Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty pracy w organizacji międzynarodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-PAPwOM-ki Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty pracy w organizacji międzynarodowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: studia nad zagadnieniem praktycznych aspektów pracy w organizacji międzynarodowej skupiające się na pojęciu i rodzajach organizacji międzynarodowych, organach i strukturze organizacji międzynarodowych, uchwałach podejmowanych przez organy międzynarodowych organizacji rządowych, oraz celach i zasadach działania najważniejszych organizacji rządowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne

1. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, korzenie i geneza organizacji międzynarodowych,

2. Rozwój organizacji regionalnych i inne rodzaje organizacji

3. Pojęcie organizacji międzynarodowej

4. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych

5. Organizacja Narodów Zjednoczonych - geneza, cele i zasady działania;

6. Organizacja Narodów Zjednoczonych - struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

7. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - geneza, cele i zasady działania; struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

8. Rada Europy - geneza, cele i zasady działania

9. Rada Europy - struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

10. Organizacja Państw Amerykańskich - geneza, cele i zasady działania; struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

11. Unia Afrykańska - geneza, cele i zasady działania; struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

12. Liga Państw Arabskich - geneza, cele i zasady działania; struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

13. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego - geneza, cele i zasady działania; struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

14. Amnesty International – geneza, cele i zasady działania; struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

15. Greenpeace – geneza, cele i zasady działania; struktura organizacyjna, rodzaje uchwał i tryb ich podejmowania, zakres działalności

Literatura:

Literatura podstawoa:

B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013 r.

E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, PWN, Warszawa 2000 r.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, PWN, Warszawa 1998 r.

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005 r.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Ma podstawową wiedzę dotyczącą różnych rodzajów struktur, funkcji i kompetencji organizacji międzynarodowych,

EK 2: Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do wykonywania zadań w organizacji lub instytucji międzynarodowej,

EK 3: Ma świadomość wpływu podejmowanych indywidualnie i grupowo decyzji politycznych na stosunki międzynarodowe.

EK 4: Zna rozwiązania strukturalne organizacji międzynarodowych związane z określonymi funkcjami organizacji i wpływającymi na sposób ich realizacji

EK 5: Potrafi scharakteryzować instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności

EK 6: Zna argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności

Wszystkie EK z zakresu wiedzy osiągane są w szczególności następującymi metodami: wykład informacyjny i konwersatoryjny; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Wszystkie EK z zakresu umiejętności osiągane są w szczególności następującymi metodami: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Wszystkie EK z zakresu kompetencji osiągane są w szczególności następującymi metodami: studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Opis ECTS

Udział w konwersatorium: 15 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie prezentacji (referatu): 15 h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50h/25 = 2 ECTS

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja, aktywność i prezentacja określonego tematu w formie referatu.

Na ocenę (2)

- nie umie zdefiniować pojęcie organizacji międzynarodowej

- nie zna teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- nie umie wskazać zasad odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- nie potrafi scharakteryzować instrumentów prawnych działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- nie zna argumentów o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Na ocenę (3)

- potrafi dostatecznie zdefiniować pojęcie organizacji międzynarodowej

- ma dostateczną wiedzę o teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- umie wskazać ważniejsze zasady odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- potrafi scharakteryzować ważniejsze instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- zna dwa argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Na ocenę (4)

- potrafi dobrze zdefiniować pojęcie organizacji międzynarodowej

- ma dobrą wiedzę o teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- umie wskazać większość zasady odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- potrafi scharakteryzować większość instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- zna cztery argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Na ocenę (5)

- potrafi bezbłędnie zdefiniować pojęcie organizacji międzynarodowej

- ma bardzo dobrą wiedzę o teoretycznych i normatywnych podstaw inicjatyw podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- umie wskazać zasady odnoszących się do inicjatyw organizacji międzynarodowych w głównych obszarach ich aktywności.

- potrafi scharakteryzować instrumenty prawne działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

- zna główne argumenty o szansach i zagrożeniach związanych z związanych działaniami podejmowanymi przez organizacje międzynarodowe w głównych obszarach ich aktywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.