Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The European Statistical System

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-TESS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The European Statistical System
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza funkcjonowania Europejskiego Systemu Statycznego, a także zrozumienie znaczenia statystyki europejskiej dla Unii Europejskiej i innych użytkowników statystyki oficjalnej

Pełny opis:

1.Statystyka publiczna i Europejski system statystyczny – wprowadzenie

2.Zasady statystyki oficjalnej przyjęte przez Komisję Statystyczną ONZ

3.Zarządzanie statystyką europejską

4.Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych

5.Tworzenie statystyki europejskiej

6.Poufność informacji statystycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Generic law on official statistics for Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, United Nations Economic Commission for Europe New York and Geneva 2016, dostęp online: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20163_E.pdf

2.Eurostat (2019): EU legislation on the 2021 population and housing censuses – explanatory notes

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-010

3. I.Fellegi, J.Ryten The Effectiveness of a Supranational Statistical Office:Pluses, Minuses, and Challenges Viewed from the Outside, Journal of Official Statistics, Vol. 21, No. 2, 2005, pp. 145–169

4.A.Hundepool, J.Domingo‐Ferrer, L. Franconi, S.Giessing, E. Schulte Nordholt, K.Spicer, P. de Wolf Statistical Disclosure Control, John Wiley & Sons, Ltd, 2012

Literatura uzupełniająca:

1.Seltzer, W. 1994. Politics and Statistics: Independence, Dependence or Interaction? United Nations, Department of Economic and Social Information and Policy Analysis, Working paper series No. 6. Available at: https://unstats.un.org/unsd/statcom/FPSeltzer.pdf (accessed January 2019)

Podstawowe akty prawne:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164)

2.Fundamental Principles of Official Statistics (A/RES/68/261 from 29 January 2014) The United Nations Statistics Division.

3.Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych dla krajowych organów statystycznych i Eurostatu (organu statystycznego UE) przyjęty przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego 16 listopada 2017 r.

Materiały przekazywane na zajęciach przez wykładowcę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Ma wiedzę teoretyczną pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu europejskiego systemu statystycznego

EK2 Potrafi interpretować znaczenie zasad sformułowanych w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych, a także Zasad Statystyki Oficjalnej przyjętych przez Komisję Statystyczną ONZ oraz rozumie ich charakter prawny

EK3 Potrafi intepretować zasady tworzenia statystyki europejskiej

EK4 Rozumie znaczenie norm prawnych regulujących poufność informacji statystycznych dla funkcjonowania statystyki europejskiej

4 ECTS

(25x4ECTS= 100h)

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Przygotowania referatu: 10h

Konsultacje: 5h

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, referaty, lektura przesłanych materiałów.

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego.

Weryfikacja efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe;

Egzamin pisemny polegający na przygotowaniu pracy pisemnej w języku angielskim.

EK1 Ma wiedzę teoretyczną pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu europejskiego systemu statystycznego

2 (ndst.) nie ma wiedzy teoretycznej pozwalającej na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu europejskiego systemu statystycznego

3 (dst.) poprawnie definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu europejskiego systemu statystycznego

4 (db.) dobrze definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu europejskiego systemu statystycznego

5 (bdb.) bardzo dobrze definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu europejskiego systemu statystycznego

EK2 Potrafi interpretować znaczenie zasad sformułowanych w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych, a także Zasad Statystyki Oficjalnej przyjętych przez Komisję Statystyczną ONZ oraz rozumie ich charakter prawny

2 (ndst.) nie potrafi opisać zasad sformułowanych w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych, a także Zasad Statystyki Oficjalnej przyjętych przez Komisję Statystyczną ONZ

3 (dst.) poprawnie interpretuje zasady sformułowane w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych, a także Zasady Statystyki Oficjalnej przyjętych przez Komisję Statystyczną, ale nie rozumie ich charakteru prawnego

4 (db.) dobrze interpretuje zasady sformułowane w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych, a także Zasad Statystyki Oficjalnej przyjętych przez Komisję Statystyczną i rozumie ich charakter prawny

5 (bdb.) płynnie posługuje się zasadami sformułowanymi w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych, a także Zasadami Statystyki Oficjalnej przyjętymi przez Komisję Statystyczną i rozumie ich charakter prawny

EK3 Potrafi intepretować zasady tworzenia statystyki europejskiej

2 (ndst.) nie potrafi opisać zasad tworzenia statystyki europejskiej

3 (dst.) poprawnie opisuje zasady tworzenia statystyki europejskiej, ale są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia

4 (db.) dobrze intepretuje zasady tworzenia statystyki europejskiej

5 (bdb.) bardzo dobrze intepretuje zasady tworzenia statystyki europejskiej

EK4 Rozumie znaczenie norm prawnych regulujących poufność informacji statystycznych dla funkcjonowania statystyki europejskiej

2 (ndst.) nie potrafi opisać regulacji prawnych dotyczących poufności informacji statystycznych

3 (dst.) poprawnie opisuje regulacje prawne dotyczące poufności informacji statystycznych, ale są istotne braki w rozumieniu znaczenia tych regulacji dla funkcjonowania statystyki europejskiej

4 (db.) dobrze rozumie znaczenie norm prawnych regulujących poufność informacji statystycznych dla funkcjonowania statystyki europejskiej

5 (bdb.) bardzo dobrze rozumie znaczenie norm prawnych regulujących poufność informacji statystycznych dla funkcjonowania statystyki europejskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.