Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korporacje transnarodowe we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-KTWŚ(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korporacje transnarodowe we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W09

SM1_W16


Skrócony opis:

Pogłębiona dyskusja nad rosnącym znaczeniem KTN w kształtowaniu współczesnych gospodarek i społeczeństw, ich związkiem z procesem globalizacji oraz wynikającymi z tego zmianami organizacyjnymi. Celem dyskusji jest obiektywne, poparte faktami i holistyczne spojrzenie na naturę zjawisk związanych z KTN oraz wynikające z niej aspekty krytyczne.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Globalizacja, jej charakterystyka i obecny przebieg

2. Regionalizacja działalności gospodarczej

3. Historia oraz współczesna działalność KTN

4. Pojęcie i istota przedsiębiorstw międzynarodowych/korporacji transnarodowych

5. Miejsce przedsiębiorstw międzynarodowych wśród uczestników stosunków międzynarodowych - przedsiębiorstwa a państwa

6. Materialne i pozamaterialne wyznaczniki pozycji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych, przynależność narodowa i tożsamość przedsiębiorstw międzynarodowych

7. Interesy i cele państw oraz przedsiębiorstw międzynarodowych

8. Narodowe i międzynarodowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych - wewnętrzne regulacje państw wobec przedsiębiorstw międzynarodowych.

9. Wskaźniki umiędzynarodowienia wykorzystywane w analizie KTN

10. Funkcje przedsiębiorstw międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych – funkcje ekonomiczne, polityczne i społeczne

11. Strategie i struktury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym

12. Marketing międzynarodowy - definicje, bariery, zagraniczne otoczenie przedsiębiorstwa

13. Siła marki i kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego

14. Korporacje transnarodowe a ochrona praw człowieka – uregulowania prawne, zadania, obowiązki, odpowiedzialność

15. Rola KTN w zwalczaniu skutków kryzysów, w wyrównywaniu szans rozwoju gospodarek uboższych, znaczenie KTN dla krajów rozwijających się

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Zorska, Korporacje Transnarodowe, Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2007 r.

A. Jarczewska-Romaniuk, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Warszawa 2004 r.

Literatura uzupełniająca:

M. Rosińska-Bukowska, Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia przypadków, Łódź 2011 r.

A. Klimek, Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej, Warszawa 2014 r.

K. Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009 r.

M. Baranowski, E. Pawłowski, S. Trzcieliński, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Poznań 2013 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Ma pogłębioną wiedzę na temat regionalizacji, globalizacji, ich specyfice i obecnym stanie

EK 2: Zna rozwój przedsiębiorstw międzynarodowych w ujęciu historycznym oraz współczesną działalność korporacji transnarodowych

EK 3: Rozumie wpływ korporacji transnarodowych na środowisko naturalne i społeczeństwo, a także wyzwania, jakie jemu towarzyszą

EK 4: Zna teoretyczne koncepcje internacjonalizacji działalności gospodarczej

EK 5: Interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczno-gospodarcze, w tym bieżące wydarzenia w otoczeniu korporacji transnarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ekspansji inwestycyjnej korporacji transnarodowych na gospodarki państw

EK 6: Posiada umiejętność stosowania wybranych teoretycznych koncepcji podmiotowości prawnomiędzynarodowej korporacji transnarodowych

EK 7: Wyraża własne opinie na temat społecznej funkcji i odpowiedzialności korporacji transnarodowych na tle zjawisk społeczno-gospodarczych, formułuje samodzielnie wnioski badawcze oraz proponuje rozwiązanie określonych problemów społeczno- gospodarczych

Wszystkie EK z zakresu wiedzy osiągane są w szczególności następującymi metodami: wykład informacyjny i konwersatoryjny; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu umiejętności osiągane są w szczególności następującymi metodami: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu kompetencji osiągane są w szczególności następującymi metodami: studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego złożonego z pytań jednokrotnego wyboru i pytań opisowych

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami,

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.