Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-soz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia: PR_W02, PR_U01, PR_U03, PR_U04, PR_U05, PR_K01, PR_K04,


Wymagania wstępne:

Prawo administracyjne.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W ramach przedmiotu omówione zostaną kwestie dotyczące zakresu działania organów administracji publicznej w ochronie zdrowia. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli Rola Narodowego Funduszu Zdrowia, jako płatnika publicznego oraz zasad udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

W treści wykładu poruszone będą również zagadnienia dotyczące praw pacjenta i kompetencji Rzecznika Prawa Pacjenta.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne. Ochrona zdrowia, Warszawa 2013.

2. red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca

1. M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie porównawczym , Toruń 2010.

2. L. Bosek, A. Wnukiewicz - Kozłowska (red.)Szczególne świadczenia zdrowotne. System prawa Medycznego, Warszawa 2018.

3. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński (red.), Telemedycyna i e-zdrowie, Zagadnienia prawne i informatyczne, Warszawa 2019.

4. S. Sikorski, Opieka koordynowana / zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Studia nad Rodziną nr 46/2018, Warszawa 2018.

5. I. Lipowicz (red.), Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa 2017.

6. E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ [w:] Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.

7. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, M. Dziubińska, A. Jandus. (red.), CeDeWu, Warszawa 2014.

8. P. Bała, M. Załucki (red.) Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne, wyd. Warszawa 2013.

9. M. Dercz (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2014.

10. A. Pietraszewska- Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

11. T. Zimna, Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02

absolwent zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U01

absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U03

absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04

absolwent potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05

absolwent potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_K01

absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K04

absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Udział w wykładach: 30h

Praca własna: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Konsultacje: 5h

RAZEM: 80h

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

PR_W02

absolwent zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę: 2 absolwent nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na oceny: 3, 3,5 absolwent dostatecznie zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na oceny: 4, 4,5 absolwent dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U01

absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4,5 absolwent dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5 absolwent bardzo dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U03

absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi analizować roli norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na oceny: 3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na oceny: 4, 4,5 absolwent dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04

absolwent potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na oceny:3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na oceny: 4;4,5 absolwent dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05

absolwent potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi wiązać zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na oceny:3, 3,5 absolwent potrafi dostatecznie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na oceny: 4;4,5 absolwent dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_K01

absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę: 2 absolwent nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na oceny:3, 3,5 absolwent w stopniu dostatecznym jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na oceny: 4;4,5 absolwent w stopniu dobrym jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę: 5 absolwent w stopniu bardzo dobrym jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K04

absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę: 2 absolwent nie jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na oceny: 3, 3,5 absolwent jest w stopniu dostatecznym gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na oceny: 4, 4,5 absolwent jest w stopniu dobrym gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę: 5 absolwent jest w stopniu bardzo dobrym gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Sikorski
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie zasad budowy i działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W ramach przedmiotu omówione zostaną kwestie dotyczące zakresu działania organów administracji publicznej w ochronie zdrowia. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli Rola Narodowego Funduszu Zdrowia, jako płatnika publicznego oraz zasad udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

W treści wykładu poruszone będą również zagadnienia dotyczące praw pacjenta i kompetencji Rzecznika Prawa Pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa

S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, I. Lipowicz (red.)Warszawa 2017.

M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne. Ochrona zdrowia, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

S. Sikorski, Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją, Monografie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

S. Sikorski, R. Mędrzycki, Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

S. Sikorski, M. Mędrzycki, Konstytucyjne podstawy szczególnej opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi – uwagi na tle art. 68 ust. 3 Konstytucji, w: Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności, red. A. Drabarz, Białystok 2020

red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020.

M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie porównawczym , Toruń 2010.

L. Bosek, A. Wnukiewicz - Kozłowska (red.)Szczególne świadczenia zdrowotne. System prawa Medycznego, Warszawa 2018.

I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński (red.), Telemedycyna i e-zdrowie, Zagadnienia prawne i informatyczne, Warszawa 2019.

S. Sikorski, Opieka koordynowana / zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Studia nad Rodziną nr 46/2018, Warszawa 2018.

E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ [w:] Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, M. Dziubińska, A. Jandus. (red.), CeDeWu, Warszawa 2014.

P. Bała, M. Załucki (red.) Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne, wyd. Warszawa 2013.

M. Dercz (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2014.

A. Pietraszewska- Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

T. Zimna, Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)