Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public and private sector in the field of humanitarian aid

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-PPSF(p)-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public and private sector in the field of humanitarian aid
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_U05

SM2_U06

SM2_U09

SM2_U15


SM2_K01

SM2_K04

SM2_K06

SM2_K07


Skrócony opis:

Tematyka konwersatorium obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Introduction to humanitarian aid and the key concepts and assumptions related

2. Legal framework for humanitarian aid

3. An overview of the current global humanitarian situation

4. Focus on diffrent types of donors (public/private; national/international/transnational) and their roles and activities in a system of humanitarian aid

Ważnym elementem konwersatorium są analizy konkretnych przypadków (case studies). W trakcie konwersatorium przeprowadzane są także ćwiczenia mające na celu naukę angielskiej terminologii dotyczącej pomocy humanitarnej oraz konstruowania ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku angielskim na tematy związane z pomocą humanitarną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki"; red. P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza; wyd. Scholar

2.“International Disaster Response Law”, red. A. de Guttry, M.Gestri, G.Venturini; T.M.C.Asser Press, Springer, Haga 2012

Dokumenty (wybrane):

1.Polish Development Cooperation Act of 16 September 2011; 2.Multiannual Development Cooperation Programme 2016-2020; 3.OCHA Strategic Plans; 4.Global Humanitarian Overviews (OCHA); 5.OCHA Humanitarian reports (selected); 6. Humanitarian crises, emergency preparedness and response: the role of business and the private sector. Final report, Steven A. Zyck and Randolph Kent; 7. Annual Reports on the European Union's Humanitarian Aid and Civil Protection Policies and their Implementation; 8. The European Consensus on Humanitarian Aid; Joint Statement by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the European Commission (2008/C 25/01)

Strony internetowe (wybrane):

1.https://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,humanitarna,170.html; 2.http://www.unocha.org/ (UN Office of the Coordination of Humanitarian Affairs); 3.http://ec.europa.eu/echo/index_en (EU Humanitarian Aid and Civil Protection department - ECHO); 4.http://www.globalhumanitarianassistance.org; 5.http://reliefweb.int/; 6.http://www.pah.org.pl; 7.www.icrc.org

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie pomocy humanitarnej

EK2: Posługuje się wiedzą na temat znaczenia praw człowieka dla pomocy humanitarnej

EK3: Posiada ogólną wiedzę na temat aktualnej globalnej sytuacji humanitarnej, w szczególności potrafi wskazać główne kryzysy humanitarne i związane z nimi najważniejsze wyzwania, jest gotowy do aktualizowania swojej wiedzy w tym obszarze

EK4: Rozumie role dawców pomocy humanitarnej z sektora publicznego i z sektora prywatnego, potrafi zidentyfikować i scharakteryzować takich dawców, a także zadania, jakie realizują

EK5: Rozumie specyfikę działań poszczególnych typów dawców pomocy humanitarnej oraz ma świadomość wyzwań ich działalności, w tym ma znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny

EK6: Wyszukuje i analizuje dostępne źródła w języku angielskim dotyczące pomocy humanitarnej, w tym ocenia krytycznie ich przydatność do swojej pracy

EK7: Pisemnie i ustnie w języku angielskim prezentuje wiedzę oraz analizuje problemy dotyczące sektora publicznego i prywatnego w sferze pomocy humanitarnej, w tym posługuje się właściwą terminologią angielską z zakresu pomocy humanitarnej

Opis ECTS

Udział w konwersatorium: 15 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 40 h

Przygotowanie prezentacji (referatu): 30 h

Przygotowanie do kolokwium: 15 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy:

- nie umie przedstawić podstawowych pojęć związanych z pomocą humanitarną, jej głównych założeń i celów

- nie umie wskazać, jakie standardy prawne mają zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej

- nie umie ogólnie opisać znaczenia praw człowieka dla rozwoju pomocy humanitarnej

- nie potrafi wskazać najważniejszych aktualnych kryzysów humanitarnych

- nie umie zidentyfikować najważniejszych dawców pomocy humanitarnej sektora publicznego, nie potrafi, nawet ogólnie, opisać ról i zadań dawców pomocy humanitarnej sektora publicznego i prywatnego

- nie potrafi dokonać analizy źródeł dotyczących pomocy humanitarnej w języku angielskim

- nie posługuje się podstawową terminologią angielską z obszaru pomocy humanitarnej

Na ocenę dostateczną student:

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z pomocą humanitarną oraz wskazać jej założenia i cele

- potrafi wskazać podstawowe standardy prawne znajdujące zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej

- potrafi dostrzec znaczenie praw człowieka dla rozwoju pomocy humanitarnej

- potrafi wskazać pojedyncze przykłady aktualnych głównych kryzysów humanitarnych i wskazać jakie są aktualne najważniejsze kierunki pomocy humanitarnej

- potrafi wskazać dawców pomocy humanitarnej sektora publicznego, w tym dawców międzyrządowych i ogólnie opisać ich działalność

- potrafi wskazać przykłady dawców pomocy humanitarnej sektora prywatnego i ogólnie opisać rolę takich dawców w pomocy humanitarnej

- potrafi dokonać częściowej analizy źródeł dotyczących pomocy humanitarnej w języku angielskim i w stopniu podstawowym wyciągnąć z takiej analizy wnioski

- posługuje się podstawową terminologią angielską z obszaru pomocy humanitarnej

Na ocenę dobrą student:

- potrafi dobrze zdefiniować podstawowe pojęcia związane z pomocą humanitarną i dobrze scharakteryzować jej założenia i cele

- potrafi wskazać większość standardów prawnych znajdujących zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej oraz dobrze je opisać

- umie ogólnie opisać znaczenie praw człowieka dla rozwoju pomocy humanitarnej

- potrafi wskazać większość z aktualnych głównych kryzysów humanitarnych i opisać związane z nimi wyzwania dla pomocy humanitarnej

- potrafi wskazać dawców pomocy humanitarnej sektora publicznego, w tym dawców międzyrządowych i dobrze opisać ich działalność i wskazać wyzwania ich działalności

- potrafi wskazać przykłady dawców pomocy humanitarnej sektora prywatnego i dobrze opisać rolę jaką pełnią w obszarze pomocy humanitarnej, jak również wskazać wyzwania, jakie napotyka ich działalność

- potrafi dokonać analizy źródeł angielskojęzycznych dotyczących pomocy humanitarnej i wyciągnąć z takiej analizy zasadniczo poprawne wnioski

- poprawnie w języku angielskim potrafi przedstawić pisemnie i ustnie wiedzę z zakresu objętym konwersatorium, w tym poprawnie posługuje się terminologią angielską z obszaru pomocy humanitarnej

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna pojęcie pomocy humanitarnej, jej założenia oraz cele i potrafi je wyczerpująco scharakteryzować w oparciu o samodzielne dobrane przykłady

- zna i potrafi wskazać oraz szczegółowo opisać standardy prawne znajdujące zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej

- potrafi szczegółowo opisać znaczenie praw człowieka dla rozwoju pomocy humanitarnej

- potrafi wskazać i opisać aktualne główne kryzysy humanitarne oraz wytłumaczyć, jakie wyzwania dla pomocy humanitarnej z nich wynikają, w tym posługuje się odpowiednimi przykładami i źródłami

- w oparciu o dane potrafi wskazać aktualne główne kierunki pomocy humanitarnej

- potrafi wskazać dawców pomocy humanitarnej sektora publicznego, w tym dawców międzyrządowych i bardzo dobrze opisać ich działalność, wskazać wyzwania ich działalności oraz samodzielnie zaproponować rozwiązanie wybranego problemu

- potrafi wskazać przykłady dawców pomocy humanitarnej sektora prywatnego i bardzo dobrze opisać rolę jaką pełnią w obszarze pomocy humanitarnej, jak również wskazać wyzwania, jakie napotyka ich działalność i zaproponować samodzielnie rozwiązanie wybranego problemu

- potrafi porównawczo opisać role dawców pomocy humanitarnej sektora publicznego i prywatnego oraz relacje między nimi

- potrafi przeprowadzić samodzielną, krytyczną analizę źródeł anglojęzycznych dotyczących pomocy humanitarnej i wyciągnąć z takiej analizy prawidłowe wnioski

- umie bardzo dobrze w języku angielskim przedstawić wiedzę z zakresu objętym konwersatorium, a także dokonać analizy konkretnego problemu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.