Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Identifying Emerging Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-IEM(p)-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Identifying Emerging Markets
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01


SM1_W03


SM1_W04


SM1_W05


SM1_W10


SM1_W11


SM1_U01


SM1_U03


SM1_U04


SM1_K01


SM1_K06

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z rynkami wschodzącymi (emerging markets).

Pełny opis:

W toku wykładu przedstawione zostaną definicje rynku wschodzącego, rynku granicznego (frontier market), rynku rozwiniętego (developed market) oraz podane i przeanalizowane przykłady gospodarek spełniających stosowne kryteria. Omówione zostaną korzyści i zagrożenia, jakie płyną dla inwestorów rynków wschodzących. Ponadto wykład obejmie przedstawienie najciekawszych i najważniejszych z punktu widzenia światowej gospodarki rynków wschodzących.

Literatura:

A. Zielińska-Głebocka, Współczesna gospodarka światowa, Warszawa 2012

The Economist, Guide to Emerging Markets, The business outlook, opportunities and obstacles, edited by Aidan Manktelow, London 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Student definiuje pojęcie rynku wschodzącego, podaje jego charakterystykę, wskazuje zagrożenia i korzyści dla inwestorów, opisuje możliwości inwestycyjne, podaje przykłady

EK 2: Student definiuje pojęcie rynku granicznego, podaje jego charakterystykę, wskazuje zagrożenia i korzyści dla inwestorów, opisuje możliwości inwestycyjne, podaje przykłady

EK 3: Student definiuje pojęcie egzotycznego rynku granicznego, podaje jego charakterystykę, wskazuje zagrożenia i korzyści dla inwestorów, opisuje możliwości inwestycyjne, podaje przykłady

EK 4: Student definiuje pojęcie rynku rozwiniętego, podaje jego charakterystykę, podaje przykłady

EK 5: Student rozumie potrzebę̨ stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na tematy związane z przedmiotem zajęć́

Metody i kryteria oceniania:

EK 1:

Ocena 2 (ndst) – Student nie zna pojęcia rynku wschodzącego.

Ocena 3 (dst) – Student definiuje pojęcie rynku wschodzącego.

Ocena 4 (db) – Student definiuje pojęcie rynku wschodzącego, podaje jego charakterystykę, podaje przykłady

Ocena 5 (bdb) - Student definiuje pojęcie rynku wschodzącego, podaje jego charakterystykę, wskazuje zagrożenia i korzyści dla inwestorów, opisuje możliwości inwestycyjne, podaje przykłady

EK 2:

Ocena 2 (ndst) – Student nie zna pojęcia rynku granicznego.

Ocena 3 (dst) – Student definiuje pojęcie rynku granicznego.

Ocena 4 (db) – Student definiuje pojęcie rynku granicznego, podaje jego charakterystykę, podaje przykłady

Ocena 5 (bdb) - Student definiuje pojęcie rynku granicznego, podaje jego charakterystykę, wskazuje zagrożenia i korzyści dla inwestorów, opisuje możliwości inwestycyjne, podaje przykłady

EK 3:

Ocena 2 (ndst) – Student nie zna pojęcia egzotycznego rynku granicznego.

Ocena 3 (dst) – Student definiuje pojęcie egzotycznego rynku granicznego.

Ocena 4 (db) – Student definiuje pojęcie egzotycznego rynku granicznego, podaje jego charakterystykę, podaje przykłady

Ocena 5 (bdb) - Student definiuje pojęcie egzotycznego rynku granicznego, podaje jego charakterystykę, wskazuje zagrożenia i korzyści dla inwestorów, opisuje możliwości inwestycyjne, podaje przykłady

EK 4:

Ocena 2 (ndst) – Student nie zna pojęcia rynku rozwiniętego.

Ocena 3 (dst) – Student definiuje pojęcie rynku rozwiniętego.

Ocena 4 (db) – Student definiuje pojęcie rynku rozwiniętego, podaje przykłady

Ocena 5 (bdb) - Student definiuje pojęcie rynku rozwiniętego, podaje jego charakterystykę, podaje przykłady

EK 5:

Ocena 2 (ndst) – Student nie dostrzega potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na tematy związane z przedmiotem zajęć́

Ocena 3 (dst) – Student dostrzega potrzebę̨ uzupełnienia swojej wiedzy na tematy związane z przedmiotem zajęć́

Ocena 4 (db) – Student widzi potrzebę̨ uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na tematy związane z przedmiotem zajęć́

Ocena 5 (bdb) - Student rozumie potrzebę̨ stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na tematy związane z przedmiotem zajęć, wykazuje inicjatywę

EK 1 - EK 5: ocenianie ciągłe, ustny egzamin.

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)