Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe w działaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-OMWD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe w działaniu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: studia nad zagadnieniem działalności organizacji międzynarodowych w szczególności w zakresie struktury organizacyjnej, funkcji, zasad działania, podejmowania decyzji oraz realizacji inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, korzenie i geneza organizacji międzynarodowych, rozwój organizacji regionalnych, inne rodzaje organizacji

2. Pojęcie organizacji międzynarodowej

3. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych

4. Kompetencje organizacji, zasięg członkostwa, możliwość przystąpienia, sfera działania,

5. Ustrój, powstawanie organizacji, statuty, prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych, członkostwo, finansowanie dzielności organizacji

6. Podmiotowość organizacji międzynarodowych

7. Funkcje organizacji międzynarodowych (funkcje programujące, normatywne, integrujące, operacyjne, kontrolne, administrujące, funkcje oddziaływania na państwa członkowskie)

8. Organy organizacji międzynarodowych - udział w procesie decyzyjnym, podział organów, zadania organów i funkcjonariuszy międzynarodowych w realizacji działań organizacji

9. Uchwały organizacji międzynarodowych

10. Działalność organizacji międzynarodowych w zakresie pokoju i bezpieczeństwa

11. Działalność organizacji międzynarodowych w zakresie zapobieganie konfliktom i załatwianiu sporów

12. Działalność organizacji międzynarodowych w zakresie ochrony prawa człowieka oraz promocji demokracji i praworządności

13. Działalność organizacji międzynarodowych w zakresie pomocy humanitarnej

14. Działalność organizacji międzynarodowych w zakresie zwalczania patologii - przemoc seksualna w konfliktach zbrojnych, handel ludźmi, prostytucja i pornografia dziecięca, rasizm i ksenofobia, korupcja

15. Działalność organizacji międzynarodowych w zakresie migracji i uchodźctwa

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013 r.

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017 r.

A. Florczak, A. Lisowska, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław 2014 r.

Literatura uzupełniająca:

W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, PWN, Warszawa 2000 r.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, PWN, Warszawa 1998 r.

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005 r.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Definiuje pojęcie organizacji międzynarodowej

EK 2: Ma podstawową wiedzę o organizacjach międzynarodowych jako uczestnikach stosunków międzynarodowych, relacjach międzypaństwowych i międzynarodowych, w tym problemach polityczno-gospodarczych świata,

EK 3: Zna rozwiązania strukturalne organizacji międzynarodowych związane z określonymi funkcjami organizacji i wpływającymi na sposób ich realizacji

EK: 4: Zna teoretyczne i normatywne podstawy inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności

EK 5: Wskazuje zasady odnoszące się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności

EK 6: Potrafi scharakteryzować instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności

EK 7: Zna argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności

Wszystkie EK z zakresu wiedzy osiągane są w szczególności następującymi metodami: wykład informacyjny i konwersatoryjny; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu umiejętności osiągane są w szczególności następującymi metodami: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu kompetencji osiągane są w szczególności następującymi metodami: studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Opis ECTS

Udział w wykłazie monograficznym: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 40 h

Przygotowanie do kolokwium: 30 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego złożonego z pytań jednokrotnego wyboru i pytań opisowych.

Na ocenę (2)

- nie umie zdefiniować pojęcię organizacji międzynarodowej

- nie zna teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- nie umie wskazać zasad odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- nie potrafi scharakteryzować instrumentów prawnych działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- nie zna argumentów o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Na ocenę (3)

- potrafi dostatecznie zdefiniować pojęcie organizacji międzynarodowej

- ma dostateczną wiedzę o teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- umie wskazać ważniejsze zasady odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- potrafi scharakteryzować ważniejsze instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- zna dwa argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Na ocenę (4)

- potrafi dobrze zdefiniować pojęcie organizacji międzynarodowej

- ma dobrą wiedzę o teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- umie wskazać większość zasady odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- potrafi scharakteryzować większość instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- zna cztery argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Na ocenę (5)

- potrafi bezbłędnie zdefiniować pojęcie organizacji międzynarodowej

- ma bardzo dobrą wiedzę o teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- umie wskazać zasady odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- potrafi scharakteryzować instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- zna główne argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbrowski
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.