Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia gospodarcza i polityczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-GPiGS(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia gospodarcza i polityczna świata
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04

SM1_W15

SM1_U03

SM1_K05

Skrócony opis:

* Miejsce geografii w formacji intelektualnej politologa

* Dynamika gospodarki światowej

* Kody geopolityczne wybranych państw i regionów świata

Pełny opis:

1. Geografia jako nauka

2. Geografia jako dyscyplina pomocnicza dla politologa

3. Globalna gospodarka surowcowa

4. Globalna geografia rolnictwa

5. Globalna geografia przemysłu

6. Globalna geografia usług

7. Geografia polityczna Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Niemiec, Turcji, Iranu i Rosji

8. Geografia polityczna Europy Środkowowschodniej

Literatura:

Literatura podstawowa:

* Otok Stanisław, Geografia polityczna. Geopolityka – ekopolityka – globalistyka, PWN, Warszawa 2012, wyd. 10.

* Wróbel Anna, Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany, Scholar, Warszawa 2017.

Literatura pomocnicza:

* Boniface Pascal, Atlas des relations internationales. 100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos jours, Albin Michel, Paris 2018.

* Domański Ryszard, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2005.

* Flint Colin, Taylor Peter J., Political Geography. World-Economy, Nation-State and Locality. Seventh Edition, Routledge, London and New York 2018.

* Kissinger Henry, Porządek światowy, tłum. M. Antosiewicz, Wyd. Czarne, Wołowiec 2017.

* Roskin Michael G., Countries and Concepts. Politics, Geography, Culture. Thirteenth Edition, Pearson, Boston et al. 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna i rozumie:

- zagadnienia z zakresu przedmiotów ekonomicznych i gospodarczych w zakresie dotyczącym stosunków międzynarodowych;

- poglądy na temat struktur i instytucji występujących w stosunkach międzynarodowych oraz rodzaje więzi w tym zakresie i ich historyczną ewolucję.

Absolwent potrafi:

- wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do

analizowania procesów i zjawisk politycznych z zakresu stosunków międzynarodowych.

Absolwent jest gotowy do:

- uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)