Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-NPP(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01


SM1_W05


SM1_W12


SM1_W15


SM1_W16

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi pojęć związanych z państwem, wskazanie na zagadnienia je charakteryzujące oraz określenie typów państw. Ponad to nakreśla się podstawy prawne oraz wskazuje na akty normatywne i ich hierarchię obowiązującą w polskim porządku konstytucyjnym.

Pełny opis:

1.Władza, państwo polityka

- władza polityczna a władza państwowa;

- style rządzenia;

- ustroje terytorialne państw;

- współczesne teorie demokracji

-zasada trójpodziału władzy;

- liberalizm versus komuniterianizm.

2. Organy współczesnych państw

- funkcje państwa;

- ekonomiczna rola władzy państwowej;

- partie i systemy partyjne

- modele ustrojowe państw współczesnych;

3. Państwo a obywatel

- społeczeństwo obywatelskie;

- problem transformacji ustrojowych;

- państwa multikulturowe

4 Państwo, naród, gospodarka

- naród, ludność, terytorium

- państwo wielonarodowe

- relacje między państwem a gospodarką

5. Prawo a moralność

- pojęcie moralności;

- relacje między prawem a moralnością;

- relacje walidacyjne między prawem a moralnością;

- relacje treściowe między prawem a moralnością;

- związki funkcjonalne między prawem a moralnością;

- rozwiązywanie konfliktów między normami prawnymi a moralnymi.

6. Normy postępowania

- język prawa;

- wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje;

- rodzaje norm postępowania;

- budowa normy postępowania;

-obowiązywanie norm postępowania;

- normy prawne i ich rodzaje.

7. Powstawanie prawa

- różne znaczenia terminu źródła prawa;

- formy tworzenia prawa;

- proces tworzenia prawa;

- system źródeł prawa w RP.

8. Akty normatywne i ich rodzaje

- pojęcie aktu normatywnego;

- budowa aktu normatywnego;

- rodzaje aktów normatywnych;

- eliminowanie aktu normatywnego z systemu prawnego;

- charakterystyka językowa tekstu aktu normatywnego;

- rodzaje przepisów prawnych.

9. Obowiązywanie prawa

- pojęcie obowiązywania prawa;

- aspekt czasowy, terytorialny i podmiotowy obowiązywania prawa.

10. Wykładnia przepisów prawnych

- pojęcie i modele wykładni;

- rodzaje i zadania wykładni;

- fazy wykładni;

- dyrektywy wykładni i ich rodzaje.

11. System prawa i jego cechy

- pojęcie systemu prawa;

- rodzaje systemu prawa;

- formalne cechy systemu prawnego. Luki w prawie i sposoby ich usuwania;

- zasada niesprzeczności norm systemu prawnego. Reguły kolizyjne;

- prawo publiczne i prawo prywatne

- gałęzie prawa.

12. Stosowanie prawa

- pojęcie i typy stosowania prawa;

- etapy stosowania prawa;

- zakres swobody podejmowania decyzji;

- ewolucje poglądów na stosowanie prawa.

13. Stosunki prawne i podmioty prawa

- pojęcie stosunku prawnego. Fakty prawne;

- podmioty stosunku prawnego;

- przedmiot i treść stosunku prawnego;

- rodzaje stosunków prawnych.

14. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

- pojęcie sytuacji prawnej;

- podstawowe sytuacje prawne;

- pochodne sytuacje prawne: uprawnienia i obowiązki;

- złożone sytuacje prawne;

- prawa podmiotowe jednostki.

Literatura:

1. Wronkowska S. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et Aequi, Poznań 2003.

2. Winczorek P. Nauka o państwie, Liber, Warszawa 2005.

3. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P. Wstęp do Prawoznawstwa, C.H.Beck Warszawa 2009

4. Morawski L. Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.

5.Kustra E. Wstęp do nauki o państwie, Toruń 1999.

6. G. L Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, Antoni Pieniążek Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2000

7. Szmulik B.,Żmigrodzki M., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2010

8. J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W01

SM1_W05

SM1_W12

SM1_W15

SM1_W16

EK1 Rozumie prawne znaczenie pojęć związanych z państwowością i prawoznawstwem

EK2 Potrafi współdziałać w grupie

EK3 Potrafi dokonać analizy tematyki państwowo- prawnej

EK4 Potrafi wykorzystać metody właściwe dla nauk prawnych w celu analizy podejmowanej tematyki

EK5 Potrafi zbierać dane dotyczące prezentowanych tematów

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 80 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 100 h/25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie podstawowych zasad dotyczących zagadnień państwowych i prawnych.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy przedmiotu.

Student nie umie wykorzystać metody właściwej dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych.

Student nie umie zbierać danych dotyczące analizowanych zagadnień.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zagadnień w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie zagadnienia państwowo- prawne.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy przedstawionych zagadnień.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo-ptawnych.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)