Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-R-PRZ-SEM-MJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria doktoranckie dla studiów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zakłada się, że doktorant po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium doktoranckie IV rok" będzie:

1) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania bardzo skomplikowanych zagadnień z zakresu prawa karnego;

2) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego rozwiązania wybranego zagadnienia naukowego z zakresu prawa karnego;

3) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego i poprawnego zredagowania wywodu prezentującego wyniki badań nad wybranym zagadnieniem naukowym i sposób rozwiązania tego zagadnienia.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz osiągnięcie odpowiedniego postępu w pracach nad rozprawą doktorską, uzgodnionego wcześniej indywidulnie z prowadzącym.

Pełny opis:

1. Cele przedmiotu:

Zakłada się, że doktorant po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium doktoranckie IV rok" będzie:

1) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania bardzo skomplikowanych zagadnień z zakresu prawa karnego;

2) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego rozwiązania wybranego zagadnienia naukowego z zakresu prawa karnego;

3) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego i poprawnego zredagowania wywodu prezentującego wyniki badań nad wybranym zagadnieniem naukowym i sposób rozwiązania tego zagadnienia.

2. Wymagania wstępne:

Zakłada się, że doktorant uczestniczący w seminarium doktoranckim z zakresu prawa karnego na IV roku studiów będzie:

1) biegle znał i rozumiał zasady polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających;

2) biegle znał "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) i bardzo swobodnie posługiwał się siatką terminologiczną tego języka;

3) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania skomplikowanych zagadnień z zakresu prawa karnego.

3. Treści merytoryczne przedmiotu:

Metodologiczne, funkcjonalne i praktyczne aspekty badań zmierzających do rozwiązywania obranego zagadnienia naukowego (kontynuacja i pogłębienie analiz prowadzonych w ramach seminarium dla doktorantów III roku). Poszczególne aspekty pracy nad prawidłowym zredagowaniem wywodu zawartego w rozprawie doktorskiej (kontynuacja i pogłębienie analiz prowadzonych w ramach seminarium dla doktorantów III roku). Szczegółowa analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego.

4. Liczba godzin łącznie w semestrach zimowym i letnim: 30 (po 15 w semestrze).

5. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz osiągnięcie odpowiedniego postępu w pracach nad rozprawą doktorską, uzgodnionego wcześniej indywidulnie z prowadzącym. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr letni jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz osiągnięcie odpowiedniego postępu w pracach nad rozprawą doktorską, uzgodnionego wcześniej indywidulnie z prowadzącym.

Literatura:

System prawa karnego (wyd. CH Beck)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Umie krytycznie i wszechstronnie analizować bardzo skomplikowane zagadnienia z zakresu prawa karnego.

EK2: Umie zajmować własne stanowisko w bardzo trudnych kwestiach spornych z zakresu prawa karnego.

EK3: Ma umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego rozwiązania wybranego zagadnienia naukowego z zakresu prawa karnego.

EK4: Ma umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego i poprawnego zredagowania wywodu prezentującego wyniki badań nad wybranym zagadnieniem naukowym i sposób rozwiązania tego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz osiągnięcie odpowiedniego postępu w pracach nad rozprawą doktorską, uzgodnionego wcześniej indywidulnie z prowadzącym. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr letni jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz osiągnięcie odpowiedniego postępu w pracach nad rozprawą doktorską, uzgodnionego wcześniej indywidulnie z prowadzącym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)