Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-PAWPZ(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


SM1_W04,SM1_W05, SM1_W06; SM1_U06, SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10, SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia zagadnienia prawnych ram funkcjonowania WPZiB

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zasadnicze etapy rozwoju strukturalnego procesu integracji europejskiej.

2. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

3 .Przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację międzynarodową. Zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony

4. Reformy w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony. Cechy wyróżniające WPZiB spośród pozostałych polityk unijnych.

5. Zakres, cele i instrumenty WPZiB.

6. WPZi B - aspekt instytucjonalny.

7. Środki ograniczające.

8. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.

9. Ustanowienie stałej współpracy strukturalnej oraz klauzuli sojuszniczej. EPBiO jako instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

10. Konstytucyjne aspekty uczestnictwa w WPZiB oraz EPBiO

Literatura:

Literatura podstawowa:

TUE, TFUE

konstytucje Polski, Niemiec, Francji, Austrii, Irlandii.

literatura uzupełniajaca:

J. Bracz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo UE, najnowisze wydanie dostępne w bibliotece UKSW

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EW 1: zna podstawowe pojęcia z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz odrębności WPZiB od pozostałych polityk unijnych

EW 2: zna rolę państw w kształtowaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny WPZiB

EW 3 przedstawia w porządku chronologicznym poszczególne etapy powstawania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

EW 4 zna cele oraz zadania stawiane przed wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

EW 5 omawia problemy konstytucyjnoprawne związane z uczestnictwem państw członkowskich we WPZiB

EU 1 - umie zanalizować akty prawne dotyczące WPZiB

EU 2 - umie wyszukać i zanalizować orzecznictwo dotyczące WPZiB

EK1- potrafi przedstawić stosowną argumentację dotyczącą tezy odnoszącej się do WPZiB

EK 2 - wyjaśnia pojęica i instycje używane we WPZiB

Nakład pracy w ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 20 h

lektura zadanego orzecznictwa: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS 100/25= 4 ECTS

: 4

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych uczestnictwa Polski w WPZiB UE.

Na ocenę ndst: nie posiada wiedzy, umiejętności i kompetencji wskazanych w EW 1-5, EU 1 i 2, EK 1 i 2;

Na ocenę dost: posiada wiedzę, umiejętności i kompetencjiwskazane wEW 1-5, EU 1 i 2, EK 1 i 2; w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada wiedzę, umiejętności i kompetencjiwskazane w EW 1-5, EU 1 i 2, EK 1 i 2;

Na ocenę bdb: posiada wiedzę, umiejętności i kompetencjiwskazane w EW 1-5, EU 1 i 2, EK 1 i 2; w pełnym zakresie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy w ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 20 h

lektura zadanego orzecznictwa: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS 100/25= 4 ECTS

: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)