Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Data procetion in case law of the Court of Justice of the UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-Data
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Data procetion in case law of the Court of Justice of the UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz instytucjami z zakresu ochrony danych osobowych w języku angielskim w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz instytucjami z zakresu ochrony danych osobowych w języku angielskim w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny:

podstawowa terminologia z zakresu ochrony danych osobowych,

źródła prawa ochrony danych osobowych w prawie międzynarodowym i UE,

zasady przetwarzania danych

status, kompozycja i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE,

omówienie przebiegu postępowań przed TSUE,

status i kompetencje organów nadzorczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Handbook on European data protection law , European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, 2018

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na:

ttps://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition

- P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

- Materiały podane przez prowadzącego w trakcie zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS:

udział w konwersatorium: 8 h

przygotowanie do konwersatorium: 15 h

lektura polecanych publikacji: 15 h

konsultacje: 5 h

przygotowanie do zaliczenia konwersatorium: 15 h

Liczba ECTS = 2 * 2(przedmiot prowadzony w języku obcym) = 4

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna przedstawiająca analizę wybranego wyroku TSUE w zakresie ochrony danych osobowych, ocena ciągła

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)