Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-R-PR-SEM-SB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria doktoranckie dla studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SDWPiA_W01

SDWPiA_W02

SDWPiA_W06

SDWPiA_W08

SDWPiA_W09

SDWPiA_U01

SDWPiA_U02

SDWPiA_U03

SDWPiA_U04

SDWPiA_U05

SDWPiA_U06

SDWPiA_U07

SDWPiA_U08


Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie ma na celu przygotowanie uczestnika do każdego z etapów pracy nad przygotowywaniem rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie obejmuje kolejno wprowadzenie do pracy badawczej, rozwój pracy badawczej - w tym doskonalenie warsztatu badawczego oraz wspomaganie rozwoju zainteresowań naukowych uczestników.

Literatura:

Kuciński K., Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Warszawa 2015.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995.

Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010.

Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SDWPiA_W01 - ma pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie nauk prawnych w Polsce i na świecie

SDWPiA_W02 swobodnie posługuje się terminologią nauk społecznych a zwłaszcza terminologią prawniczą

SDWPiA_W06 - posiada pogłębioną wiedzę o procesach kształtowania się prawa i jego wykładni

SDWPiA_W08 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny prawniczej

SDWPiA_W09 zna i rozumie metody, techniki i szkoły badawcze w zakresie prawoznawstwa

SDWPiA_U01 potrafi rozstrzygać praktyczne problemy wynikające z procesu stosowania prawa, analizy stanu faktycznego i wykładni

SDWPiA_U02 potrafi formułować i przedstawić problemy badawcze

SDWPiA_U03 potrafi opracować problem badawczy zgodnie z wymogami metodologicznymi

SDWPiA_U04 potrafi swobodnie posługiwać się warsztatem naukowym

SDWPiA_U05 w sposób zaawansowany potrafi wykorzystać pozyskane źródła informacji do analizy problemów naukowych

SDWPiA_U06 potrafi posługiwać się metodami badawczymi, stosowanymi w prawoznawstwie

SDWPiA_U07 umie stworzyć plan badań naukowych

SDWPiA_U08 potrafi opracować wyniki badań i dokonać ich interpretacji

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 30 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 30 h/25 = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Doktorant nie ma pogłębionej wiedzy ogólnej w zakresie nauk

prawnych w Polsce i na świecie.

Doktorant nie posługuje się swobodnie terminologią nauk

społecznych a zwłaszcza terminologią prawniczą.

Doktorant nie posiada pogłębionej wiedzy o procesach

kształtowania się prawa i jego wykładni.

Doktorant nie posiada zaawansowanej wiedzy z zakresu

wybranej dyscypliny prawniczej.

Doktorant nie zna i nie rozumie metod, technik i szkół badawczych

w zakresie prawoznawstwa.

Doktorant nie potrafi rozstrzygać praktycznych problemów

wynikających z procesu stosowania prawa, analizy

stanu faktycznego i wykładni.

Doktorant nie potrafi formułować i przedstawiać problemów

badawczych.

Doktorant nie potrafi opracować problemu badawczego zgodnie z

wymogami metodologicznymi.

Doktorant nie potrafi swobodnie posługiwać się warsztatem naukowym.

Doktorant nie potrafi w sposób zaawansowany wykorzystać

pozyskanych źródeł informacji do analizy problemów naukowych.

Doktorant nie potrafi posługiwać się metodami badawczymi,

stosowanymi w prawoznawstwie.

Doktorant nie umie stworzyć planu badań naukowych.

Doktorant nie potrafi opracować wyników badań i dokonać ich interpretacji.

Na ocenę dostateczną (dst)

Doktorant ma wiedzę ogólną w zakresie nauk prawnych w Polsce i na świecie w stopniu podstawowym.

Doktorant posługuje się terminologią nauk społecznych a zwłaszcza terminologią prawniczą w stopniu podstawowym.

Doktorant posiada podstawową wiedzę o procesach kształtowania się prawa i jego wykładni.

Doktorant posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny prawniczej.

Doktorant zna i rozumie metody, techniki i szkoły badawcze

w zakresie prawoznawstwa w stopniu podstawowym.

Doktorant potrafi rozstrzygać praktyczne problemy wynikające z procesu stosowania prawa, analizy stanu faktycznego i wykładni w stopniu podstawowym.

Doktorant potrafi formułować i przedstawić problemy badawcze w stopniu podstawowym.

Doktorant potrafi opracować problem badawczy zgodnie z

wymogami metodologicznymi w stopniu podstawowym.

Doktorant potrafi posługiwać się warsztatem naukowym w stopniu podstawowym.

Doktorant potrafi wykorzystać pozyskane źródła informacji do analizy

problemów naukowych w stopniu podstawowym.

Doktorant potrafi posługiwać się metodami badawczymi,

stosowanymi w prawoznawstwie w stopniu podstawowym.

Doktorant umie stworzyć plan badań naukowych w stopniu podstawowym.

Doktorant potrafi opracować wyniki badań i dokonać ich interpretacji w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Doktorant ma wiedzę ogólną w zakresie nauk prawnych w Polsce i na świecie

w stopniu zadowalającym.

Doktorant posługuje się terminologią nauk społecznych a zwłaszcza terminologią prawniczą w stopniu zadowalającym.

Doktorant posiada zadowalający poziom wiedzy o procesach kształtowania się prawa i jego wykładni.

Doktorant posiada zadowalający poziom wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny prawniczej.

Doktorant zna i rozumie metody, techniki i szkoły badawcze

w zakresie prawoznawstwa w stopniu zadowalającym.

Doktorant potrafi rozstrzygać praktyczne problemy wynikające z procesu stosowania prawa, analizy stanu faktycznego i wykładni w stopniu zadowalającym.

Doktorant potrafi formułować i przedstawić problemy badawcze w stopniu zadowalającym.

Doktorant potrafi opracować problem badawczy zgodnie z

wymogami metodologicznymi w stopniu zadowalającym.

Doktorant potrafi posługiwać się warsztatem naukowym w stopniu zadowalającym.

Doktorant potrafi wykorzystać pozyskane źródła informacji do analizy

problemów naukowych w stopniu zadowalającym.

Doktorant potrafi posługiwać się metodami badawczymi,

stosowanymi w prawoznawstwie w stopniu zadowalającym.

Doktorant umie stworzyć plan badań naukowych w stopniu zadowalającym.

Doktorant potrafi opracować wyniki badań i dokonać ich interpretacji w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Doktorant ma pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie nauk

prawnych w Polsce i na świecie.

Doktorant swobodnie posługuje się terminologią nauk

społecznych a zwłaszcza terminologią prawniczą.

Doktorant posiada pogłębioną wiedzę o procesach

kształtowania się prawa i jego wykładni.

Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu

wybranej dyscypliny prawniczej.

Doktorant zna i rozumie metody, techniki i szkoły badawcze

w zakresie prawoznawstwa.

Doktorant potrafi rozstrzygać praktyczne problemy wynikające z

procesu stosowania prawa, analizy stanu faktycznego i wykładni.

Doktorant potrafi formułować i przedstawić problemy badawcze.

Doktorant potrafi opracować problem badawczy zgodnie z

wymogami metodologicznymi.

Doktorant potrafi swobodnie posługiwać się warsztatem

naukowym.

Doktorant w sposób zaawansowany potrafi wykorzystać

pozyskane źródła informacji do analizy problemów naukowych.

Doktorant potrafi posługiwać się metodami badawczymi,

stosowanymi w prawoznawstwie.

Doktorant umie stworzyć plan badań naukowych.

Doktorant potrafi opracować wyniki badań i dokonać ich interpretacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Bogumił Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Bogumił Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie ma na celu przygotowanie uczestnika do każdego z etapów pracy nad przygotowywaniem rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie obejmuje kolejno wprowadzenie do pracy badawczej, rozwój pracy badawczej - w tym doskonalenie warsztatu badawczego oraz wspomaganie rozwoju zainteresowań naukowych uczestników.

Literatura:

Kuciński K., Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Warszawa 2015.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995.

Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010.

Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

Magisterium z nauk prawnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Bogumił Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)