Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-commerce.Selected aspects.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-EcSa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-commerce.Selected aspects.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami regulacji handlu elektronicznego.

Zajęcia obejmują:

Regulacja cyberprzestrzeni.

Omówienie podstawowych pojęć z zakresu regulacji handlu elektronicznego na poziomie prawa polskiego i prawa UE.

Pojęcie usługi społeczeństwa informacyjneg.

Obowiązki podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego. Zakres odpowiedzialności pośredników.

Prawne aspekty umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych w świetle nowych regulacji UE.

Geoblokowanie w świetle prawa UE.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: opisuje podstawowe pojęcia i zasady handlu elektronicznego

EK 2: zna podstawowe akty prawne UE i polskie z zakresu handlu elektronicznego

EK 3: zna elementy procesu legislacyjnego w UE

EK 4: potrafi przedstawić w języku angielskim wybrane kwestie dotyczące handlu elektronicznego lub aktywnie wziąć

udział w dyskusji/negocjacjach poświęconych tej tematyce.

Opis ECTS:

udział w konwersatorium: 8 h

przygotowanie do konwersatorium: 15 h

lektura polecanych publikacji: 15 h

konsultacje: 5 h

przygotowanie do zaliczenia konwersatorium: 15 h

Liczba ECTS = 2 * 2(przedmiot prowadzony w języku obcym) = 4

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna. Ocena ciągła.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)