Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pharmaceutical Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-phl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pharmaceutical Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_W03, PR_W04, PR_W06, PR_W07, PR_U01, PR_U02, PR_U07

PR_U09

Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojecie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojecie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojecie prawa farmaceutycznego

2. Zródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy miedzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomosci o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojecie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomosci dotyczace rejestracji i ochrony wynalazków.

Literatura:

Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia cywilnoprawne i regulacyjne, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 student opisuje i wyjasnia stosunki społeczne w odniesieniu do prawa

farmaceutycznego

EK2 student tłumaczy i objasnia podstawowe instytucje z prawa farmaceutycznego

EK3 student tłumaczy i objasnia zasady prawa farmaceutycznego

EK4 student tłumaczy i objasnia pojecia i zasady prawne z zakresu prawa

farmaceutycznego

EK5 student tłumaczy i objasnia pojecia i zasady prawne z zakresu prawa

farmaceutycznego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h / 25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK5 są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe, praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

Zbadanie umiejętności zastosowania poznanego materiału w praktyce na

podstawie pracy zaliczeniowej, wymagającej analizy prawnej

przedstawionych sytuacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)