Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy filozofii dla prawników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-efdp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy filozofii dla prawników
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02; PR_W03; PR_W06; PR_W07

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najogólniejszych rozważań dotyczących świata, a przede wszystkim rzeczywistości społecznej umożliwiających studentowi wyrobić sobie pogląd na temat statusu nauk prawnych, osadzenia dyscyplin prawnych wśród innych nauk społecznych i humanistycznych.

Wykład z logiki dla prawników ma ukazać związek między ogólnym światopoglądem panującym w poszczególnych epokach historycznych z obwiązującym w tych epokach prawodawstwem.

Filozofia dla prawników ma poszerzać horyzonty myślowe prawników oraz przyczynić się do większej humanizacji prawa.

Filozofia dla prawników ma ukazać prawidłowości dotyczące kształtowania systemów prawnych.

Na wykładzie z filozofii prawa kładzie się nacisk ta takie działy filozofii jak filozofia człowieka oraz etyka, ma to prowadzić u przyszłych adeptów wydziału prawa do troski o dalszą humanizację prawa oraz pomóc w przyszłej działalności praktycznej takiej jak: doradztwo prawnicze i działalność sądownicza.

Pełny opis:

1. Przedmiot filozofii. Powstanie filozofii. Podstawowe działy filozofii.

Epoki filozofii europejskiej.

2-3. Filozofia starożytna. Okresy filozofii starożytnej. Najważniejsi przedstawiciele poszczególnych okresów: Tales, Heraklit, Demokryt,

Pitagoras, Sokrates, Platon.

4. Filozofia Arystotelesa, stoicy, epikurejczycy, sceptycy.

5. Filozofia średniowieczna. Scholastyka i mistyka średniowieczna. Najważniejsi przedstawiciele filozofii średniowiecznej: św. Anzelm,

św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, Ockham.

6. Filozofia nowożytna. Galileusz i filozofia Kartezjusza.

Systemy Spinozy i Leibniza.

7. Filozofia Oświecenie

8. Filozofia krytyczna Immanuela Kanta.: teoria poznania i etyka.

9. Filozofia pozytywistyczna. Wczesne wątki pozytywistyczne w Średniowieczu i w Oświeceniu. Pierwszy pozytywizm:August Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer.

Drugi pozytywizm: R. Avenarirus i E. Mach. Empiryzm logiczny i jego przedstawiciele.

10. Fenomenologia i egzystencjalizm. Przedstawiciele fenomenologii:E. Husserl, Maurice Merelau Ponty, R. Ingarden. Filozofia egzystencjalna: M. Heidegger, J.P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers.

11. Filozofia analityczna. Pojęcie filozofii analitycznej i główni jej przedstawiciele.

12. Wybrane problemy ontologii. Pojęcie materii, czasu i przestrzeni. Umysł a ciało. Determinizm a wolna wola.

13. Etyka opisowa a normatywna. Wypowiedzi oceniające a normy. W jaki sposób poznajemy wartość etyczną danego czynu. Utylitaryzm. Etyka chrześcijańska i etyka niezależna.

14. Filozofia nauki. Teorie naukowe i nienaukowe. pojęcia fikcyjne. Uzasadnianie twierdzeń. przewidywanie zjawisk a ich wyjaśnianie.

15. Filozofia polityki. przedmiot filozofii polityki. Poglądy polityczne: Platona, Hobbesa, Locka, Milla oraz Marksa. Współczesne teorie polityki.

Metody oceny:

egzamin ustny, referat

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003.

2.Hospers J., Wprowadzenie da analizy filozoficznej., Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Hartman J., Wstęp do filozofii, Warszawa 2005.

2. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, II, III, Warszawa 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02: Student zna podłoże społeczne norm prawnych w poszczególnych epokach historycznych.

PR_W03: Student zna i rozumie prawidłowości dotyczące kształtowania się systemów społecznych, w tym prawnych

PR_W06: Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów z punktu widzenia humanizacji prawa

PR_W07: Student wie jak wykorzystać wiedzę z zakresu etyki i filozofii człowieka jako narzędzie w przyszłej działalności prawniczej takiej jak doradztwo prawnicze i działalność sądownicza.

Opis ECTS:

udział w wykładzie- 16 h

czytanie literatury podanej w bibliografii- 40 h

przygotowanie prezentacji na wybrane tematy- 15 h

przygotowanie do egzaminu- 30 h

SUMA : 101 h = około 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin, referat

Kryteria oceniania:

PR_W02:

na ocenę 2: Student nie zna społecznego uwarunkowania problematyki filozoficznej w poszczególnych epokach

na ocenę 3: Student powierzchownie zna społeczne uwarunkowania problematyki filozoficznej w niektórych epokach

na ocenę 4: student dobrze zna i rozumie społeczne uwarunkowania problematyki filozoficznej w większości epok

na ocenę 5:student bardzo dobrze zna i rozumie społeczne uwarunkowania problematyki filozoficznej we wszystkich epokach

PR_W03:

na ocenę 2: Student nie zna prawidłowości dotyczących kształtowania się systemów społecznych,

na ocenę 3: Student w dostatecznym stopniu zna prawidłowości dotyczące kształtowania się systemów społecznych,

na ocenę 4: Student w stopniu dobrym zna prawidłowości dotyczące kształtowania się systemów społecznych

na ocenę 5:Student w stopniu bardzo dobrym zna prawidłowości dotyczące kształtowania się systemów społecznych i rozumie ich wpływ na doktryny prawne

PR_W06:

na ocenę 2: Student nie ma wiedzy na temat wpływu norm społecznych i reguł etycznych oraz moralnych organizujących struktury społeczne i ich wpływu na kształtowanie się myśli filozoficznej.

na ocenę 3: student w dostatecznym stopniu zna normy społeczne i reguły etyczne oraz moralne organizujące struktury społeczne i ich wpływ na kształtowanie się myśli filozoficznej

na ocenę 4: student stopniu dobrym posiadł wiedzę na temat norm społecznych oraz reguł etycznych organizujących struktury społeczne i ich wpływu na kształtowanie się myśli filozoficznej

na ocenę 5: student w stopniu bardzo dobrym posiadł wiedzę na temat norm społecznych oraz reguł etycznych organizujących struktury społeczne i ich wpływu na kształtowanie się myśli filozoficznej

PR_W07:

na ocenę 2: Student nie zauważa możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu etyki i filozofii człowieka jako narzędzia w przyszłej działalności prawniczej takiej jak doradztwo prawnicze i działalność sądownicza.

na ocenę 3: Student do pewnego stopnia wie jak wykorzystać wiedzę z zakresu etyki i filozofii człowieka jako narzędzia w przyszłej działalności prawniczej takiej jak doradztwo prawnicze i działalność sądownicza.

na ocenę 4: Student ma dobrą wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu etyki i filozofii człowieka jako narzędzia w przyszłej działalności prawniczej takiej jak doradztwo prawnicze i działalność

sądownicza.

na ocenę 5: Student ma bardzo dobrą i ugruntowaną wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu etyki i filozofii człowieka jako narzędzia w przyszłej działalności prawniczej takiej jak doradztwo prawnicze i działalność sądownicza.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)