Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-R-PR-SEM1-ŚM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria doktoranckie dla studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SDWPiA_W01 SDWPiA_W02 SDWPiA_W06 SDWPiA_W08 SDWPiA_W09 SDWPiA_U01 SDWPiA_U02 SDWPiA_U03 SDWPiA_U04 SDWPiA_U05 SDWPiA_U06 SDWPiA_U07 SDWPiA_U08

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie: 1. stymulowanie zainteresowań naukowych 2. wdrażanie do pracy badawczej 3. doskonalenie warsztatu badawczego

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie: 1. stymulowanie zainteresowań naukowych 2. wdrażanie do pracy badawczej 3. doskonalenie warsztatu badawczego

Literatura:

1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005; 2. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995; 3. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006; 4. Niedzielska E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy naukowej, Wrocław 1993; 5. Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004; 6. Wójcicki W., Prace i egzaminy dyplomowe. Regulaminy, standardy, wskazówki, Warszawa 200

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SDWPiA_W01 SDWPiA_W02 SDWPiA_W06 SDWPiA_W08 SDWPiA_W09 SDWPiA_U01 SDWPiA_U02 SDWPiA_U03 SDWPiA_U04 SDWPiA_U05 SDWPiA_U06 SDWPiA_U07 SDWPiA_U08

Wiedza: 1. Student ma wiedzę o wymaganiach stawianych pracom doktorskim. 2. Zna zasady gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi. 3. Zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze przydatne w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych. 4. Ma wiedzę i rozumie stan badań w zakresie wybranej problematyki. 5. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego.

Umiejętności: 6. Prowadzi kwerendę biblioteczną, prawidłowo interpretuje rozwiązania prawne, orzecznictwo i inne źródła. 7. Posiada umiejętność precyzyjnego i spójnego konstruowania wypowiedzi pisemnych na zadany temat. 8. Konfrontuje rozbieżne poglądy przedstawicieli doktryny i judykatury oraz systematyzuje i ocenia stosowane w tym zakresie argumenty.

Kompetencje społeczne: 9. Pracuje samodzielnie i systematycznie przy rozwiązywaniu własnego problemu badawczego. 10. Potrafi myśleć i rozwiązuje problemy praktyczne. 11. Dba o samodzielne i systematyczne poszerzanie wiedzy oraz umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Doktorant jest oceniany zgodnie z formularzem oceny stanowiącym załącznik do uchwały Radu Wydziału dot. sprawozdania Doktoranta Studiów Doktoranckich w zakresie Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW z pracy naukowo-badawczej w roku akademickim.

Ocena na stopień na podstawie: 1. wstępnego sformułowania tematu pracy doktorskiej; 2. wstępnej koncepcji pracy doktorskiej; 3. wstępnego wykazu źródeł do pracy doktorskiej;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)