Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy w obrocie gospodarczym - część szczegółowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-uwogII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umowy w obrocie gospodarczym - część szczegółowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W EK 1

W EK 2

W EK 3

W zakresie umiejętności:

U EK 1

U EK 2

U EK 3

W zakresie kompetencji:

K EK 1

K EK 2

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów gospodarczych, w tym: umów przenoszących własność rzeczy i praw, umów o korzystanie z rzeczy i praw, umów pośrednictwa w obrocie gospodarczym, umów o współpracę przedsiębiorców, umów w zakresie praw własności intelektualnej, umów w obrocie przedsiębiorstwami, umów w zakresie czynności bankowych, umów dotyczących inwestycji budowlanych, umów w transportowe, umów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, umów o świadczenie usług zarządczych i doradczych, umowy merchandisingu, sponsoringu, aparthotelu, umowy związanej z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, umowy spółki cywilnej i spółki cichej.

Analizie poddane zarówno normy materialnego i kolizyjnego prawa umów gospodarczych, jak również normy regulujące jurysdykcję sądów polskich.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Analizie poddane zostaną konkretne typy umów nazwanych i nienazwanych. Studenci nabędą konkretnych umiejętności poprawnego tworzenia poszczególnych rodzajów umów.

Omówione zostaną umowy gospodarcze wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego ale również umowy wyodrębnione jedynie w praktyce obrotu, przez naukę prawa czy przez judykaturę. Analizie zostały poddane w szczególności następujące typy umów:

- umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa dostawy, umowa kontraktacji, umowa sprzedaży),

- umowy o korzystanie z rzeczy i praw (umowa leasingu, umowa timesharingu, umowa najmu, umowa dzierżawy),

- umowy o dzieło i zlecenia,

- umowy pośrednictwa w obrocie gospodarczym (umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług brokerskich - pośrednictwo ubezpieczeniowe, obrót papierami wartościowymi, umowa komisu, umowa faktoringowa, umowa forfaitingu),

- umowy o współpracę przedsiębiorców (umowy o kooperację przemysłową, umowy o wspólne działanie (joint venture), umowa konsorcjum, umowa dealerska, umowa franchisingu, umowy kompensacyjne: kompensacja, offset, umowa outsourcingu),

- umowy w zakresie praw własności intelektualnej (umowa o przeniesienie prawa własności przemysłowej, umowa licencji patentowej, umowa sublicencji, umowa wdrożeniowa, umowa franchisingowa, umowa know-how, umowa wydawnicza),

- umowy w obrocie przedsiębiorstwami (umowa o sprzedaż przedsiębiorstwa, umowa o wkład przedsiębiorstwa do spółki, umowa dzierżawy, użytkowania leasingu przedsiębiorstwa),

- umowy w zakresie czynności bankowych (umowa rachunku bankowego, umowa kredytowa, umowa gwarancji bankowej, umowa opcji),

- umowy dotyczące inwestycji budowlanych (umowa o roboty budowlane, umowa o prace projektorowe i nadzór autorski, umowa o generalną realizację inwestycji budowlanej, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa deweloperska),

- umowy transportowe (umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przewozu lotniczego, umowa czarteru),

- umowy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (umowa ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia w międzynarodowym prawie handlowym),

- umowy o świadczenie usług zarządczych (umowa menedżerska, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym),

- umowy o świadczenie usług doradczych (m.in. umowa oświadczenie pomocy prawnej, umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego),

- inne umowy (umowa merchandisingu, umowa sponsoringu, umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, umowa aparthotelu, umowa spółki cywilnej, umowa spółki cichej).

Każda umowa zostanie zaprezentowana i omówiona w zakresie:

- definicji umowy,

- przedmiotu umowy,

- strony umowy,

- prawa i obowiązki stron,

- charakter prawny umowy,

- odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Zajęcia wyczerpująco przedstawiają charakterystykę najważniejszych umów gospodarczych wraz ze wskazaniem konkretnych podstaw prawnych.

Literatura:

J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017;

M. Stec, Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5, wyd. 5, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015;

A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018;

M. Okła-Anuszewska, Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy: charakterystyka poszczególnych typów umów gospodarczych:

W EK 1 - student zna typy umów gospodarczych występujących w obrocie krajowym i międzynarodowym oraz orientuje się ogólnie w treści adekwatnych przepisów prawnych odnoszących się do tych typów umów,

W EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość reguł rządzących trybem zawierania i wykonania typów umów gospodarczych w obrocie krajowym i międzynarodowym oraz ogólna wiedzę z zakresu poglądów doktryny i judykatury,

W EK 3 - student posiada wiedzę na temat podstawowych oraz szczegółowych rodzajów umów gospodarczych w obrocie krajowym i międzynarodowym, oraz szczególną wiedzę z zakresu judykatury i doktryny;

umiejętności: student nabywa zdolność do przeprowadzenia interpretacji i wykładni oraz analizy norm oraz konkretnych zapisów umownych, potrafi dokonać konfrontacji źródeł prawa z orzecznictwem, literaturą oraz podać zasady rozstrzygania sporów jakie pojawiają się na tle obrotu w konkretnych typach umów w obrocie krajowym i międzynarodowym:

U EK 1 - student potrafi analizować treść umów występujących w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz prezentować dane zagadnienie prawne w powiązaniu z całokształtem unormowań prawnych oraz z poglądami doktryny i judykatury,

U EK 2 - student formułuje w mowie i na piśmie elementy kontraktu cywilnoprawnego występującego w obrocie krajowym i międzynarodowym pomiędzy przedsiębiorcami i potrafi odpowiednio rekontrować i uzasadniać poglądy wykorzystując poglądy doktryny i judykatury,

U EK 3 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu prawa umów gospodarczych, potrafi korzystać z regulacji szczególnych oraz do wypowiedzi doktryny i aktywnie wykorzystuje zasób judykatury;

Kompetencji: Student nabywa kompetencje konieczne do samodzielnego przeprowadzania operacji logicznych, wyrażenia własnych opinii, rozwiązywania kazusów, oraz do wykorzystywania nabytej wiedzy na dalszych etapach rozwoju osobistego.

K EK 1 - student potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę mającą na celu rozwiązania problemów z zakresu zagadnień prawnych krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz przygotować np. opinie, analizy, referaty z zakresu tej dziedziny,

K EK 2 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udział w dyskusjach, artykułuje własne poglądy, w tym wypowiedzi krytyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena aktywności na zajęciach, ocena przygotowanych materiałów, kolokwium - odpowiedzi na trzy pytania z części szczegółowej prawa umów gospodarczych (jedno dotyczące cech szczególnych konkretnego typu umowy gospodarczej w obrocie krajowym, jedno dotyczące cech szczególnych konkretnego typu umowy gospodarczej w obrocie międzynarodowy, rozwiązanie kazusu); ocena dotyczy zdolność do interpretacji przepisów, formułowania własnych sądów, znajomość poglądów doktryny i orzecznictwa, umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia przygotują studentów do efektywnego odbycia praktyk w działach prawnych przedsiębiorców jak również w kancelariach radcowskich i adwokackich specjalizujących się w obsłudze kontraktów handlowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)