Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MOCiU(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku II st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W01;

SM2_W02;

SM2_W03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego uchodźczego.

W pierwszej kolejności omówiony zostanie proces instytucjonalizacji ochrony uchodźców w prawie międzynarodowym, następnie przedstawiony zostanie

mechanizm i mandat Wysokiego Komisarza ONZ ds Uchodźców (UNHC)R oraz mechanizm Konwencji Genewskiej ds statutu uchodźcy z 1951 r. i Protokołu Nowojorskiego z 1967 r.; omówione zostaną również najnowsze inicjatywy: New York Declaration for Refugees and Migrants (2016); the Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration i the Global Compact on Refugees; wskazane zostaną również dokumenty Rady Europy oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do ochrony praw uchodźców w Europie.

Pełny opis:

Zagadnienia główne:

I. Pozycja cudzoziemca w prawie międzynarodowym

II. Geneza prawa międzynarodowego uchodźczego

III. Status uchodźcy mandatowego w systemie ONZ

IV. Status uchodźy konwencyjnego w systemie ONZ

V. Nowe intrumenty w zakresie międzynarodowej ochrony uchodżców i migracji

VI. Stanowisko Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do ochrony praw uchodźców w Europie.

Zagadnienia szczegółowe poszczególnych wykładów zostaną przedstawione na zajęciach.

Materiały dodatkowe do poszczególnych zagadnień są przekazywane poprzez platformę MS Teams.

Literatura:

B. Kowalczyk, Polski system azylowy, Wrocław 2014

Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji, APP UE 2014

Literatura uzupełniająca:

M. Kowalski, Pomiędzy uznaniowością a zobowiązaniem: podstawy prawnomiędzynarodowej

ochrony uchodźców, Politeja 1(5)/2006, s. 430-444.

A. Florczak, Uchodźstwo, [w:] A. Florczak, A. Lisowska (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław 2014

W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Olsztyn 2015

A. Fermus-Bobowiec, E. Lis, Udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom na terytorium RP, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXV, 4, 2016

H. Wyligała, Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2016, vol. 10, nr 2;

J. Białocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999

Symonides J., Prawo do azylu, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, Ossolineum 1991.

Dodatkowe pozycje z doktryny prawa międzynarodowego uchodźczego będą podawane podczas wykładów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1:definiuje w pogłębionym zakresie wybrane fakty historyczne z zakresu procesu instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony cudzoziemców w prawie międzynarodowym

EK2: objaśnia zależności między prawem międzynarodowym a międzynarodową ochroną cudzoziemców i uchodźców

EK3 wymienia i charakteryzuje instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

EK4: wylicza i prezentuje nowe instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

EK5: objaśnia kontekst przyjęcia nowych instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

EK6: charakteryzuje podejście Rady Europy do międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

EK 7: tłumaczy stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej lektury: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100 h

Liczba ECTS: 100h/25=4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład przeprowadzany jest w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego;

Wykład jest prowadzony poprzez platformę MS Teams:

link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac93a4dd3bb38428bac926f806f62bb1d%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd28d3c1-8297-4f5d-a8d0-5f22be011cb0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody weryfikacji pracy studenta: egzamin ustny; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej, obejmującej prezentację trzech wybranych zagadnień, które są objęte programem wykładu.

Efekty kształcenia są osiągane za pomocą następujących metod dydaktycznych: wykład problemowy, prezentacja, kazus, przegląd literatury;

Sposobami weryfikacji efektów kształcenia są: obecność, udział w dyskusjach oraz praca pisemna.

Wykład jest prowadzoony poprzez platformę MS Teams; mate i gdzie są przekazywane poszczególne materiały

Kryteria oceny:

EK1: definiuje EK 1:definiuje w pogłębionym zakresie wybrane fakty historyczne z zakresu procesu instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony cudzoziemców w prawie międzynarodowym

2 (ndst.) – nie definiuje w pogłębionym zakresie wybranych faktów historycznych z zakresu procesu instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony cudzoziemców w prawie międzynarodowym;

3 (dst.) definiuje w pogłębionym zakresie wybrane fakty historyczne z zakresu procesu instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony cudzoziemców w prawie międzynarodowym

4 (db.) definiuje w pogłębionym zakresie wybrane fakty historyczne z zakresu procesu instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony cudzoziemców w prawie międzynarodowym, dobierając dokumenty międzynarodowe i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego.

5 (bdb) definiuje w pogłębionym zakresie wybrane fakty historyczne z zakresu procesu instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony cudzoziemców w prawie międzynarodowym, dobierając dokumenty międzynarodowe i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego oraz orzecznictwo międzynarodowe.

EK2: objaśnia zależności między prawem międzynarodowym a międzynarodową ochroną cudzoziemców i uchodźców

2 (ndst) - nie objaśnia zależności między prawem międzynarodowym a międzynarodową ochroną cudzoziemców i uchodźców

3 (dst) - objaśnia zależności między prawem międzynarodowym a międzynarodową ochroną cudzoziemców i uchodźców

4 (db): objaśnia zależności między prawem międzynarodowym a międzynarodową ochroną cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty międzynarodowe i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego.

5 (bdb): objaśnia zależności między prawem międzynarodowym a międzynarodową ochroną cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty międzynarodowe oraz orzecznictwo i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego.

EK3 wymienia i charakteryzuje instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

2 (ndst) - nie wymienia i nie charakteryzuje instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

3 (dst) - wymienia i charakteryzuje instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

4 (db): wymienia i charakteryzuje instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty międzynarodowe i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego;

5 (bdb): wymienia i charakteryzuje instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty międzynarodowe oraz orzecznictwo i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego.

EK4: wylicza i prezentuje nowe instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

2 (ndst) - nie wylicza i nie prezentuje nowe instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

3 (dst) - wylicza i prezentuje nowe instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

4 (db): wylicza i prezentuje nowe instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty międzynarodowe i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego

5 (bdb): wylicza i prezentuje nowe instrumenty prawne międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty międzynarodowe oraz orzecznictwo i wykorzystując poglądy doktryny prawa międzynarodowego.

EK5: objaśnia kontekst przyjęcia nowych instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

2 (ndst) - nie objaśnia kontekstu przyjęcia nowych instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

3 (dst) - objaśnia kontekst przyjęcia nowych instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców;

4 (db): objaśnia kontekst przyjęcia nowych instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty

5 (bdb): objaśnia kontekst przyjęcia nowych instrumentów prawnych międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty i wykorzystując poglądy doktryny prawa;

EK6: charakteryzuje podejście Rady Europy do międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

2 (ndst) - nie charakteryzuje podejścia Rady Europy do międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

3 (dst) - charakteryzuje podejście Rady Europy do międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców

4 (db): EK6: charakteryzuje podejście Rady Europy do międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty;

5 (bdb): charakteryzuje podejście Rady Europy do międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców, dobierając właściwie dokumenty i wykorzystując poglądy doktryny prawa.

EK 7: tłumaczy stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców.

2 (ndst) - nie tłumaczy stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców.

3 (dst) - tłumaczy stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców.

4 (db): tłumaczy stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców orzecznictwo ETPC

5 (bdb): tłumaczy stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców orzecznictwo ETPC, wskazuje etapy i przyczyny jego ewolucji, dobierając właściwie orzecznictwo ETPC i wykorzystując poglądy doktryny prawa.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.