Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-SOB(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W03

SM1_W05

SM1_W06

SM1_U01

SM1_U02

SM1_U03

SM1_U04

SM1_K02

SM1_K03

SM1_K06

SM1_K07

SM1_K08


Skrócony opis:

Wykład dotyczy reguł zarządzania, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają:

- interesy społeczne,

- aspekty środowiskowe oraz

- relacje z różnymi grupami interesariuszy, zwłaszcza z pracownikami.

Na zajęciach omawiane są pojęcia i dokumenty związane z tematyką społecznej odpowiedzialności, jednakże ważną część zajęć stanowi analiza przypadków i dobrych praktyk.

Pełny opis:

1. Zasady ogólne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR)

2. Norma ISO 26000

3. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

4. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

a) Ład organizacyjny

b) Prawa człowieka

c) Stosunki pracy

d) Środowisko

e) Sprawiedliwe praktyki rynkowe

f) Relacje z konsumentami

g) Zaangażowanie społeczne

Literatura:

1. ISO 26000 Guidance on social responsibility, Geneva, 2010; 2. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych; 3. M.Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Oficyna a Wolter Kluwer business, Kraków 2007; 4 R.Koneczna, CSR i jego narzędzia jako element strategii firm - praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2014; 5. A.Paliwoda-Matoliańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik zajęć:

Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wie w jaki sposób praktycznie zastosować zasady z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zna rolę zasad społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej.

Umie innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone

i nietypowe problemy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, umie

samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie, komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko.

Umie wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Umie komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej oraz brać udział w debacie.

Umie planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi ‐ indywidualną

oraz w zespole ‐ oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac

zespołowych.

Wykazuje gotowość do wypełniania zobowiązań społecznych.

Wykazuje gotowość do współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Wykazuje gotowość do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: dyskusja, prezentacja, kazus, praca w grupach, symulacje, analiza literatury i orzecznictwa.

Kryteria oceniania: ocenianie ciągłe, dyskusje, odpowiedź ustna, prezentacja, praca pisemna, kolokwia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)