętności:

PR_U02:

PR_U07:

PR_U08:

PR_U09:

Kompetencje społeczne:

PR_K01:

PR_K02:

PR_K03:

Metody i kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą: obserwacji zachowań, odpowiedzi ustnej, udziału w dyskusji, zaangażowania w pracy w grupach oraz przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą: obserwacji zachowań, odpowiedzi ustnej, udziału w dyskusji, zaangażowania w pracy w grupach oraz przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą: obserwacji zachowań, odpowiedzi ustnej, udziału w dyskusji, zaangażowania w pracy w grupach oraz przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

Suma punktów za aktywność oraz punktów za przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych będzie stanowić ocenę końcową z warsztatów.

Łącznie można będzie uzyskać:

- 30 punktów za aktywność

- 30 za przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

Punktem referencyjnym jest 60 pkt - 100%

Skala ocen

91 – 100% bardzo dobry (5.0)

- 81 – 90% plus dobry (4.5)

- 71 – 80% dobry (4.0)

- 61 – 70% plus dostateczny

- 55 – 60% dostateczny (3.0),

- poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; 2. J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000; 3. W. W. Skarbek, Wybrane zagadnienia metodologi nauk społecznych, Piotrków Trybunalski 2013; 4. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012; 2. R. K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Warszawa 2015; 3. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2021; 4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2021; 5. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013; 6. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kałdon
Prowadzący grup: Barbara Kałdon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:


przygotowanie do zajęć: 25 godz.

samodzielna lektura: 25 godz.

powtórzenie wybranych zagadnień z zajęć, służące przygotowaniu do opracowania referatu zaliczeniowego: 30 godz.

przygotowanie referatu zaliczeniowego: 25 godz.


suma godzin: 100 [100/30(25)=4]


liczba ECTS: 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szanciło
Prowadzący grup: Tomasz Szanciło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szanciło
Prowadzący grup: Tomasz Szanciło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)