Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka w legislacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-pcwl-wzp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka w legislacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: PR_U05; PR_U06; PR_U07; PR_U09;


Kompetencje społeczne: PR_K01; PR_K03; PR_K04

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu z prawa konstytucyjnego oraz ochrony praw człowieka

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują przegląd procesu legislacyjnego na etapie rządowym i parlamentarnym, udział Prezydenta RP w kontroli stanowionego prawa, rolę orzecznictwa TK w ochronie praw jednostki oraz wykonanie orzeczeń ETPC i TSUE przez rząd. Omawiane jest zaangażowanie Komitetu Ministrów RE oraz zagadnienie praw człowieka w kontekście tworzenia, interpretacji i egzekwowania prawa. Studenci poznają podstawowe definicje praw człowieka, ich znaczenie oraz relacje między prawem międzynarodowym a krajowym.

Pełny opis:

Zakres zajęć obejmuje przegląd procesu legislacyjnego na etapie rządowym oraz parlamentarnym

omówiony jest również udział Prezydenta RP w procesie stanowienia prawa - kontrola prewencyjna i następcza

Rola orzecznictwa TK w kontekście ochrony praw jednostki

Dodatkowo rola rządu w wykonywaniu orzeczeń ETPC oraz TSUE

Zaangażowanie komitetu Ministrów RE

Zagadnienie praw człowieka w legislacji dotyczy procesu tworzenia, interpretowania i egzekwowania prawa w kontekście ochrony i promowania praw człowieka. .

Studenci zapoznani zostaną z podstawowymi definicjami, pracują na projektach dokumentów rządowych - dokonując analizy orzecznictwa

Omówiona jest definicja i znaczenie praw człowieka

Relacja prawo międzynarodowe a prawo krajowe

Proces legislacyjny, w kontekście udziału czynnika społecznego

Ochrona i egzekwowanie praw człowieka

Edukacja i świadomość społeczna:

Rola konsultacji publicznych oraz poprawna identyfikacji interesariuszy procesu legislacyjnego

Literatura:

Berek M., Rządowa procedura prawodawcza i jej znaczenie dla jakości stanowionego prawa, [w:] Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego: dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS, red. W. Federczyk, S. Peszkowski, Warszawa 2019

Granat M., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2022

Grzelak-Bach K., Wpływ zobowiązań prawnomiędzynarodowych w dziedzinie praw człowieka na rządowy proces tworzenia prawa, „Przegląd Legislacyjny” 2022, Nr 1(119)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wprowadzenie do prawa człowieka w legislacji jest niezbędne dla każdego przyszłego prawnika, działacza społecznego czy urzędnika, który pragnie aktywnie uczestniczyć w procesie ochrony i promocji praw człowieka na różnych płaszczyznach działania. Ta dziedzina prawa nie tylko dostarcza solidnej wiedzy teoretycznej, ale także rozwija praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego stosowania i interpretowania prawa w praktyce.

Ponadto student jest zapoznany z bazami elektronicznymi dotyczącymi zagadnienia procesu legislacyjnego w RP

Opis efektów kształcenia

PR_U05 student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa praw człowieka w kontekście legislacji

PR_U06 student potrafi proponować rozwiązania konkretnej sytuacji faktycznej, posługując się procedurami stosowanymi w ramach postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka

PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim,

PR_U09 student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim dotyczących prawa praw człowieka w legislacji,

PR_K03 student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów dotyczących ochrony praw człowieka w procesie stanowienia prawa oraz w legislacji

PR_K04 student jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym dotyczącym ochrony praw człowieka w legislacji, podjętym samodzielnie lub w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność, praca warsztatowa, symulacje oraz obecność

Weryfikacja znajomości baz:

https://legislacja.rcl.gov.pl/

https://ppiop.rcl.gov.pl/

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/legislacja/13571,legislacja.html

https://hudoc.echr.coe.int

https://hudoc.exec.coe.int/

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html?locale=pl

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/home.xsp

https://www.senat.gov.pl/prace/

https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/legislacja/prezydent-wobec-uchwalonych-ustaw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do dyskusji i zadań warsztatowych: 25 h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżyć tematykę procesu legislacyjnego w Polsce wraz z wpływem gwarancji prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć obejmują transpozycję wyroków TSUE oraz ETPC a także wykonywanie orzeczeń TK

Pełny opis:

Planowanie procesu legislacyjnego jest kluczowe dla efektywnego działania państwa demokratycznego, ponieważ umożliwia uporządkowanie systemu tworzenia prawa poprzez określenie i realizację spodziewanych zmian, w określonym horyzoncie czasowym.

Złożoność procesów ochrony praw człowieka związana jest z wielokierunkowym zaangażowaniem instytucjonalno-normatywnym na poziomie państwa.

Ochrona ta stanowi określony komplementarny zestaw czynności, których

spełnienie powinno doprowadzić do efektywnego zapewnienia praw człowieka w państwie, a szczególną rolę w tym procesie odgrywa działalność legislacyjna prawodawcy.

Ingerencja ustawodawcy w sferę chronioną normami prawa międzynarodowego powoduje bowiem odpowiedzialność i obowiązek wywiązania się z deklaracji m.in. wynikających z zobowiązań wobec

Rady Europy. Bycie państwem-stroną Konwencji wymaga szczególnej uwagi

w procesie stanowienia prawa. Uwzględnienie komunikatu przekazywanego

w treści orzeczeń, zwłaszcza jeśli jest on kierowany przeciwko Polsce, w dużym stopniu powinno oddziaływać na legislację krajową. Wielokrotnie, dzięki nagłośnionym wyrokom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ukazywane były mankamenty krajowego systemu norm, co stanowiło wyraźny sygnał do refleksji i podjęcia debaty publicznej.

Literatura:

J. Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, Studia Politologiczne 2009, nr 13, s. 11-46.

P. Zamelski, Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, nr 4, s. 107–121.

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego: dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS, Warszawa 2019

K. Karski, K. Grzelak-Bach , Rola polskiego parlamentu w systemie organów wdrażających wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 5(160), s. 9–34

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)