Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MFWBŚ(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01,SM1_W02, SM1_W03, SM1_U01,


SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05,


SM1_K01, SM1_K02, SM1_K03, SM1_K04

Skrócony opis:

Przedstawienie ogólnych zasad funkcjonowania dwóch podstawowych międzynarodowych instytucji finansowych

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa międzynarodowego

2. Podmiotowość prawno-międzynarodowa organizacji międzynarodowej

3. Geneza współczesnego ładu finansowego; Polska w MFW i BŚ.

4 Akty założycielskie MFW oraz BŚ;

5. Przywileje i immunitety MFW i BŚ

6. Cele MFW i BŚ; podstawowe zasady funkcjonowania MFW i BŚ

7. Członkostwo i udziały MFW i BŚ

8. Obowiązki członków MFW i BŚ; Zobowiązania w ramach MFW dotyczące systemów kursowych

9. Operacja i transakcje MFW; Transfery kapitałowe i uzupełniowe oraz niedostateczność zasobów waluty

10. Organizacja MFW i BŚ ,

11. instrumenty MFW i BŚ

12. Światowe kryzysy finansowe a MFW i BŚ; kryzys w strefie euro a MFW

13. Kariera w MFW i BŚ

Literatura:

https://www.gov.pl/web/finanse/miedzynarodowe-instytucje-finansowe-wspolpraca-miedzynarodowa

Ł. Gruszczyńksi, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, dostępne w Bibliotece najnowsze wydanie, cz. IV.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowych instytucji finansowych;

EK 2: opisuje strukturę MFW i BŚ i ich organy;

EK 3: opisuje instrumenty MFW i BŚ

EK 4: omawia konwencje MFW i BŚ

EK 5: omawia instrumenty kontroli standardów MFW i BŚ

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych międzynarodowego prawa pracy. Wykład stanowi dialog pomiędzy wykładowca a studentami, którzy wobec ukazanych przez wykładowcę problemów dokonują analizy prawnej zagadnienia i przedstawiają jego rozwiązania. Wykładowca inicjuje dyskusje problemowe.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu problemowego, dyskusji, pracą pisemną (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie MFW i BŚ).

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane metodą wykładu problemowego, dyskusji, prezentacji pracy pisemnej (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie MFW oraz BŚ).

Efekty w obszarze kompetencji są osiągane metodą wykładu problemowego, dyskusji, prezentacji pracy pisemnej (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie MFW oraz BŚ).

Na ocenę ndst: nie posiada wiedzy, umiejętności wskazanych w EK 1-5

Na ocenę dost: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5

Na ocenę bdb: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w pełnym zakresie

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)