Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-zpipb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbol


Wiedza

AD2W02

AD2W05

Umiejętności

AD2U01

AD2U03

Kompetencje

AD2K02


Skrócony opis:

Skrócony opis:

Wykład dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzeni i prawa budowlanego

Pełny opis:

Pełny opis:

Wykład podzielony na dwie części. Planistyczną i Budowlaną. W pierwszej omówione zostały zagadnienia tworzenia planów miejscowych i studium oraz decyzji o WZiZT - ich charakter prawny, sposób zaskarżania i kontrola. W drugiej podstawowe zagadnienie z prawa budowlanego począwszy od przygotowania wniosku , przez przeprowadzenie postępowania w/s wyd dec PnB ewentualnie zakres przedmiotowy zgłoszenia budowlanego oraz wybrane zagadnienia dot. pozwolenia na użytkowanie, samowoli budowlanej łącznie z nakazem rozbiórki.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Z. Niewiadomski (red.). Aut.: K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, Ł. Złakowski,Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz 2020; 2.Z. Niewiadomski (red.) autorzy:, T. Asman, J. Dessoulavy-Śliwiński, E. Janiszewska-Kuropatwa, Z. Niewiadomski, A. Plucińska-Filipowic, Prawo budowlane. Komentarz, 2020. (1-2 biblioteka oraz dostępne także w wersji elektronicznej w systemiei Legalis) 3.H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2013 (dostępne w wersji elektronicznej w systemie Lex)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty:

EK1 Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat zagospodarowania przestrzennego

EK2Dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat prawa budowlanego.

EK3 Wymienia i zna procedury planistyczne

EK4 Wymienia i zna procedury budowlane

EK5 Ma pogłębiona wiedzę o metodach i narzędziach w tym technikach pozyskiwania danych o nieruchomościach niezbędnych w procesie planistycznym i inwestycyjno-budowlanym.

Opis ECTS

Liczba ECTS 4 x 25 h = 100 h w tym:

wykład: 30 h

praca własna analiza planów lub decyzji: 20 h

lektura podręcznika i ustaw: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

EK z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności osiągane metodami:

wykład (z elementami konwersatorium) interaktywny (przy użyciu prezentacji multimedialnych).

Prezentacje udostępniane także w formie e-learningu.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-EK5: Egzamin pisemny (pytanie otwarte badające wiedzę i kompetencje + pytania problemowe weryfikujące

kompetencje i umiejętności) lub egzamin ustny (do wyboru).

Na ocenę bdb. (5):

EK1: jest świadomy potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, podejmuje

systematyczne działania w tym kierunku (np. regularnie korzysta z materiałów zamieszczonych w formie e-learningu).

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęcia i instytucje, w tym bardziej złożone (np. tryb legalizacyjny)

EK3: pogłębia wiedzę korzystając z treści ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego.

EK4: zna pojęcia i instytucje, w tym bardziej złożone, występujące w planowaniu przestrzennym i pr budowlanym

EK5: rozróżnia poszczególne procedury o charakterze administracyjnym, zgloszenie, postepowanie w/s PnB.

Na ocenę db. (4):

EK1: jest świadomy potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, podejmuje działania w

tym kierunku (np. korzysta z materiałów).

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny większość pojęć i instytucji, w tym bardziej złożonych, dostrzegając co do zasady ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie.

EK3: pogłębia wiedzę korzystając z treści komentarzy i podręczników

EK4: zna pojęcia i instytucje, w tym bardziej złożone,

6

EK5: rozróżnia poszczególne procedury , w podstawowym zakresie objaśnia rolę ogólnego

postępowania administracyjnego i poszczególnych instytucji procesowych.

Na ocenę dst. (3):

EK1: jest świadomy potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, lecz nie zawsze

podejmuje skuteczne działania w tym kierunku (np. zdarza się mu korzystać z nieaktualnego tekstu ustawy)

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny prostsze pojęcia i mniej złożone instytucje, nie dostrzegając

ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie.

EK3: wybiórczo pogłębia wiedzę korzystając z treści ustaw i podręcznika.

EK4: zna prostsze pojęcia i instytucje występujące w prawie

EK5: rozróżnia poszczególne procedury o charakterze adm budowlanym i przestrzennym

Na ocenę ndst. (2):

EK1: nie widzi potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, nie śledzi aktualnego stanu

prawnego i nie uzupełnienia wiedzy o postępowaniu administracyjnym.

EK2: nie potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęć i instytucji uregulowanych w prawie.

EK3: nie dokonuje analiz i nie pogłębia wiedzy, nie korzysta z treści przepisów

EK4: nie potrafi zdefiniować pojęć ani opisać instytucji .

EK5: nie rozróżnia prawidłowo poszczególnych procedur, ani poszczególnych instytucji procesowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)