Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody analizy stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MASM(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analizy stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01

SM1_W05

SM1_W06

SM1_W09

SM1_W18

SM1_U06

SM1_U16

SM1_K02

SM1_K05
Skrócony opis:

Podstawowym celem jest przekazanie informacji na temat metod analizy w teorii w nauce o stosunkach międzynarodowych. Przedstawiona zostanie charakterystyka metod badawczych w zestawieniu z metodami stosowanymi w innych dyscyplinach badawczych. Metody badawcze z zakresu stosunków międzynarodowych zostaną zestawione z metodami stosowanymi w naukach politycznych i prawie nie tylko w polskiej perspektywie, ale i w ujęciu międzynarodowym.

Pełny opis:

Problem metodologicznego statusu kategorii nauki stosunków międzynarodowych

Strategie badawcze

Metodyki / techniki

Ujęcie podmiotowe - wpływ badacza na efekt analizy

Podejście konstruktywistyczne

Podejście postmodernistyczne

Podejście poststrukturalistyczne

Teoria krytyczna

Literatura:

- Andrzej Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

- Adam Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus-Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

- David Marsh, Gerry Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

- Mirosław Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

- Jarosław Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Student rozumie podstawowe pojęcia z zakresu metodologii nauki o stosunkach międzynarodowych

EK2 Student rozpoznaje podstawowe podejścia badawcze

EK3 Student ma wiedzę o metodach i technikach stosowanych w nauce o stosunkach międzynarodowych

EK4 Student potrafi scharakteryzować podstawowe ujęcia podmiotowe

EK5 Student rozpoznaje związki pomiędzy teoretycznymi założeniami badawczymi a praktycznymi interakcjami w środowisku miedzynarodowym

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium 15 h

Przygotowanie do zajęć 15 h

Lektura zadanej literatury 10 h

Przygotowanie do prezentacji zespołowej 10 h

Suma godzin 50 h

Liczba ECTS 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz ocena z zaliczenia pisemnego (pytania otwarte / esej).

Na ocenę 5 student w stopniu bardzo dobrym rozumie podstawowe pojęcia i podejścia z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych (EK 1 i 2); ma bardzo dobrą wiedzę o metodach i technikach stosowanych w nauce o stosunkach międzynarodowych (EK 3); bardzo dobrze charakteryzuje ujęcia podmiotowe (np. konstruktywizm) (EK 4) i jest w stanie w stopniu bardzo dobrym rozpoznać relacje między założeniami epistemologicznymi (teorią) a ontologicznymi (praktyką) w odniesieniu do rzeczywistości międzynarodowej (EK 5)

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym rozumie podstawowe pojęcia i podejścia z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych (EK 1 i 2); ma dobrą wiedzę o metodach i technikach stosowanych w nauce o stosunkach międzynarodowych (EK 3); dobrze charakteryzuje ujęcia podmiotowe (np. konstruktywizm) (EK 4) i jest w stanie w stopniu dobrym rozpoznać relacje między założeniami epistemologicznymi (teorią) a ontologicznymi (praktyką) w odniesieniu do rzeczywistości międzynarodowej (EK 5)

Na ocenę 3 student w stopniu dostatecznym rozumie podstawowe pojęcia i podejścia z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych (EK 1 i 2); ma wystarczającą wiedzę o metodach i technikach stosowanych w nauce o stosunkach międzynarodowych (EK 3); charakteryzuje ujęcia podmiotowe (np. konstruktywizm) (EK 4) i jest w stanie w stopniu dostatecznym rozpoznać relacje między założeniami epistemologicznymi (teorią) a ontologicznymi (praktyką) w odniesieniu do rzeczywistości międzynarodowej (EK 5)

Na ocenę 2 student nie rozumie podstawowych pojęć i podejść z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych (EK 1 i 2); nie ma wiedzy o metodach i technikach stosowanych w nauce o stosunkach międzynarodowych (EK 3); nie jest w stanie dokonać charakterystyki ujęć podmiotowych (np. konstruktywizmu) (EK 4) i nie potrafi rozpoznać relacji między założeniami epistemologicznymi (teorią) a ontologicznymi (praktyką) w odniesieniu do rzeczywistości międzynarodowej (EK 5)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)