Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Business and Human Rights

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-BHR(p)-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Business and Human Rights
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_U05

SM2_U06

SM2_U09

SM2_U15

SM2_K01

SM2_K04

SM2_K06

SM2_K07


Skrócony opis:

Studia nad zagadnieniem wpływu działalności przedsiębiorstw na prawa człowieka – obowiązkach przedsiębiorstw, ich odpowiedzialności i podejmowaniu działań zapobiegjących naruszeniom praw człowieka.

Pełny opis:

Biznes i prawa człowieka

Konwersatorium 1. Zarys konwersatorium, wprowadzenie do problematyki, definicje, cele.

Konwersatorium 2. Historyczne kształtowanie się debaty na temat biznesu i praw człowieka.

Konwersatorium 3. Wpływ globalizacji gospodarczej na standardy praw człowieka. Polityczne i ideologiczne wyzwania dla stosowania praw człowieka w obszarze biznesu.

Konwersatorium 4. Zobowiązania przedsiębiorstw z zakresu praw człowieka wynikające z prawa międzynarodowego publicznego. Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka (2011) i inne niewiążące wskaźniki wiążących norm.

Konwersatorium 5. Prawa przedsiębiorstw i wartość ich interesów przy równoważeniu z potrzebą poszanowania praw człowieka.

Konwersatorium 6. Kluczowe prawne i pozaprawne wyzwania przy ustalaniu odpowiedzialności korporacji. Koncepcje podmiotów pozapaństwowych, sfery wpływów i współsprawstwa. Stosunek między odnośnymi umowami handlowymi i inwestycyjnymi a traktatami praw człowieka.

Konwersatorium 7. Korporacyjne prawa człowieka w procesie sądowym. Podleganie korporacyjnych zobowiązań z zakresu praw człowieka drodze sądowej i dostęp jednostek do środków ochrony prawnej.

Konwersatorium 8. Społeczna odpowiedzialność korporacji i etyka biznesu. Standardy miękkiego prawa, wielostronne inicjatywy i pozaprawne sankcje za łamanie praw człowieka.

Konwersatorium 9. Prawa człowieka w zatrudnieniu i rekrutacji. Standardy pracy w łańcuchu dostaw.

Konwersatorium 10. Biznes i konflikty zbrojne. Przedsiębiorstwa działające w obszarach konfliktów i po ich zakończeniu.

Konwersatorium 11. Technologia informacyjna i komunikacyjna. Biznes a prawo do prywatności.

Konwersatorium 12. Stosunek między prawami człowieka a standardami ochrony konsumentów.

Konwersatorium 13. Wyzwania przy wdrażaniu praw człowieka z perspektywy biznesu.

Konwersatorium 14. Ogólnoświatowe i regionalne inicjatywy ułatwiające konwergencję między biznesem a prawami człowieka.

Konwersatorium 15. Przyszłość stosunku między biznesem a prawami człowieka i przewidywalny rozwój norm go regulujących.

Literatura:

Literatura

C. Lopez, Business and Human Rights: Toward the Development of an international legal framework, „Review of the Due Process of Law, May 2015, no 20.

R. C. Bird, D. R. Cahoy, J. D. Prenkert (edt.), Law, Business and Human Rights. Briding the gap, USA 2014.

E. Karska, Relacja biznesu i praw człowieka – kilka uwag z punktu widzenia praktyki I doktryny prawa międzynarodowego, [in:] A. Tarwacka (edt.), Iuria et Negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015.

H. Slim, Business actors in armed conflict: towards a new humanitarian agenda, [in:] Humanitarian debate: Law, policy, action. Business, violence and conflict, „International Review of The Red Cross” 2012, Vol. 94, No. 887.

D. Weissbrodt, Human Rights Standards Concerning Transnational Corporations and Other Business Entities, “University of Minnesota Law School” 2014, vol. 23.

Ł.D. Dąbrowski, Human rights obligations of enterprises under public international law [in:] Human rights – between need and possibilities, (edt.) M. Sitek, A. F. Uricchio, I. Florek, Józefów 2017 r.

Dokumenty:

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011

UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998

The Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948

International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Potrafi scharakteryzować podstawowe zagadnienia z zakresu biznesu i praw człowieka,

EK 2: posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów zachodzących w relacjach biznesu i praw człowieka,

EK 3: przedstawia organy odpowiedzialne za ochronę praw człowieka i podstawy prawne ich funkcjonowania,

EK 4: ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i wyjaśniania różnych aspektów problematyki ochrony praw człowieka i rozwoju gospodarczego,

EK 5: proponuje rozwiązanie konkretnego problemu dotyczącego ochrony praw człowieka w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych.

Wszystkie EK z zakresu wiedzy osiągane są w szczególności następującymi metodami: wykład informacyjny i konwersatoryjny; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Wszystkie EK z zakresu umiejętności osiągane są w szczególności następującymi metodami: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Wszystkie EK z zakresu kompetencji osiągane są w szczególności następującymi metodami: studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Opis ECTS

Udział w konwersatorium: 15 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 40 h

Przygotowanie prezentacji (referatu): 30 h

Przygotowanie do kolokwium: 15 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywność studentów na zajęciach oraz prezentacje określonych tematów w formie referatów.

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy:

- nie umie przedstawić podstawowych pojęć związanych z biznesem i prawami człowieka, ich głównych założeń i celów

- nie umie wskazać, jakie standardy prawne mają zastosowanie w obszarze biznesu i praw człowieka

- nie umie ogólnie opisać znaczenia praw człowieka w biznesie

- nie potrafi wskazać najważniejszych aktualnych inicjatyw prawnych w zakresie relacji biznesu i praw człowieka

- nie umie zidentyfikować najważniejszych obowiązków i zadań podmiotów sektora gospodarczego w zakresie ochrony praw człowieka, nie potrafi, nawet ogólnie, opisać ról i zadań podmiotów sektora gospodarczego w zakresie respektowania praw człowieka

- nie potrafi dokonać analizy źródeł dotyczących relacji biznesu i praw człowieka w języku angielskim

- nie posługuje się podstawową terminologią angielską z obszaru biznesu i praw człowieka

Na ocenę dostateczną student:

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z biznesem i prawami człowieka, ich głównych założeń i celów

- potrafi wskazać podstawowe standardy prawne znajdujące zastosowanie w obszarze biznesu i praw człowieka

- potrafi dostrzec znaczenie praw człowieka w biznesie

- potrafi wskazać pojedyncze przykłady aktualnych inicjatyw prawnych w zakresie relacji biznesu i praw człowieka

- potrafi zidentyfikować podstawowe obowiązki i zadania podmiotów sektora gospodarczego w zakresie ochrony praw człowieka,

- potrafi ogólnie opisać role i zadania podmiotów sektora gospodarczego w zakresie respektowania praw człowieka

- potrafi dokonać częściowej analizy źródeł dotyczących biznesu i praw człowieka w języku angielskim i w stopniu podstawowym wyciągnąć z takiej analizy wnioski

- posługuje się podstawową terminologią angielską z obszaru biznesu i praw człowieka

Na ocenę dobrą student:

- potrafi dobrze zdefiniować podstawowe pojęcia związane z biznesem i prawami człowieka i dobrze scharakteryzować ich założenia i cele

- potrafi wskazać aktualne inicjatywy prawne w zakresie relacji biznesu i praw człowieka

- umie opisać znaczenie praw człowieka w biznesie

- potrafi zidentyfikować obowiązki i zadania podmiotów sektora gospodarczego w zakresie ochrony praw człowieka,

- potrafi opisać role i zadania podmiotów sektora gospodarczego w zakresie respektowania praw człowieka

- potrafi dokonać analizy źródeł angielskojęzycznych dotyczących biznesu i praw człowieka i wyciągnąć z takiej analizy zasadniczo poprawne wnioski

- poprawnie w języku angielskim potrafi przedstawić pisemnie i ustnie wiedzę z zakresu objętym konwersatorium, w tym poprawnie posługuje się terminologią angielską z obszaru praw człowieka

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna pojęcie biznesu i praw człowieka, założenia oraz cele z tego zakresu i potrafi je wyczerpująco scharakteryzować w oparciu o samodzielne dobrane przykłady

- zna i potrafi wskazać oraz szczegółowo opisać standardy prawne znajdujące zastosowanie w obszarze biznesu i praw człowieka

- potrafi szczegółowo opisać znaczenie praw człowieka w biznesie

- potrafi wskazać i opisać aktualne główne problemy i zagrożenia ze strony biznesu oraz wytłumaczyć, jakie wyzwania dla ochrony praw człowieka z nich wynikają, w tym posługuje się odpowiednimi przykładami i źródłami

- w oparciu o dane potrafi wskazać aktualne główne kierunki rozwoju uregulowań prawnych w zakresie biznesu i praw człowieka

- potrafi zidentyfikować wszystkie obowiązki i zadania podmiotów sektora gospodarczego w zakresie ochrony praw człowieka,

- potrafi opisać role i zadania podmiotów sektora gospodarczego w zakresie respektowania praw człowieka

- potrafi przeprowadzić samodzielną, krytyczną analizę źródeł anglojęzycznych dotyczących relacji biznesu i praw człowieka i wyciągnąć z takiej analizy prawidłowe wnioski

- umie bardzo dobrze w języku angielskim przedstawić wiedzę z zakresu objętym konwersatorium, a także dokonać analizy konkretnego problemu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.