Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy w obrocie gospodarczym - część ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-uwog
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umowy w obrocie gospodarczym - część ogólna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W EK 1

W EK 2

W EK 3

W zakresie umiejętności:

U EK 1

U EK 2

U EK 3

W zakresie kompetencji:

K EK 1

K EK 2

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie zasad ogólnych rządzących procesem zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez przedsiębiorcę. Zaprezentowane zostaną konkretne metody zabezpieczania interesów stron w kontraktach między profesjonalistami w obrocie krajowym i międzynarodowym z zachowaniem równowagi między prawami i obowiązkami wszystkich stron.

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: źródła prawa umów gospodarczych, zasady ogólne umów gospodarczych i ich charakter formalno-prawny, umowy gospodarcze w obrocie krajowym i transgranicznym, zawieranie i wykonanie umów gospodarczych, zabezpieczenia wykonania umów gospodarczych, wybrane modele umów gospodarczych, klauzule dodatkowe w umowach gospodarczych, przedawnienie roszczeń z umów gospodarczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi przygotowywania, negocjacji i zawierania umów zwieranych pomiędzy przedsiębiorcami zarówno w obrocie krajowym jak i transgranicznym.

Zajęcia mają również na celu wskazanie jaka powinna być treść konkretnej umowy, jakie są najczęściej popełniane błędy w umowach zawieranych pomiędzy partnerami biznesowymi oraz wskazanie sposobów zabezpieczania interesów reprezentowanej strony przez wprowadzenie odpowiednich zapisów umownych.

Prowadzący szczegółowo omówi prawne instrumenty zabezpieczania interesów przedsiębiorcy zarówno na etapie negocjacji, zawierania jak i wykonania umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Studenci uzyskają niezbędną w codziennej pracy wiedzę na temat praw oraz obowiązków kontrahentów w obrocie gospodarczym oraz skutecznych sposobów ich egzekwowania.

Zajęcia obejmują następujący zakres tematów:

1. Źródła prawa umów gospodarczych (krajowe i europejskie akty normatywne, umowy międzynarodowe, lex mercatoria, lex contractus, zwyczaj handlowy).

2. Umowy gospodarcze i ich charakter formalno-prawny (zasady ogólne - zasada swobody kontraktowania, pojęcie i zakres; cechy normatywne i pozanormatywne umów gospodarczych, rodzaje i klasyfikacja umów gospodarczych, pojęcie umowy nazwanej, umowy nienazwanej, umowy mieszanej), strona podmiotowa umów gospodarczych (forma prawna, oznaczenie strony, reprezentacja), przedmiot umowy (świadczenie jednorazowe, okresowe, ciągłe, pieniężne, niepieniężne, świadczenie oznaczone co do tożsamości lub co do gatunku).

3. Umowy gospodarcze w obrocie transgranicznym (problematyka kolizyjnoprawna i jurysdykcyjna, umowa międzynarodowej sprzedaży towarów).

4. Zawieranie i realizacja umów gospodarczych w obrocie krajowym i transgranicznym (charakter prawny czynności przygotowawczych; forma i tryb zawierania umów gospodarczych; treść umowy - podstawowe elementy umowy, tryb i zasady weryfikacji wiarygodności strony umowy, znaczenie ogólnych warunków umów, wzorców i regulaminów; wykonanie umowy i skutki jej niewykonania - odpowiedzialność na zasadach ogólnych, kara umowna, odstąpienie od umowy, niewykonanie umowy a nienależyte wykonanie umowy - pojęcie winy, braku należytej staranności; nieważność umowy i jej skutki).

5. Praktyczne zabezpieczenia stosowane w umowach gospodarczych, rodzaje zabezpieczeń (poręczenie, weksel, gwarancja, cesja wierzytelności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka).

6. Umowy gospodarcze a umowy konsumenckie, niedozwolone klauzule umowne.

7. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z zawarcia umowy gospodarczej (odpowiedzialność za wykonanie kontraktu, odpowiedzialność za szkodę - pojęcie szkody i zasady jej dochodzenia w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym).

8. Omówienie wybranych modeli umów gospodarczych (umowa przedwstępna, umowa sprzężona, umowa ramowa, umowa wykonawcza).

9. Klauzule dodatkowe (klauzula odpowiedzialności, odsetkowa, klauzula waloryzacyjna, klauzula wyboru prawa i sądu, klauzula arbitrażowa).

10. Przedawnienie roszczeń z umów gospodarczych (podstawowe zasady, skutki prawne i terminy).

Literatura:

1. A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019;

2. M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5, wyd. 5, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015;

3. W. Popiołek (red.), Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Handlowego. Tom 9, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia jakie nabędzie student po zaliczeniu przedmiotu w zakresie:

wiedzy: przedstawienie, w tym definiowanie oraz objaśnienie podstawowych reguł rządzących prawem umów gospodarczych; charakterystyka poszczególnych modeli umów gospodarczych:

W EK 1 - student zna podstawowe pojęcia, instytucje z zakresu prawa umów gospodarczych i rodzaje umów gospodarczych oraz orientuje się ogólnie w treści adekwatnych norm prawnych,

W EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość reguł rządzących prawem umów gospodarczych oraz ogólną wiedzę z zakresu poglądów doktryny i judykatury,

W EK 3 - student posiada wiedzę na temat podstawowych oraz szczegółowych rodzajów umów gospodarczych, oraz szczególną wiedzę z zakresu poglądów judykatury i doktryny;

umiejętności: student nabywa zdolność do przeprowadzenia interpretacji i wykładni oraz analizy przepisów, potrafi dokonać konfrontacji źródeł prawa z orzecznictwem, literaturą oraz podać zasady rozstrzygania sporów jakie występują w obrocie gospodarczym:

U EK 1 - student potrafi analizować treść norm prawnych regulujących obrót gospodarczy oraz prezentować dane zagadnienie prawne w powiązaniu z całokształtem unormowań prawnych oraz z poglądami doktryny i judykatury,

U EK 2 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienie prawne z zakresu prawa umów gospodarczych i potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poglądy wykorzystując poglądy doktryny i judykatury,

U EK 3 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu prawa umów gospodarczych, potrafi korzystać z regulacji szczególnych oraz z wypowiedzi doktryny przy aktywnym wykorzystaniu dorobku judykatury;

Kompetencji: Student nabywa kompetencje konieczne do samodzielnego przeprowadzania operacji logicznych, wyrażenia własnych opinii, rozwiązywania kazusów, oraz do wykorzystywania nabytej wiedzy na dalszych etapach rozwoju osobistego.

K EK 1 - student potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę mającą na celu rozwiązania problemów z zakresu zagadnień prawnych obrotu gospodarczego oraz przygotować np. opinie, analizy, referaty z zakresu tej dziedziny nauki prawa,

K EK 2 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udział w dyskusjach, artykułuje własne poglądy, w tym wypowiedzi krytyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Kolokwium - odpowiedzi na trzy pytania z prawa umów gospodarczych (jedno dotyczące zasad ogólnych prawa umów gospodarczych, jedno dotyczące cech szczególnych konkretnego modelu umów gospodarczych, rozwiązanie kazusu); ocena dotyczy zdolność do interpretacji przepisów, formułowania własnych sądów, znajomość poglądów doktryny i orzecznictwa, umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Kryteria oceniania (Określenie poziomu osiągnięcia - wg skali ocen - założonych dla przedmiotu efektów kształcenia; opis składowych oceny końcowej):

- ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa umów gospodarczych, nie orientuje się w przepisach prawnych, nie zna wypowiedzi doktryny oraz podstawowego orzecznictwa, nie potrafi samodzielnie oraz w sposób logiczny i jasny wyrazić swoich myśli;

- ocena 3 (dst) - student w podstawowym zakresie zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa umów gospodarczych, orientuje się ogólnie w przepisach prawnych, zna niektóre z relewantnych wypowiedzi doktryny oraz podstawowych orzeczeń, potrafi w niewielkim stopniu samodzielnie, logicznie i jasno wyrazić swoje myśli;

- ocena 4 (db) - student dobrze zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa umów gospodarczych, dobrze się orientuje w przepisach prawnych, zna większość z relewantnych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa, potrafi dobrze wyrazić swoje myśli samodzielnie, logicznie i jasno;

ocena 5 (bdb) - student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa umów gospodarczych, biegle się orientuje w przepisach prawnych, dobrze zna oraz krytycznie analizuje większość z relewantnych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa, potrafi bardzo dobrze wyrazić swoje myśli samodzielnie, logicznie i jasno.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia przygotują studentów do efektywnego odbycia praktyk w działach prawnych przedsiębiorców jak również w kancelariach radcowskich i adwokackich specjalizujących się w obsłudze kontraktów handlowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)