Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości w zawodzie prawnika i prowadzeniu kancelarii prawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-ppwzpipkp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości w zawodzie prawnika i prowadzeniu kancelarii prawnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W05, PR_U11, PR_K02, PR_K05

Skrócony opis:

Student zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych.

Prawidłowo łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością i przedsiębiorczością

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Zawody prawnicze - wprowadzenie.

2. Rynek usług prawniczych.

3. Zawód adwokata i zawód radcy prawnego, jako zawody zaufania publicznego.

4. Pomoc prawna - zakres czynności.

5. Formy prawne wykonywania zawodów prawniczych.

6. Adwokat i radca prawny jako podatnik i płatnik.

7. Wymogi dotyczące wykonywania zawodów prawniczych.

8. Wybrane zagadnienia dotyczące umów o udzielenie pomocy prawnej oraz pełnomocnictwa.

9. Wybrane zasady etyki zawodowej adwokatów i radców prawnych.

10. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

11. Samorząd adwokatów i radców prawnych.

Literatura:

1. Bereza A. (red.) Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2015 r.

2. Marchwicki W., Niedużak M., Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo, Warszawa 2011 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W05

zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne

PR_U11,

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

PR_K02,

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K05

prawidłowo łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością i przedsiębiorczością

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)