Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stabilność finansowa na międzybankowym rynku finansowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-sfnmrf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stabilność finansowa na międzybankowym rynku finansowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Rynek międzybankowy pełni ważną funkcję w systemie finansowym. Stanowi jeden z podstawowych mechanizmów regulujących płynność finansową w tym systemie i działa stabilizująco na sektor bankowy. Rynek transakcji międzybankowych jest częścią hurtowego rynku pieniężnego. Kryzys lat 2008-2010 wykazał, że także ten rynek mimo jego dużej płynności i teoretycznej stabilności ulega tzw. zakażeniu.

Zajęcia mają charakter warsztatów. Oprócz informacji wprowadzających, związanych z naświetleniem najważniejszych pojęć i charakterystyki zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z rynkiem bankowym, pieniężnym i rykiem transakcji międzybankowych Studenci systematycznie będą poznawać literaturę przedmiotu i dyskutować wybrane zagadnienia w ramach zajęć.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w ramach zajęć:

1. Rynki finansowe - definicja

2. Cele międzynarodowej regulacji finansowej - po co regulować rynki finansowe?

3. Międzynarodowy system regulacji - aspekty teoretyczne i praktyczne

4. Międzynarodowe instytucje finansowe i ich rola w regulacji finansowej

5. Case study: UE - jednolity rynek finansowy. czy integracja na rynkach finansowych może być głębsza?

6. Sieć bezpieczeństwa finansowego - regulacje międzynarodowe

7. Kryzysy finansowe - jako czynnik legitymizujący regulacje międzynarodowe

8. Ewolucja międzynarodowych rynków finansowych: deregulacja, reregulacja i samoregulacja

9. Stabilność finansowa / ryzyko systemowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2007

2) W. Rutkowski, Bank centralny i polityka pieniężna, WUW, Warszawa 2016

3) T. Nawrocki, Rynek finansowy. Przewodnik do ćwiczeń, CeDeWu,Warszawa 2019

Uzupełniająco:

Materiały dodatkowe będą umieszczane na MS Teams (w zespole zajęciowym - folder materiały)

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest referat na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)